Records returned : 1,401

176. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE 2-)Kenevir ekme suçu yönünden yapılan incelemede: Oluşa ve ... ... . ve ... tarafından yapıldığı anlaşılan hint kenevirleri ile ilgili olarak, tanık ...'nin; sanığın ve ... ... ...'ın, 03/08/2012 tarihinde kendisini hint kenevirlerinin ekili bulunduğu yere götürüp buradaki bitkileri ...
177. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir Ekme 2-Uyuşturucu madde ticareti yapma 3-Kullanmak ... ... Başsavcılığına İADESİNE, 2-Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ... ... kesin verilere dayandırıldığı, ticaret amacıyla kenevir ekme eyleminin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin ... ... kesin verilere dayandırıldığı, ticaret amacıyla kenevir ekme eyleminin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin ...
178. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... bulundurma Hüküm-Karar : 1-Mahkûmiyet; kenevir ekme suçundan 2-Tedavi ve denetimli serbeslik tedbiri kararı ... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 2-"Kenevir ekme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, 28/ ... kayıtlı kriminal inceleme sonucu artan 21 gram kenevir bitkisinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ...
179. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1-Kenevir ekme suçundan ... ... gereğinin merciince yapılmasına, 2-Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince ... ... temyiz itirazlarının reddine, ancak; Suça konu kenevirlerin TCK'nın 54/4. maddesi yerine, aynı Kanunun 54 ...
180. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... uyuşturucu madde bulundurma b) Kenevir ekme Hüküm - Karar : a) Mahkûmiyet (Kenevir ekme suçundan) b) Tedavi ... ... için uyuşturucu madde bulundurma suçundan) b) "Kenevir ekme" suçu yönünden: Onama Dosya incelendi. GEREĞİ ... ... vekili ...'nın karşı oyu ve oyçokluğuyla, B) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
181. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... uyuşturucu madde bulundurma b) Kenevir ekme Hüküm - Karar : a) Mahkûmiyet (Kenevir ekme suçundan) b) Tedavi ... ... için uyuşturucu madde bulundurma suçundan) b) "Kenevir ekme" suçu yönünden: Onama GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ ... ... vekili ...'nın karşı oyu ve oyçokluğuyla, B) "Kenevir ekme" suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
182. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... hakkındaki beraat hükmünün incelenmesi: Sanığın kenevir yetiştirip sattığına ilişkin ihbarı doğrulayacak ... ... doğrulayacak biçimde, serasında 15650 kök dikili kenevir ile net 574678 gram esrar ele geçirilmiş olması ve tanık ... ... yönünden eksik araştırmayla ilgili: Suç konusu kenevirlerin koparılmış olarak ele geçirildiği ve sanık . ... tarihlerde bu seradaki kenevirlerin bakımını yapıp yapmadıklarının veya kenevirleri sökerek kurumaya bıarkıp ...
183. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... madde ticareti yapma (Tüm sanıklar hakkında) b- Kenevir ekme (Sanıklar ... ve ... hakkında ayrıca ) Hükümler ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçları için mahkûmiyet b- Sanık ... hakkında ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçları için beraat Dosya incelendi. GEREĞİ ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerinin ... ... kurulan beraat hükmünün incelenmesi: Sanık hakkında kenevir ekme suçundan da dava açıldığı halde hüküm kurulmadığının ...
184. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Mahkumiyet ... Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde ... Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi ... ... sırasında kayıtlı kenevirler ile ... Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin ...
185. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY BELLİ SAYIDA HİNT KENEVİRİ EKENLE DAHA ÇOK EKENLER ARASINDA AŞAĞI VE YUKARI HADLER ARASINDA HAKÇA, EKİLİ ALANA, SAYIYA, EYLEMİN İŞLENİŞ BİÇİMİNE, ÜRÜNÜN DEĞERİNE GÖRE CEZA BELİRLENMELİDİR.
Preview ... görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Ekilen hint kenevirinin miktar ve önemine nazaran cezaların şahsiliği ... ... birliğinin sağlanması bakımından suça konu 996 kök hint keneviri ekenle daha çok ekenler arasında hakça oranda ... ... hadler arasında ceza tayini gerekirken dişi hint keneviri ekili arazinin alanı, tespit edilen kök sayısı ...
186. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Suçlar : a) Kenevir ekme b) Zincirleme olarak uyuşturucu madde ticareti yapma Suç Tarihleri : 23/ ... GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A) Sanık T.. hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ./.. B) Sanık A..hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... hakkında 23.07.2014 tarihinde işlediği ileri sürülen "kenevir ekme" suçu nedeniyle 21.10.2014 tarihli iddianame ... ... ; 13.06.2014 tarihinde işlediği ileri sürülen "kenevir ekme" suçu nedeniyle 03.09.2014 tarihli iddianame ...
187. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkeme : . Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : a- Kenevir ekme b- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
188. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : ........... Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... Sanıklar ..... ...... ve ............. hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde ... ... ..... Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddelerden alınan numunelerin de ... ... "Adli Emanetin 2008/3 sırasında kayıtlı hint kenevirleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile ........ ... ..... Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddelerden alınan numunelerin" ibaresinin ...
189. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- ... merciince yerine getirilmesine, B- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan, sanık.... hakkında kullanmak amacıyla ... ... incelenmesinde; 1- Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi, sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde ... ... herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde ...
190. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... madde ticareti yapma, 2)Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme Hükümler : 1) Mahkûmiyet; ("uyuşturucu madde ... ... kararı ile 2) Beraat; ("Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme" suçundan) Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10 ... ... müdafii tarafından "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme" suçundan mahkemece verilen beraat hükmünün ... ... 'un babası olan ...'nun, kendisine ait bahçede kenevir yetiştirdiğine" ilişkin ihbar üzerine yapılan çalışmalarda ... ... kurutulmaya bırakılmış halde ele geçirilen 14.500 gram kenevirden, 02/08/2016 tarihli ekspertiz raporuna göre 725 ...
191. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... ticareti yapma ve izinsiz kenevir ekme suçları 2-Sanık ... hakkında izinsiz kenevir ekme ve kullanmak için ... ... yapma ve izinsiz kenevir ekme suçlarından mahkûmiyet 2-Sanık ... hakkında izinsiz kenevir ekme ve kullanmak ... ... yapma ve izinsiz kenevir ekme suçlarından onama 2-Sanık ... hakkında izinsiz kenevir ekme suçundan onama ... ONANMASINA, 3-Sanıklar ... ve ... hakkında izinsiz kenevir ekme suçlarından verilen hükümlerin incelenmesinde ...
192. The Court of Cassation Caselaw
Preview GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : KARAR : A- ) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine dair beyanının, "suçla ilgili ... ... dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde yapılan araştırmada, kenevir kökü veya hasat artığı ...
193. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... fıkrasının müsadereye dair bölümlerde yer alan "hint kenevir bitkisinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ... ... suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 2-)Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: 23.08.2011 ... ... itibariyle sanığın yasa dışı hint keneviri ektiğine/yetiştirdiğine dair kenevir kökü veya hasat artığı gibi ...
194. The Court of Cassation Caselaw
Preview Uyuşturucu madde ticareti yapma 2-İzinsiz Hint Keneviri Ekme Hükümler : Mahkûmiyet Dosya incelendi. ... Uyuşturucu madde ticareti yapma ve İzinsiz hint keneviri ekme suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerinin ... ... hükümlerinin incelenmesinde; Sanık hakkında izinsiz kenevir ekme suçundan kurulan hükümde 6545 sayılı Kanun'la ... Uyuşturucu madde ticareti yapma ve İzinsiz hint keneviri ekme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin ...
195. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : Uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... Mahkûmiyet(Uyuşturucu madde ticaretinden tüm sanıklar, kenevir ekme sanık ... hakkında) Dosya incelendi. GEREĞİ ... ... belirlenerek yapılan incelemede; 1-)Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün incelenmesinde; TCK'nın ... ... yer göstermesi sonucunda da 7 kök dikili hint kenevirinin ele geçirilmesini sağlayarak kendi suçlarının ...
196. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : 1-Kenevir ekme suçundan hükmün ... ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri ... ... fıkrasının müsadereye ilişkin bölümünde yer alan "hint keneviri bitkilerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "
197. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... -Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma 2-Kenevir ekme Hüküm/Karar : 1-Kullanmak için uyuşturucu ... ... mahkûmiyet 2-Kenevir ekme suçundan:Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 2-Kenevir ekme suçu yönünden ... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A)Kenevir ekme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri ...
198. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : ... Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Dosya ... Dosya incelenerek gereği düşünüldü : 1-Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Sanığın üzerinde ... ... esrarları, evinde saksı içinde yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olay tarihinde sanığın evinde yapılan aramada kenevir kökü veya bitki artığı gibi maddi bir bulgu elde ...
199. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... b-Sanık ... için uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... b-Sanık ... için uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçu için onama, kullanmak için uyuşturucu ... ... verilen mahkûmiyet hükümleri ile sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
200. Presidential Decision
No. 2654
Official Gazette No. 31157
Preview Bilimleri Fakültesi 22 Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Üniversite/Enstitü Adı ...