Records returned : 3,625

126. The Court of Cassation Caselaw
Preview TCK.nın 403. maddesi kapsamındaki uyuşturucu maddelerden sayılan esrar, kenevir bitkisinin etken madde olarak "Delta-9-tetrahidrroçannabinol" (THC) içeren...
...edilebileceği için denetimi öngörülen kenevir (connbin), "Kullanışı ne olursa olsun, reçinesi çıkarılmamış olan kenevir bitkisinin (dal uçları ile bir arada...
...oranda olmayıp daha çok çiçeklerdeki reçinesinde ve yapraklarında bulunur. Kenevir bitkisinin çiçekli ve yapraklı dal uçları kurutulup, toz haline getirilerek...
...bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen rapor ile suça konu maddenin "Hint keneviri tohumu" olarak belirlendiği anlaşılmakla; söz konusu maddenin uyuşturucu...
127. The Court of Cassation Caselaw
Preview Dosya İncelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : Sanık ... hakkında "kenevir ekme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün 28/06/2014 tarihli Resmi Gazete'de...
... SONUÇ : Oluşa ve dosya kapsamına göre; diğer sanık ...'ın ikametinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine, sanık ... ile babası olan Bektaş'ın birlikte...
... 79 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği, sanık ...'un aşamalardaki tevilli savunmaları ve tanık ...'nın beyanlarından, ele geçen kenevirleri sanık ..
...anlaşılmasına göre sanığın, 2313 Sayılı Kanun'un 23 /5. maddesi uyarınca "kenevir ekme" suçundan mahkûmiyeti yerine, beraatine karar verilmesi,Kanuna aykırı...
128. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : ... 1. Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Sanık hakkında kullanmak...
...işçi olarak çalıştığı arazide dikili olarak ele geçirilen, toplam 250 kök kenevir içinden ekspertiz incelemesine gönderilen 5 kökten 140 gr esrar elde edilebileceğinin...
... kg esrar elde edilebileceği ayrıca ele geçen kurutulmaya bırakılmış kenevirlerden de ekspertiz raporuna göre 335 gr esrar elde edilebileceği anlaşıldığından...
...dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alınarak, sanığın eyleminin esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunu...
129. The Court of Cassation Caselaw
Preview Sanığın ikamet ettiği ve kenevir yetiştirdiği Antalya İli Finike İlçesinin 21.10.1990 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan kenevir ekim sahası içinde bulunduğu...
...şekli ve ekili hint kenevirinin sayısı da nazara alınarak sanığın eyleminin münhasıran esrar elde etmek olmadığı anlaşılmış olup, kenevir ekim bölgelerinde...
...uygulama yapılması gerekirken, sanığın münhasıran esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiğine dair delillerin nelerden ibaret olduğu gösterilemeden yazılı şekilde...
130. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : ..... Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma 3- 6136 sayılı Kanun'a muhalefet Hüküm...
... aramada sanığın evinde bir miktar kurumaya bırakılmış kenevir ile bahçesinde ekili 8 kök kenevir ve 3 adet MKE yapımı 7,65 mm çapında ve 3 adet 9 mm çapında...
...sonucunda incelemeye konu mahkûmiyet kararı verildiği, sanığın bahçesinde kenevir yetiştirdiğine ilişkin ihbar üzerine aynı tarihte sanığın kardeşi olan .
... .... 'in evinin bahçesinde yapılan aramada ele geçen 11 kök kenevir nedeniyle .... hakkında 2313 sayılı Kanun'a aykırılık suçundan kamu davası açıldığı...
131. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1-Uyuşturucu madde ticareti yapma 2-İzinsiz kenevir ekme Hükümler : Beraat (sanık ... hakkında uyuşturucu ticareti yapma suçundan...
...suçundan; sanıklar ... hakkında ise uyuşturucu ticareti yapma ve izinsiz kenevir ekme suçlarından) Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Sanık...
...suçundan; sanık ... hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapma ve izinsiz kenevir ekme suçlarından kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde; Yapılan yargılamaya...
... görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 3-Sanık ... hakkında izinsiz kenevir ekme suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesinde ise; 01.10.2011 tarihli...
132. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : 1-Uyuşturucu madde ticareti yapma ( ... yönünden) 2-Kenevir ekme ( Hükümler : Mahkumiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ...
... temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 2-Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Araç arama tutanağı...
