Records returned : 3,625

76. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...arazide 770 kök dikili, 350 kök koparılarak kurutulmaya bırakılmış hint kenevirlerinin ele geçirilmesi üzerine sanık hakkında yargılamaya konu bu kamu davası...
...hazineye ait arazide 356 kök dikili, 6230 gram kurumaya bırakılmış hint keneviri; evinde de 490 gram esrar ele geçirilmesi üzerine açılan kamu davasının...
...ekili olan 23.09.2010 tarihli olaya konu hint kenevirlerinden hiç bahsetmemiş, başka bir arazide ekili kenevirleri kolluk görevlilerine bildirmediği gibi bunları...
...bunları kendisi de imha etmemiştir. Aksine kenevirlere bakma ve onları büyütme kararlılığını sürdürmüştür. Kenevirler kesilip koparılıp kurumaya bırakılmadıkları...
77. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Dairesi SUÇLAR : 1- Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma 2- Kenevir ekme HÜKÜM : İstinaf başvurusunun eleştirilerek ve düzeltilerek esastan...
...inci maddesi uyarınca 10 yıl hapis ve 1.200,00 TL adli para cezası ile, kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
...hükmedildiğine, 3. Sökülü olarak bulunan kenevir bitkilerinin kullanmaya elverişli olmaması nedeni ile sökülen kenevir bitkileri olduğuna ilişkindir. III. ...
...vaziyette kenevir bitkisi bulunduğu ihbarı ve tespiti üzerine, söz konusu alana fotokopan yerleştirildiği, sanığın elinde su şişesi ile kenevir bitkilerini...
78. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : Yüksek Adalet Bakanlığı'nın, kenevir ekme suçundan sanık ... hakkında... Asliye Ceza Mahkemesi'nce 02.12.2008 tarihinde 2008/470 esas ve 2008/
...düzenlenen 06.08.2008 tarihli iddianame ile sanık hakkında hint keneviri ekerek 14 kök dişi hint keneviri yetiştirdiğinden bahisle 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin...
... konu hint kenevirini kendisinin yetiştirdiğini kabul etmesi ve.... Cumhuriyet Başsavcılığınca da eylemin ekim bölgesi dışında hint keneviri yetiştirmek...
...bahçesinde yapılan aramada dikili dişi hint keneviri ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında; hakkında kenevir ekme suçundan dava açılan sanığın eyleminin...
79. The Court of Cassation Caselaw
Preview İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi. A- ) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER : Kenevir ekme suçundan sanık hakkında, ... 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama...
...sonucu 13/06/2019 tarihinde 2018/41 esas ve 2019/195 karar sayı ile sanığın kenevir ekme suçundan beraatine karar verilmiş, hüküm Cumhuriyet savcısı tarafından...
... ilk derece mahkemesi hükmünün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkında kenevir ekme suçundan 2313 Sayılı Kanun'un 23 /5, 62 . maddeleri uyarınca 3 yıl ...
...edilmiştir. B- ) İTİRAZ NEDENLERİ : İlk derece mahkemesince sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen beraat hükmünün kaldırılarak sanığın bu suçtan 2313...
80. The Court of Cassation Caselaw
Preview ..., Hükümler : 1- Mahkûmiyet (uyuşturucu madde ticareti yapma ve izinsiz kenevir ekme suçları yönünden; ..., ...) 2-Beraat (2313 sayılı kanuna aykırılık...
Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B-Sanıklar ... ve ... hakkında izinsiz kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerinin...
...reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, C-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında izinsiz kenevir ekme ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde...
...arama yapılan arazilerin sanıkların evlerine yakın olduğu ve arazilerdeki kenevirlerin sanıklara ait sulama sistemi ile sulandığı tespit edilmekle; Yapılan...
81. The Court of Cassation Caselaw
Preview MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SAYISI : 2022/182 E., 2022/283 K. SUÇ : Kenevir ekme HÜKÜM : Mahkûmiyet TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Onama Sanık hakkında bozma...
...24.11.2015 tarihli ve 2015/980 Esas, 2015/1084 Karar sayılı kararı ile sanığın kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanunu'nun 23...
