Records returned : 3,625

176. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : KEMALPAŞA 2. Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1) Kenevir ekme (her iki sanık hakkında) 2) Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma (her...
...yönünden) Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: a)Sanık ... hakkında kenevir ekme ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kurulan...
...temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, b) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Yargılama sürecindeki...
...kurumaya bırakılmış esrar elde etmeye elverişli kenevir ile aynı yerde sanık tarafından ekilmiş halde 4137 kök kenevir bulunduğunun anlaşılmasına göre, sanığın...
177. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...) 2- Kenevir ekme (sanık ... hakkında) Hükümler : Mahkûmiyet (uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan her iki sanık hakkında) Beraat (kenevir ekme ...
...ekme suçundan sanık ... hakkında) suçundan sanıklar lehine, kenevir ekme suçundan sanık ... aleyhine) Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A)
... B) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesi: Evinin bahçesinde 9 kök dikili halde kenevir bitkisi ele geçirilen ve...
178. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...ofisinin çatı katında kenevir yetiştirdiği şeklinde olup yapılan aramalarda saksı ve kullanılmaya su havuzu içinde dikili durumda kenevir bitkileri görüldüğü...
...görüldüğü sanığın keneviri kendisinin ektiğini kabul etmekle birlikte ayrıca esrar içtiğini de söyleyerek kolluk görevlilerinin bilgisi dışında esrar kullanma...
... Kabule göre de; Sanıkta elde edilen Ziraat Mühendisi tarafından hint keneviri olduğu beyan edilen bitkiden TCK.nun 403. maddesi kapsamında nitelendirilebilecek...
179. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY KENEVİR EKİM BÖLGELERİNDE İZİN BELGESİ ALMADAN VEYA İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN ALANDAN FAZLA VEYA BİR BAŞKA YERDE LİF, TOHUM, SAP VE BENZERİ AMAÇLARLA EKİM YAPILMASI HALİNDE 2313 SAYILI YASANIN 23/4 MADDE FIKRASINA GÖRE SANIĞA SADECE AĞIR PARA CEZASI VERİLEBİLİR.
Preview ... : Sanığın ikamet ettiği ve kenevir yetiştirdiği Rize ili ve ilçelerinin 21.10.1990 günlü Resmi Gazetede yayımlanan kenevir ekim sahası içinde bulunduğu...
...şekli ve ekili hint kenevirinin sayısı nazara alınarak sanığın eyleminin münhasıran esrar elde etmek olmadığı anlaşılmış olup, kenevir ekim bölgelerinde ...
180. The Court of Cassation Caselaw
Preview MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇLAR : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma 2- Kenevir ekme HÜKÜMLER : 1- İstinaf başvurularının esastan reddi (Uyuşturucu madde...
...suçundan) 2- Hükmün düzeltilerek istinaf başvurularının esastan reddi (kenevir ekme suçundan) İlk Derece Mahkemesince sanık hakkında 2313 sayılı Uyuşturucu...
...cezalandırılmasına, hak yoksunlukları hükümlerinin uygulanmasına, sanığın kenevir ekme suçundan 2313 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının...
...tarihli ve 2021/61 Esas, 2021/220 Karar sayılı kararı ile, sanık hakkında kenevir ekme suçundan İlk Derece Mahkemesince kurulan hükümdeki hukuka aykırılık...
181. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : Adalet Bakanlığı'nın, 10/08/2015 tarihli yazısı ile kenevir ekme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından şüpheliler ... ve ... hakkında Hatay...
Şüpheliler ... ve ... hakkında, 22.01.2015 tarihinde işledikleri iddia olunan kenevir ekme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına dair olarak Hatay Cumhuriyet...
... sayı ile; “- Şüphelilerin ikâmetgâhında ele geçirildiği bildirilen ve kenevir bitkisi olduğu iddia edilen 29 adet kök bitkiden 3 adet kök bitki için aldırılan...
... bitkilerin hint keneviri olduğuna dair herhangi bir kriminal rapor da aldırılmamış olmasına rağmen suç konusu bitkilerin hint keneviri olduğuna dair herhangi...
182. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de...
...sanığın.... İlçesi Cumakırı Mahallesi No:4 ve No: 17 sayılı yerlere hint keneviri ektiği bilgisi üzerine, C. savcısından alınan yazılı arama emri ile, belirtilen...
... 3 kök hint keneviri, sanığın kardeşine ait No: 17 sayılı ikametin ortak kullandıkları bahçesinde 110-250 cm boylarında 16 kök hint keneviri ele geçirildiği...
...toplam 19 kök dikili kenevir bitkilerinin yakalandığı olayda; Bir suç işleme kararının icrası kapsamında iki ayrı taşınmaza kenevir eken sanık hakkında;
183. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...isteminin CMUK'nın 318. maddesi gereğince REDDİNE, 1- )Sanık Mehmet hakkında kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde...