...savunmasında söz konusu esrarı, ilkbaharda kendi arazisine ekmiş olduğu bir kök kenevir bitkisinden elde ettiğini belirttiği, sanığın bu savunmasının, suçla ilgili...
...düşüncesine dayalı olabileceği, keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi ...
133. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...yapma b) Kenevir ekme Hüküm-Karar : a) Mahkûmiyet (Sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ve sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan...
...bırakılması (Sanık ...hakkında kenevir ekme suçundan) Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A) Sanık ... hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen hükmün...
...hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan ve sanık ... hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde: 24.11.2015...
134. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...arazilerine hint keneviri ektiğini, jandarmanın ilk aramasında kenevirleri bulamadığını, ancak tekrar arama yapılacağı korkusuyla kenevirleri söküp tandırda...
...tutanağında da arazide yapılan incelemede sökülmüş bitki kökleri ile kurumuş kenevir yaprakları ele geçtiğinin belirtildiği nazara alınmadan oluşan suçtan sanığın...
135. The Court of Cassation Caselaw
Preview Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-)Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün temyiz incelemesinde; Yargılama sürecindeki...
..., 2-)Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükümlerin temyiz incelemesinde; Sanıkların ele geçirilen 40 kök keneviri ekmediklerini beyan etmeleri...
...etmeleri karşısında; bu kenevirlerin kimin tarafından ekildiğinin tespiti açısından kenevirlerin ekili bulunduğu yerin tapu kayıtları araştırılarak gerektiğinde...
Kanun'un 13/1. maddesi uygulanarak fazla ceza tayini, 2-)Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen 10 ay hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine...
136. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, B) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: Yargılama sürecindeki işlemlerin...
... kök ekili kenevir dışında, net 5271,96 gram esrar ele geçirildiği ve sanığın beyanına göre bu esrar maddelerini önceden yetiştirdiği kenevir bitkilerinden...
...için esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimini düzenleyen ve daha ağır cezai yaptırım içeren "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan...
...münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi olarak değerlendirilerek, 1. fıkrada öngörülen cezaya hükmedilmesi...
137. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Kenevir ekme suçundan mahkumiyet, Kullanmak için uyuşturucu...
... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemede; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini ...
...ektiğini belirttiği yerde ise kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilemediği, bu durumlar karşısında sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin...
138. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY YEREL MAHKEMECE HÜKÜM VERİLDİĞİ TARİHTEN SONRA 19.12.2006 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5560 SAYILI YASANIN 14. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN, 5252 SAYILI TÜRK CEZA YASASININ YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA YASANIN 6. MADDESİNİN 2. FIKRASININ ( B ) BENDİNDE; 01 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ YASALARDA, AKSİNE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE HAPİS CEZALARININ ALT SINIRININ BİR AY, ÜST SINIRININ BEŞ YIL OLARAK UYGULANACAĞI BELİRTİLMİŞTİR. SANIK HAKKINDA BELİRLENEN TEMEL CEZA HER HALDE HAPİS CEZASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ALT SINIRIN ALTINDA KALMAKTADIR. BU NEDENLE YASA DEĞİŞİKLİĞİ SANIK HAKKINDA DOĞRUDAN LEHE BİR HÜKÜM İÇERMEDİĞİNDEN, DAVA VE USUL EKONOMİSİ DE NAZARA ALINARAK, İŞİN ESASINA İLİŞKİN İNCELEME YAPILMALIDIR.
Preview ... DAVA : Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan sanık S. A.'ın, 2313 sayılı Yasanın 23/4, 5237 sayılı TCY.nın 62. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay...
...cezalandırılmasına, hakkında 53. maddenin uygulanmasına, emanette bulunan 20 kök hint kenevirinin 54. madde uyarınca zoralımına ilişkin Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince 11.12.2006...
Mahkemece temel ceza tayin edilirken, "sanığın kenevir ekimi yaptığı arazinin büyüklüğü, elde edilen kenevir adeti, sanığın amacı, zarar ve tehlikenin ağırlığı...
...suçun işlenmesindeki özellikler, zarar ve tehlikenin ağırlığı, yetiştirilen kenevir adeti, kastın yoğunluğu, güttüğü amaç ve saik göz önüne alınarak takdiren-tercihen...