..."Yapılan arama üzerine dikili olarak ele geçirilen farklı boylardaki kenevirlerden olgunlaştıklarında elde edilecek esrar miktarı ile dosya içerisindeki...
...esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunu mu yoksa aynı fıkranın 2. cümlesinde düzenlenen münhasıran kendi kullanımı için kenevir ekme suçunu mu oluşturduğuna...
82. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suç : Kenevir Ekme Hüküm : Mahkumiyet, Beraat Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A-) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen...
...temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, B-) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde; Yargılama sürecindeki...
Başsavcılığının 06.12.2012 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında sadece "kenevir ekme" suçundan kamu davası açıldığı, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma...
...; iddianamede sanığın "kenevir ekme" suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldığı halde, tek olan eylemin ikiye bölünerek hem kenevir ekme suçundan hem de kullanmak...
83. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma (sanık ... yönünden) b) Kenevir ekme (sanıklar ... ve ... yönünden) c) Uyuşturucu madde ticareti yapma ...
...madde ticareti yapma suçundan; mahkûmiyet 2- Sanıklar ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan; mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
...itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, B) Sanıklar ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde: 14/06/2014...
...2014 tarihinde sanıkların ikametlerinde yapılan aramada ekili hint kenevirlerinin ele geçirildiği, suç tarihinin 6545 sayılı Yasa'yla 2313 sayılı Kanun'un...
84. The Court of Cassation Caselaw
Preview BERGAMA Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma 2- Kenevir ekme Hükümler : 1- Beraat (Sanık ... hakkında her iki suç yönünden) 2-
...suç konusu net 144,4 gr esrarın ele geçirildiği arazide bulunan 273 kök keneviri ektiğini söyleyen sanığın, uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği...
BOZULMASINA, B- Sanık ... hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "kenevir ekme" suçlarından verilen beraat hükümlerinin incelenmesinde: Olay tutanağı...
...sanık savunmaları ve dosya kapsamına göre; sanığın Gavur Tepesi mevkiinde kenevir yetiştirdiği yönündeki ihbar üzerine bu bölgede yapılan aramada, sanığın...
85. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN TARLASINDA TESBİT EDİLEN KENEVİRLERİN MÜNHASIRAN ESRAR ELDE ETMEYE YÖNELİK EKİLDİĞİNİ GÖSTEREN DELİLLERİN DE NELERDEN İBARET OLDUĞUNUN KARAR YERİNDE TARTIŞILMASI GEREKİR.
Preview ...yönetmelikte kenevir ekim sahası içinde bulunduğu, dosya içinde mevcut Pınarbaşı İlçe Tarım Müdürlüğünün 17.07.2001 günlü yazılarında da hint kenevirinin ilçede...
...bildirilmesi karşısında Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Kayseri il ve ilçelerinin kenevir ekimine izin verilen iller listesinden çıkarılıp çıkarılmadığı sorularak...
...belgesi olmadan kenevir ekimi yapanlar hakkında yalnızca para cezasına hükmolunabileceği gözetilerek sanığın tarlasında tesbit edilen kenevirlerin münhasıran...
86. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : b) Kenevir ekme Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : KARAR : A) Sanık hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan verilen...
... hakkında “kenevir ekme” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine...
...bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddî...
87. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ekilen hint kenevirlerinin miktar ve önemine nazaran cezadan şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından suça konu 440 kök hint keneviri ekenlerle...
...daha çok ekenler arasında hakça oranda ceza verilmesi gerekirken dişi hint keneviri ekili yer, tespit edilen kök sayısı eylemin işleniş biçimi ve önemi gözetilmeden...
...sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kenevir ekim ve kontrolü hakkındaki yönetmelikte belirlenen ekim bölgesi dışında izinsiz kenevir ekilmesi halinde para cezası...
88. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçundan 2313 sayılı Kanunun 23/son, TCK'nın...
...incelemesine yer olmadığına, gereğinin merciince yapılmasına, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince de; Yapılan yargılama...