Sanıklar Sevil ve Sebahattin hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde; a- )Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik; Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna...
...temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 4- )Sanık Sami hakkında kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde...
...temyiz itirazlarının reddine, ancak; a- )İzinsiz kenevir ekilen tarlanın sahibinin sanık Sami olması ve kenevir yetiştirme fiilini oğlu olan diğer sanık Mehmet...
184. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : 2313 sayılı Kanunun 23/son, 20/3-4, TCK'nın 53, 58/6. maddeleri uyarınca mahkumiyet, müsadere Dosya...
...görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1-Adli emanette kayıtlı kenevirin TCK'nın 54/4 maddesi yerine, 2313 sayılı Kanunun 20/3. maddesi gereğince...
...müsaderesine karar verilmesi, 2-... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...
...yerine "Emanetin 2011/12698 sırasında kayıtlı kenevir ile ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirden alınan numunenin TCK'nın 54/4. maddesi uyarınca...
185. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : 2313 sayılı Kanunun 23/5, TCK'nın 53/1-2-3,54/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet,müsadere Dosya incelenerek...
...yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1-Suç konusu kenevirlerin TCK'nın 54/4. maddesi yerine, aynı Kanunun 54/1. maddesi uyarınca müsaderesine...
...müsaderesine karar verilmesi, 2-... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...
Emanetin 2011/6186 sırasında kayıtlı 56 gram kenevir ile ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin TCK'nın 54/4. maddesi uyarınca...
186. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...hükmün müsadereye ilişkin bölümünde yer alan "kenevir bitkisi parçalarının" ibaresinin çıkartılarak yerine "kenevir bitkisi parçaları ile ...Kriminal Polis Laboratuvarı'nca...
... Sanığa ait bir yerde ekili halde kenevir ele geçirilemediği, sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde ise kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi...
187. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...ekili hem de kurutulmaya bırakılmış vaziyette kenevirlerin ele geçirilmesi ve bu sebeple sanık hakkında kenevir ekme ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma...
...mahkemece suç vasfında yanılgıya düşülerek sanığın eyleminin bir bütün halinde kenevir ekme suçunu oluşturduğunun kabulüyle sanık hakkında sadece bu suçtan hüküm...
...itirazlarının reddine, Ancak; Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddeden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi...
...sonra gelmek üzere "ile Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddeden alınan numunelerin" ibaresinin eklenmesi suretiyle...
188. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...kısmına özel olarak ektiği hint kenevirinin sayısı, İandarmada verdiği 3.7.2000 tarihli ifadesinde suç konusu kenevirleri münhasıran esrar elde etmek için...
...fıkrasının ilk cümlesinde kenevir ekim bölgesi içinde kalan yerlerde izinsiz kenevir ekim bölgesi içinde kalan yerlerde izinsiz kenevir ekenler için 50.000 liradan...
189. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...sayılı Resmi Gazetede de yayımlanan kenevir ekimi ve ...hakkındaki yönetmelikte belirlenen ekim bölgesi dışında kenevir ekilmesi halinde yalnızca hürriyeti...
...hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüş olup, Trabzon ve ilçelerinin kenevir ekim sahası içinde olmadığı gözetilerek davanın Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken...
...bağlanması, Kabule göre de; 3-Hint keneviri ekim sahalarında izin almadan lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekenlere 2313 sayılı yasanın 23/son...
190. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Ağır Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Kullanmak...
...yapılmasına yer olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2-Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince; Hükümden sonra 24.11.2015...
...itirazlarının reddine, ancak; İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...
...sırasında kayıtlı 3 kök kenevir bitkisi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin" ibaresinin...
191. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi : ........... ... Ağır Ceza Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanıklar hakkında uyuşturucu ...
... .. .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme ve sanıklar .. .., .. .. hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz...
...infaz aşamasında dikkate alınması mümkün görülmüştür. Suça konu 2.512 kök kenevirin miktarına bağlı olarak, suçun konusunun önemi, değeri ve oluşturduğu tehlikenin...
...ölçütler ve 3. maddesindeki "orantılılık" ilkesi gereğince sanıklar haklarında kenevir ekme suçundan temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerektiğinin...
192. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... KARAR : Sanık Cengiz'in; bağında ele geçirilen, kurutulmuş durumdaki kenevirden elde edilecek 291,55 gram esrar ile diğer sanık Emrah'a sattığı ve İstanbul'da...
...kurutulmuş durumda ele geçirilen kenevirden elde edilecek 291,55 gram esrar ile dikili olarak ele geçirilen kenevirlerden numune olarak alınan 3 kökten elde...