139. The Court of Cassation Caselaw
Preview TEMYİZ SEBEPLERİ Sanık müdafiinin temyiz sebepleri özetle; 1. Sanığın kenevir bitkilerini kullanmak amacıyla ektiğine, 2. Delillerin usul ve yasaya aykırı...
Kabulü Sanığın 196 kök hint keneviri ekmesi ve ekili kenevirlerin yanında kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 11 kg esrar içeren kenevir bitkisi ele geçirilmesi...
...olması hususu değerlendirildiğinde, sanığın kendi içimliğini karşılamak için kenevir ektiğine yönelik savunmasına itibar edilmeyerek üzerine atılı uyuşturucu...
...ait ormanlık alan içerisinde 196 kök hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 11 kg esrar içeren kenevir bitkisinin ele geçirildiği anlaşıldığından...
140. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet Hüküm : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-6136 sayılı Kanuna...
...yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince; TCK'nın 53 maddesinin...
...yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1-Suça konu kenevirlerin TCK'nın 54/4. maddesi yerine, aynı Kanunun 54/1. maddesi uyarınca müsaderesine...
...müsaderesine karar verilmesi, 2- ... Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...
141. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi. Suç : Kenevir ekme. Hüküm : Beraat Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Adli Emanetin 2013/195 sırasında...
Mahkemesinin 31.12.2013 gün ve 2013/17-225 sayılı kararı ile sanık ...... hakkında kenevir ekmek suçundan beraat kararı verilmiştir. Kararın yerel tarafından temyizi...
...adet kenevir ekili olduğunun tespit edildiği, aynı tarihte ..... Mühendisine yaptırılan inceleme ile 83, 84, 49, 100, 70 ve 34 cm boyundaki kenevir bitkilerinin...
...cumartesi günü kalan biberleri işçilere toplattığını sera arasına girmediğini kenevir bitkisinden haberi olmadığını ancak seradan kullanmak amacıyla biber almak...
142. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : HENDEK Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- 6136 sayılı Yasaya aykırılık 3- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ...
... Hükümler: 1- Mahkûmiyet ( 6136 sayılı Yasaya aykırılık ve kenevir ekme suçları yönünden ) 2- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçundan ...
...suçundan verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 2- Kenevir ekme ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından verilen mahkûmiyet hükümleri yönünden düzeltilerek...
...incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 2- Sanık hakkında kenevir ekme ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerinin...
143. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...tarihli ve 2020/290 Esas, 2020/340 Karar sayılı kararı ile sanığın izinsiz kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından, 2313 sayılı Kanun'un...
...sayılı kararı ile, sanık hakkında İlk Derece Mahkemesince kurulan izinsiz kenevir ekme suçuna dair hükümdeki hukuka aykırılık düzeltilerek, hükme yönelik ...
...ikamet eden ... isimli şahsın annesi Nehide Kırıkkaya'ya ait evin bahçesinde kenevir yetiştirdiği yönünde istihbarİ bilgiler elde edinilmesi üzerine yapılan ...
...150 cm arasında değişen 40 kök kenevir bitkisi, 66 adet plastik bardak içerisine ekilmiş ve çimlenmeye bırakılmış kenevir bitkisi ile yine evin içerisinde...
144. The Court of Cassation Caselaw
Preview MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SAYISI : 2022/390 E., 2022/472 K. SUÇ : Kenevir ekme HÜKÜM : Mahkûmiyet Sanık hakkında bozma üzerine kurulan hükmün; karar...
...28.03.2016 tarihli ve 2015/464 Esas, 2016/121 Karar sayılı kararı ile sanığın kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
... geçirilen boyları 50 cm ile 1,5 metre arasında değişen toplam 140 kök kenevirden olgunlaştıklarında elde edilecek esrarın, kişisel kullanımı için gerekli...
...maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinde düzenlenen esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiğinin kabulü gerekirken, "2313 sayılı Yasanın 23/2-son cümlesi" uyarınca...
145. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN BAĞ EVİNİN ARKA KISMINDAKİ BAHÇESİNE 21 KÖK KENEVİR EKTİĞİ VE BAKIMINI YAPTIĞI ANLAŞILMIŞ İSE DE EKİLEN HİNT KENEVİRLERİNİN SAYISININ AZLIĞI KARŞISINDA, CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ VE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN DAHA FAZLA MİKTARDA EKİCİLERLE SUÇA KONU 21 KÖK HİNT KENEVİRİ EKENLER ARASINDA HAKÇA ORANDA CEZA ARTIRIMI GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ HATALIDIR.
Preview ...dere kenarına yakın bahçesine 21 kök kenevir ektiği ve bakımını yaptığı anlaşılmış ise de ekilen hint kenevirlerinin sayısının azlığı karşısında cezaların...
...sağlanması bakımından daha fazla miktarda ekicilerle suça konu 21 kök hint keneviri ekenler arasında hakça oranda ceza artırımı gerekirken asgari hadden çok...
...çok uzaklaşılarak yazılı şekilde hüküm tesisi, 2-Numune hint keneviri bitkisinin 2313 sayılı yasanın 23/son maddesi yerine TCY nın 36.maddesi uyarınca ...
146. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Sanık hakkında bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerineyapılan aramada tarlasında 32 adet dikili hint keneviri bitkisi ele geçirildiği ve...
...ve C.Savcılığınca izinsizhint keneviri ekmek suçundan evrak tefrik edilerek ayrıca soruşturma yapıldığının anlaşılmasına göre, sanığın üzerinde ve evinde...
...uyuşturucu madde kullanmaya yönelik kurumuş veya kurumaya bırakılmış hint keneviri bulunmadığı gibi uyuşturucu madde kullandığı teknik yöntemle de tespit ...
147. The Court of Cassation Caselaw
Preview ONANMASINA, 29.4.2004 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. MUHALEFET ŞERHİ : Kenevir bitkisi ekili meşelik ve kayalık alan yakınında sanıkların tarlası bulunduğu...
Dinlenen tanıklar sanık Abdurrezak'ı birkaç kez civarda gördüklerini, ancak kenevir ektiğini görmediklerini ifade etmektedirler. Yakında tarlası bulunan bir...
...doğaldır. Tanıklar sanık Abdurrezak'ın kenevir ekili yerin içinde görmemişlerdir. Diğer sanık Emlihan kenevirleri kendisinin ektiğini itiraf etmiştir. Sanıkların...
148. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...yapma, 2. Kenevir ekme HÜKÜM : İstinaf başvurularının esastan reddi; (Her iki suç yönünden) İlk Derece Mahkemesince sanık hakkında, "kenevir ekme" suçundan...
...16.660,00 TL adli para cezası" ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna; "kenevir ekme" suçundan 2313 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının...
...olduğuna, 2. Kenevir ekme suçu yönünden, zincirleme suç hükmünün uygulanma koşullarının bulunmadığına, münhasıran kendi kullanımı için kenevir ektiğine, ...
...devriye görevi sırasında sanığa ait ikametin bahçesinde ekili halde hint keneviri bitkilerinin görülmesi üzerine, yazılı arama emrine istinaden yapılan aramada...
149. The Court of Cassation Caselaw
Preview ..."Yapılan arama üzerine dikili olarak ele geçirilen farklı boylardaki kenevirlerden olgunlaştıklarında elde edilecek esrar miktarı ile dosya içerisindeki...
...bilgi ve belgelere göre, iddia olunan eylemin esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunu oluşturup oluşturmadığına, ayrıca 6831 sayılı Kanuna aykırılık...
... bulunan gecici olarak ikamet ettiği bağ evinin dışında ekili vaziyette kenevir bitkisinin bulunduğunun tespit edildiği, 06.09.2013 tarihli arama kararıyla...
...kök kenevir bitkisinin bulunduğu, yine sanığın evinde yapılan aramada torba içerisinde elli gram kenevirin tespit edildiği, söz konusu kenevirlerin ekili...
150. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... göre; A. İlk Derece Mahkemesinin Kabulü Sanığın ormanlık alanda hint keneviri ektiği ve kurutup uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair edinilen bilgilere...
...elde edilebilir) hint keneviri bitkileri, ekili halde 37 kök 30 - 150 cm uzunluklarında net 148 gram esrar elde edilebilir hint keneviri bitkileri ile hortum...
...geçirildiği olayda; sanığın eyleminin kurumaya bırakılmış hint kenevirleri ile ekili haldeki kenevirlerden elde edilecek toplam esrar miktarının kullanım sınırının...
...elde edilebilir) hint keneviri bitkileri, ekili halde 37 kök 30 - 150 cm uzunluklarında net 148 gram esrar elde edilebilir hint keneviri bitkileri ile hortum...