...itirazlarının reddine, ancak; Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...
...emanetin 2010/74 sırasında kayıtlı bulunan 23 kök kuru hint keneviri bitkisi ile 3 kök hint keneviri bitkisinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Bursa Kriminal...
89. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : 2313 sayılı Kanunun 23/5, TCK'nın 62, 53, 54, 58.maddeleri uyarınca mahkumiyet, müsadere Dosya ...
...yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Suça konu kenevirlerin TCK'nın 54. maddesinin 4. fıkrası yerine 1. fıkrası uyarınca müsaderesine...
...kayıtlı kenevir tohumlarının sanığa iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi, 3- ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suç konusu kenevirlerden alınan ...
...sırasında kayıtlı hint keneviri tohumları ve bitkilerinin" ibaresinin çıkarılarak yerine "Adli Emanetin 2010/44. sırasında kayıtlı kenevirler ile ... Kriminal...
90. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...sanığın sonuç ceza yönünden kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 2-) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: SONUÇ : 2313 ...
...değerlendirilmek üzere, olay tutanağı içeriğinde, suça konu kenevirlerin ele geçirildiği yerde kesilmiş kenevir köklerinin olduğu belirtilmiş olduğundan; olay tutanağında...
...olay yerinde bulunan kenevir köklerinin toprağa dikili mi yoksa sökülmüş halde mi ele geçirildiğinin, eğer sökülmüş halde ise keneviri ele geçirilen yerde...
...yerde yapılan araştırmada kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu elde edilip edilmediğinin araştırılması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini...
91. Statute
No. 2313
Date of enactment 12/06/1933
Official Gazette No. 2435
Date of Official Gazette 24/06/1933
Preview Madde 3 - (Değişik: 22/5/1979-2236/1 md.) Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı...
...yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir. Lif, tohum ve sap üretimi amacıyla izinli kenevir yetiştiriciliği ...
... çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ve/veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü...
...maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ...
92. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...yönetmelikte kenevir ekim sahası içinde bulunduğu, dosya içinde mevcut Pınarbaşı İlçe Tarım Müdürlüğünün 17.07.2001 günlü yazılarında da hint keneviri ekiminin...
...bildirilmesi karşısında Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Kayseri il ve ilçelerinin kenevir ekimine izin verilen iller listesinden çıkarılıp çıkarılmadığı sorularak...
...belgesi olmadan kenevir ekimi yapanlar hakkında yanlızca para cezasına hükmolunacağı gözetilerek sanığın tarlasında tesbit edilen kenevirlerin münhasıran esrar...
93. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...tarihli, 2013/181 Esas ve 2014/114 Karar sayılı kararı ile; a. Sanığın kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
...tarihli, 2021/152 Esas ve 2021/326 Karar sayılı kararı ile; a. Sanığın kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinin son fıkrası ve 53...
...köyünde yer alan tarlalarda dikili vaziyette 6754 kök kenevir ile kurumaya bırakılmış 22 kilo hint kenevirinin ele geçirildiği ve temyiz dışı bir kısım sanıklarla...
...sanıklarla birlikte sanık hakkında da uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından dava açıldığı olayda; Sanığın tüm aşamalarda ısrarla suça...
94. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...yapılan keşif, imzacı tanık anlatımlar ve sanık savunmalarından, sanıkların kenevir ektikleri tarlada, Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığının 27.10.1999 tarihli...
...bırakılmış kenevir bitkisi bulunduğu, ayrıca tarlanın sanık Mustafa Yener'e ait bölümünden 2l242 kök, Yusuf Duran'a ait bölümünden 8 kök dikili kenevir bitkisinin...
...bitkisinin toplandığı anlaşıldığı halde, sanıklardan zapt edilen dikili kenevir bitkilerinin 23l3 sayılı Kanuna aykırılık teşkil edebileceği, sanıklar hakkında...
...ticareti suçu nedeniyle, sadece önceden sökülmüş olarak ele geçen 26362 gram kenevir bitkisinden elde edilebilecek net esrar miktarı nazara alınarak nispi ağır...
95. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...yapma 2-) Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından...