...kurutulmuş durumda ele geçirilen kenevirden elde edilecek 291,55 gram esrar ile dikili olarak ele geçirilen kenevirlerden numune olarak alınan 3 kökten elde...
193. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...amacı ile birlikte kenevir ektikleri; Murat ile diğer sanık Hasanın olgunlaşan kenevirleri kopardıkları; Muratın, kullanmaları için kenevir parçalarının bir...
...ayırdığı; sanıkta ele geçirilen kenevir parçalarından elde edilebilecek net esrar miktarının 205 gram olduğu; kenevirin ekilmesinden koparılmasına kadar...
194. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A-Sanık ... hakkında kurulan ...
...temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1-Ele geçirilen 300 kök kenevir ile 100 kök kenevir fidesinin niteliği ile miktarına ve buna bağlı olarak suç konusunun...
Kendisinde dikili kenevir bitkisi, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine, atılı suçu işlediğine, ele geçirilen kenevir bitkileri...
195. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Asliye Ceza Tarihi : 04.03.2010 Numarası : 2008/179 - 2010/20 Suç : Kenevir ekme Dosya incelenerek gereği düşünüldü: TCK'nın 53 maddesinin 1. fıkrasının...
...yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Suça konu kenevirlerin TCK'nın 54/4. maddesi yerine, aynı Kanunun 54/1. maddesi uyarınca müsaderesine...
...karar verilmesi, 2- İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...
Emaneti'nin 2008/51 sırasında kayıtlı bulunan kenevir ile İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin TCK'nın 54/4. maddesi...
196. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : HADİM Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- İzinsiz kenevir ekme 2- 6831 sayılı Yasaya aykırılık Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ...
...yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 2- Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Yapılan arama...
...arama üzerine dikili olarak ele geçirilen farklı boylardaki kenevirlerden olgunlaştıklarında elde edilecek esrar miktarı ile dosya içerisindeki diğer bilgi...
...esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunu mu yoksa aynı fıkranın 2. cümlesinde düzenlenen münhasıran kendi kullanımı için kenevir ekme suçunu mu oluşturduğuna...
197. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Tarihi – Numarası : 15.07.2011 – 2011/56 esas ve 2011/105 karar Suç : Kenevir ekme Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : Kanun yolu...
...yönünden incelenmesinde; Sanığın olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin, sonradan döndüğü Cumhuriyet savcılığında alınan...
...düşüncesine dayalı olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi ...
198. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SÖZ KONUSU YER HİNT KENEVİRİ EKİM BÖLGESİ OLDUĞU HALDE EKİM BÖLGESİ OLMADIĞININ KABULÜ DOĞRU DEĞİLDİR. ZORALIM 2313 SAYILI YASANIN 23/SON MADDESİNE GÖRE YAPILMALIDIR. 62 ADET KÖK EKİMİ TEŞDİT UYGULAMASI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR.
Preview ... Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliğe göre Kayseri ili ve tüm ilçeleri Kenevir Ekim Bölgesi olduğu halde, ekim bölgesi olmadığının kabulü ile yazılı şekilde...
Ekilen hint kenevirlerinin miktar ve önemine nazaran cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından suça konu 62 kök hint keneviri eken ile...
...oranda aşağı ve yukarı hadler arasında ceza tayini gerekirken, dişi hint keneviri ekili arazinin alanı, tesbit edilen kök sayısı, ürünün parasal değeri eyleminin...
199. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...itirazları yerinde değilse de; 1-Hoşdere mevkiinde bulunan değişik tarlalarda kenevir ekilmiş olduğunun tespiti üzerine yapılan soruşturma sırasında dinlenilen...
Ali Görül ve Gani Sevinç'in anılan mevkiide bulunan birden fazla tarlaya kenevir ektiğini belirttiklerine nazaran sanık hakkında TCK.nun 80.maddesinin tatbik...
...tatbik edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 2-Ekilen hint kenevirinin miktarına nazaran cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından...
...ekenlerle daha çok ekenler arasında hakça oranda ceza verilmesi gerekirken kenevir ekili arazinin alanı, tutanakla belirlenen kök sayısı gözetilmeden, taktirde...
200. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...yakınındaki tarlasında 33.125 kök dikili vaziyette hint keneviri bitkisinin yakalandığı cihetle hint kenevirlerinin miktarının fahişliği karşısında cezaların şahsiliği...
...sağlanması bakımından daha az miktarda ekicilerle suça konu 33.125 kök hint keneviri ekenler arasında hakça oranda ceza arttırımı gerekirken asgari hadden ceza...
...hesap hatası sonucu para cezasının 20.000 lira fazla tayini, 3-Numune hint keneviri bitkisinin TCKnun 36. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerekirken...