Records returned : 1,401

51. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY KENEVİR EKİM BÖLGELERİNDE İZİN BELGESİ ALMADAN VEYA İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN ALANDAN FAZLA VEYA BİR BAŞKA YERDE LİF, TOHUM, SAP VE BENZERİ AMAÇLARLA EKİM YAPILMASI HALİNDE 2313 SAYILI YASANIN 23/4 MADDE FIKRASINA GÖRE SANIĞA SADECE AĞIR PARA CEZASI VERİLEBİLİR.
Preview ... görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sanığın ikamet ettiği ve kenevir yetiştirdiği Rize ili ve ilçelerinin 21.10.1990 ... ... yayımlanan kenevir ekim sahası içinde bulunduğu, sanığın savunması, ekim şekli ve ekili hint kenevirinin sayısı ... ... münhasıran esrar elde etmek olmadığı anlaşılmış olup, kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin ...
52. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi. Suç : Kenevir ekme. Hüküm : Beraat Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP ... ... 17-225 sayılı kararı ile sanık ...... hakkında kenevir ekmek suçundan beraat kararı verilmiştir. Kararın ... ... adet aynı sıranın son kısmında yan yana 4 adet kenevir ekili olduğunun tespit edildiği, aynı tarihte . ... inceleme ile 83, 84, 49, 100, 70 ve 34 cm boyundaki kenevir bitkilerinin hepsinin bakımlı olduğunun belirlendiği ... ... işçilere toplattığını sera arasına girmediğini kenevir bitkisinden haberi olmadığını ancak seradan kullanmak ...
53. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Suç : 1- Sanık ... hakkında kenevir ekme 2- Sanık ... hakkında kenevir ekme ve kullanmak için uyuşturucu ... ... uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : a-Sanıklar hakknda kenevir ekme suçundan mahkumiyet b-Sanık ... hakkında ... ... bulundurma suçu için onama c-Sanık ... hakkında kenevir ekme suçu için bozma Dosya incelendi. GEREĞİ ... Başsavcılığı'na İADESİNE, B) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... reddiyle, hükmün ONANMASINA, C) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
54. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... getirilmesine, 2- )Kenevir ekme suçundan kurulan hükme dair temyizde; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği ... ... sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ...
55. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY DOSYA İÇERİĞİ VE ELE GEÇEN HİNT KENEVİRİ MİKTARI NAZARA ALINDIĞINDA CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ VE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN DAHA AZ MİKTARDA EKİCİLERLE SUÇA KONU 117.553 KÖK DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKENLER ARASINDA HAKÇA ORANDA CEZA ARTIRIMI GEREKİR.
Preview ... gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Suça konu kenevirleri sanık A. 'in ektiğine dair diğer sanığın atfı ... ... uygulamaya göre de; 2-Dosya içeriği ve ele geçen hint keneviri miktarı nazara alındığında cezaların şahsiliği ... ... miktarda ekicilerle suça konu 117.553 kök dişi hint keneviri ekenler arasında hakça oranda ceza artırımı gerekirken ... ... hadden ceza tayini, 3-Adli emanete alınan numune kenevirlerin TCK.nun 36.maddesi uyarınca müsaderesine karar ...
56. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, B) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: Yargılama ... ... itirazlarının reddine, ancak; Sanığın evinde 75 kök ekili kenevir dışında, net 5271,96 gram esrar ele geçirildiği ... ... göre bu esrar maddelerini önceden yetiştirdiği kenevir bitkilerinden elde ettiği anlaşıldığından, sanığın ... ... hükme göre satmak için esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimini düzenleyen ve daha ağır cezai yaptırım ... ... yaptırım içeren "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ...
57. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Kenevir ekme suçundan ... ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemede; Sanıkta ekili halde kenevir ele ... ... geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde ise kenevir kökü veya hasat artığı gibi ...
58. The Court of Cassation Caselaw
Preview Uyuşturucu madde ticareti yapma (sanıklar hakkında) 2- Kenevir ekme (sanık ... hakkında) Hükümler : Mahkûmiyet ... ... hakkında) Beraat (kenevir ekme suçundan sanık ... hakkında) suçundan sanıklar lehine, kenevir ekme suçundan ... ... hükümlerin BOZULMASINA, B) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesi ... ... incelenmesi: Evinin bahçesinde 9 kök dikili halde kenevir bitkisi ele geçirilen ve bu bitkileri kendisinin ektiğini ...
59. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... Cumakırı Mahallesi No:4 ve No: 17 sayılı yerlere hint keneviri ektiği bilgisi üzerine, C. savcısından alınan ... ... sayılı adreste 50-250 cm boylarında 3 kök hint keneviri, sanığın kardeşine ait No: 17 sayılı ikametin ... ... kullandıkları bahçesinde 110-250 cm boylarında 16 kök hint keneviri ele geçirildiği dikkate alındığında, sanığın eyleminin ... ... kök ve 16 kök olmak üzere toplam 19 kök dikili kenevir bitkilerinin yakalandığı olayda; Bir suç işleme ...
60. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN FİİLİ 2313 SAYILI YASANIN 23/4 MADDE VE FIKRASININ İLK CÜMLESİNE UYDUĞUNDAN DOLAYI DAVAYA BAKMA VE DELİLLERİN TAKDİRİ SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ DAHİLİNDEDİR.
Preview ... tarih ve 20672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kenevir ekimi ve kontrolü hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesi ... ... yönelik kenevir ekimlerine müsaade edilecek ... dışında her ne maksatla olursa olsun kenevir ekimi yasaktır ... ... bulundurulması bizatihi suç teşkil etmeyen emanette kayıtlı kenevir tohumunun sanığa iadesi yerine TCK 'nun 36. maddesi ...
61. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, B- ) Kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... incelenmesi: Sanığın evinde yapılan aramada 28 kök kenevirin saksı içerisinde ekili vaziyette ele geçirildiği ... ... tahlilinde esrar etken maddesine rastlandığı ve dikili kenevirin sayısı da dikkate alınarak; sanığın münhasıran ... ... için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı ve 2313 sayılı Kanun'un 23. maddesinin ...
62. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... gereğince REDDİNE, 1- )Sanık Mehmet hakkında kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından ... ... hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde; a- )Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik; Yargılama ... ... reddiyle, hükmün ONANMASINA, 4- )Sanık Sami hakkında kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından ... ... ancak; a- )İzinsiz kenevir ekilen tarlanın sahibinin sanık Sami olması ve kenevir yetiştirme fiilini ... ... gerçekleştirmesi, ayrıca ticaret amacıyla ektiği kenevirlerden elde edilen uyuşturucu maddelerden bir kısmının ...
63. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP ... ... reddine, ancak; 1-Ele geçirilen 300 kök kenevir ile 100 kök kenevir fidesinin niteliği ile miktarına ve buna ... ... mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Kendisinde dikili kenevir bitkisi, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen ... ... savunmasının aksine, atılı suçu işlediğine, ele geçirilen kenevir bitkileri ile ilgisi olduğuna ve diğer sanığın ...
64. The Court of Cassation Caselaw
Preview İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Ağır Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... , gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2-Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince ... İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi ... Adli emanetin 2011/1072 sırasında kayıtlı 3 kök kenevir bitkisi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Adli ... Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin" ibaresinin eklenmesi suretiyle ...
65. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ağır Ceza Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanıklar ... ... uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme ve sanıklar .. .., .. .. hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan ... ... alınması mümkün görülmüştür. Suça konu 2.512 kök kenevirin miktarına bağlı olarak, suçun konusunun önemi, ... orantılılık" ilkesi gereğince sanıklar haklarında kenevir ekme suçundan temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak ...
66. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : . Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hükümler : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... DÜŞÜNÜLDÜ : A- Sanıklar ... ve ... ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi ... ... incelenmesi: Suça konu 100.000 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi ve değeri ile oluşturduğu ... ONANMASINA, B- Sanıklar ..., ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi ... ... incelenmesi: Suça konu 100.000 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi ve değeri ile oluşturduğu ...
67. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SÖZ KONUSU YER HİNT KENEVİRİ EKİM BÖLGESİ OLDUĞU HALDE EKİM BÖLGESİ OLMADIĞININ KABULÜ DOĞRU DEĞİLDİR. ZORALIM 2313 SAYILI YASANIN 23/SON MADDESİNE GÖRE YAPILMALIDIR. 62 ADET KÖK EKİMİ TEŞDİT UYGULAMASI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR.