...köyünde yer alan tarlalarda dikili vaziyette 6754 kök kenevir ile kurumaya bırakılmış 22 kilo hint kenevirinin ele geçirildiği ve temyiz dışı bir kısım sanıklarla...
...sanıklarla birlikte sanık hakkında da uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından dava açıldığı olayda; Sanığın tüm aşamalarda ısrarla suça...
...suça konu uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığına, kenevirlerin kendisi tarafından yetiştirilmediğine ve suça konu uyuşturucuların yakalandığı tarlalarda...
96. The Court of Cassation Caselaw
Preview ESKİŞEHİR 1. Ağır Ceza Günü : 20.08.2009 Sayısı : 589-258 İzinsiz hint keneviri yetiştirme suçundan sanık H. Ç. E.'un 2313 sayılı Kanunun 23/5. maddesi...
.... E.hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: '...Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Kenevir ektiğine ilişkin...
...aşamalarda ahırında ele geçirilen esrarı, ektiği kenevirlerden elde ettiğini söyleyerek, izinsiz kenevir ekme suçunu kendi beyanı ile ortaya çıkaran sanık...
...oyçokluğuyla karar verilmiş, Daire üyeleri H.U. ve Ş.Ş. ise; "Sanık hakkında kenevir ekme suçundan dolayı 2313 sayılı Kanun'un 23/son maddesi uyarınca asgari...
97. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY TARIM BAKANLIĞINDAN İZMİR İLİNİN HİNT KENEVİRİ EKİM SAHASI OLUP OLMADIĞI SORULUP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN DURUMU TARTIŞILMALIDIR.
Preview ...yönetmelikte kenevir ekim sahası içinde bulunduğu dosya içinde mevcut Foça ilçe Tarım Müdürlüğünün 23.7.2001 günlü yazılarında ise hint kenevirinin ilçede ekiminin...
...bildirilmesi karşısında Tarım ve Köyişleri Bakanlığından İzmir ili ve ilçelerinin kenevir ekimine izin verilen iller listesinde çıkarılıp çıkarılmadığı sorularak,
...belgesi olmadan kenevir ekimi yapanlar hakkında yanlızca para cezasına hükmolunabileceği gözetilerek sanığın tarlasında tesbit edilen kenevirlerin münhasıran...
98. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY KÖK SAYISI İTİBARİYLE TEK KİŞİNİN BU KADAR KENEVİRİN BAKIMINI YERİNE GETİRMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HUSUSLARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKİR.
Preview ...borçları bulunduğu için beraber kenevir ekmeye karar verdikleri, çıkan kenevirleri beraber çapalayıp tarlanın kenarındaki kenevirleri görünmemesi için birlikte...
...olmaları çiftçilikle uğraşan A. 'nin kenevirleri tanıması gerektiği ve kök sayısı itibariyle tek kişinin bu kadar kenevirin bakımını yerine getirmesinin mümkün...
99. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Suça konu hint kenevirlerin ekildiği tarlanın kiralayanı konumunda bulunan sanık Kadri ın diğer sanıklar...
... sanıklar Şafi ile Erdinç e bu tarlayı tütün ekimi için kiraladığı hint keneviri ekimi için vermediği gibi herhangi iş ve vasıta temin etmediği tüm dosya...
...uygulamaya göre de; a)Dosya içeriği ve ele geçen 68.125 adet kök dişi hint kenevirinin miktarı nazara alındığında, cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin...
...sağlanması bakımından daha az miktarda ekicilerle suça konu 68.125 kök hint keneviri ekenler arasında hakça oranda ceza arttırımı gerekirken yeterli ve yasalda...
100. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : 1- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: 2313 sayılı Yasanın...
ONANMASINA, 2- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Sanığın suça konu kenevirleri kendisinin ekmediğini, bakımlarını...
... görgü ve bilgi sahibi kişilerin tanık olarak dinlenilerek, suça konu kenevirlerin ele geçirildiği arazinin kim yada kimler tarafından kullanıldığının ve...
...bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, 3- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Sanığın, sanıklardan...