Preview ... yayınlanan Yönetmeliğe göre Kayseri ili ve tüm ilçeleri Kenevir Ekim Bölgesi olduğu halde, ekim bölgesi olmadığının ... Kabul ve uygulamaya göre de; 3- Ekilen hint kenevirlerinin miktar ve önemine nazaran cezaların şahsiliği ... ... birliğinin sağlanması bakımından suça konu 62 kök hint keneviri eken ile daha çok ekenler arasında hakça oranda ... ... hadler arasında ceza tayini gerekirken, dişi hint keneviri ekili arazinin alanı, tesbit edilen kök sayısı ...
68. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 10.11.2009 Numarası : 2009/236 - 2009/411 Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemede; Sanıkta ekili halde kenevir ele ... ... ele geçirilemediği gibi, sanığın kenevirleri bulduğunu beyan ettiği dere boyunda herhangi bir araştırma ... ... araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği, aradan ... ... olamayacağının anlaşılması karşısında, sanığın ele geçen kenevir bitkisini ektiğine dair, mahkumiyetine yeterli ...
69. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1 ... ... mahkumiyet, tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 2- Kenevir ekme suçundan mahkumiyet Dosya incelenerek gereği ... ... , karar verilmesinde zorunluluk bulunması, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince ... ... ele geçirilen esrar maddesini, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; kenevir ektiği yerlerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat ...
70. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... bırakılmış vaziyette kenevirlerin ele geçirilmesi ve bu sebeple sanık hakkında kenevir ekme ile kullanmak ... ... düşülerek sanığın eyleminin bir bütün halinde kenevir ekme suçunu oluşturduğunun kabulüyle sanık hakkında ... Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddeden alınan numunelerin de müsaderesine ... Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddeden alınan numunelerin" ibaresinin ...
71. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... bölümünde yer alan "kenevir bitkisi parçalarının" ibaresinin çıkartılarak yerine "kenevir bitkisi parçaları ... ... ekili halde kenevir ele geçirilemediği, sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde ise kenevir kökü veya ...
72. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY İZİNSİZ KENEVİR EKMEK VE KULLANMAK İÇİN ESRAR BULUNDURMAK FİİLLERİNİN İKİ AYRI SUÇ OLUŞTURDUĞU, SANIKLARIN YETİŞTİRDİĞİ KENEVİR MİKTARININ KULLANMA SINIRLARININ ÜZERİNDE BULUNDUĞU, SANIKLARIN İŞLEDİKLERİ EYLEMLER İLE İLGİLİ DAVALARIN; GEREK SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN 2313 SAYILI YASA'NIN 27, GEREK HÜKÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN 4926 SAYILI YASA'NIN 30 VE GEÇİCİ 1. MADDELERİ, GEREKSE SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN 5607 SAYILI YASA'NIN 17 VE GEÇİCİ 1. MADDELERİ GEREĞİNCE BİRLİKTE KOVUŞTURULUP KARARA BAĞLANMASI DOĞRU DEĞİLDİR.
Preview ... DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından sanıklar ... ... diğer itirazların reddine, ancak; 1- İzinsiz kenevir ekmek ve kullanmak için esrar bulundurmak fiillerinin ... ... suçu oluşturduğu; sanıkların yetiştirdikleri kenevirlerin 81 kök olması, 9 kökünü söküp kurumaya bırakmaları ... ... polis laboratuarı tarafından düzenlenen raporda kenevirlerin tamamından net 1344 gram esrar elde edileceğinin ... ... sınırlarının üzerinde bulunması nedeniyle, sanıkların kenevirleri, elde edecekleri esrarı kullanmak için yetiştirdikleri ...
73. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... ve sanık ...'e ait işyerinde ele geçen 20 kök kenevir bitkisi nedeniyle sanıklar ..., ..., ... ve ikrarları ... ... bahçesinde ele geçen 7,96 gramdan ibaret 5 kök keneviri içmek amacı ile ektiğini beyan ettiği; sanık . ... gramdan ibaret 4 kök kenevir ile dikili halde 2,532 gramdan ibaret 5 kök keneviri sanığın satma veya başkasına ... ... işyerinde ele geçen 1,872 gramdan ibaret 18 kök keneviri içmek amacı ile ektiğini beyan ettiği; sanık . ... halde esrarlı sigaranın ele geçtiği; ele geçen kenevirleri ve esrarlı sigarayı kullanma amacı dışında başka ...
74. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1-Kenevir ekme suçundan ... ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; a-) Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği ... ... sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ...
75. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçundan ... ... 1- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığa ait bir yerde ekili halde kenevir ele ... ... ele geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde ise herhangi bir araştırma ve inceleme ... ... inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilemediği ve aradan geçen ...