Records returned : 1,401

76. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY BAŞKA SUÇ NEDENI ILE YAKALANAN SANIĞIN EVINDE YAPILAN ARAMADA GÖREVLILERCE 18 KÖK KENEVIR BITKISININ EKILI VAZIYETTE ELE GEÇTIĞI, BUNUN DIŞINDA ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA SÖKÜLMÜŞ, KOPARTILMIŞ VEYA KURUMAYA BIRAKILMIŞ KENEVIR BITKISI ELDE EDILEMEDIĞI, SANIĞIN DAHA ÖNCE KULLANDIĞINI SÖYLEDIĞI MADDENIN ELE GEÇMEMESI NEDENIYLE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE OLARAK KABUL EDILEMEYECEĞI VE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANDIĞININ TEKNIK YÖNTEMLERLE DE BELIRLENMEDIĞI, BU ITIBARLA SANIĞIN EYLEMININ SADECE KENEVIR EKME SUÇUNU OLUŞTURDUĞU, SÖZ KONUSU SUÇTAN DA KOVUŞTURMA AŞAMASINDA TEFRIK KARARI VERILDIĞI ANLAŞILMAKLA ATILI SUÇTAN, BERAATI YERINE YAZILI ŞEKILDE MAHKUMIYETINE KARAR VERILMESI; YASAYA AYKIRIDIR.
Preview ... sanığın evinde yapılan aramada görevlilerce 18 kök kenevir bitkisinin ekili vaziyette ele geçtiği, bunun dışında ... ... sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, sanığın daha önce kullandığını ... ... belirlenmediği, bu itibarla sanığın eyleminin sadece kenevir ekme suçunu oluşturduğu, söz konusu suçtan da kovuşturma ...
77. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini söylemiş olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde ... ... herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddî bulgu elde edilmediği ...
78. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Suça konu kenevir bitkilerinin ... Kasabası dere boyunda şahıslara ... ... olmayan dere dolgusu arazi üzerinde ele geçirilmesi, kenevir bitkilerinin sanık tarafından ekildiğine dair ihbarcının ... ... belirtilen yerde suça konu kenevir bitkilerinin ele geçirildiği ancak ele geçen kenevir bitkilerinin sanık tarafından ...
79. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... /389 sırasında kayıtlı uyuşturucu maddeler ile kenevir bitkilerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ... ... taleplerinin reddine, B- ) Sanık R. hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... dikkate alınarak, dosya içerisinde bulunan ve kenevirlerin ele geçirilmesi ile ilgili görüntülerinin yer ... ... düzenleyicileri olduğu halde izlenmesi, ele geçirilen kenevirlerin yaş halde mi yoksa kurutulmaya bırakılmış halde ... ... ya da sanığın ektiğini beyan ettiği tarlada kenevirlerin yeni toplandığını gösteren hasat artıklarının ...
80. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... yapma Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Kenevir ekme ( Dinçer hakkında) Hükümler : Uyuşturucu ... ... serbestlik tedbiri: sanıklar Yılmaz ve ... hakkında Kenevir ekme suçundan ceza verilmesine yer olmadığına : ... hükümlerin ONANMASINA, 4- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen ceza verilmesine yer olmadığına ... ... incelenmesinde; İddianame içeriğinde sanığın; kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... evinde yapılan aramada dikili olarak 1 kök hint kenevirini ele geçirilmesi ve bu hususta alınan ziraat mühendisi ...
81. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1-) Kenevir ekme suçundan ... ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığa ait bir yerde ekili halde kenevir ele ... ... ele geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde ise herhangi bir araştırma ve inceleme ... ... inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilemediği ve aradan geçen ...
82. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Kenevir ekme suçundan ... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince ... Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca suça konu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi ... ... fıkrasının müsadereye ilişkin fıkrasında yer alan "kenevir bitkisinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ...
83. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... madde ticareti yapma, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma Hüküm : 1-TCK'nın 188/3, 62/1, 52/ ... gereği düşünüldü: 1- Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma suçundan kurulan hükme yönelik incelemede ... ... esrarı, esrar elde etmek maksadıyla ektiği kenevirlerden elde ederek satma veya başkalarına verme gibi ... ... tarihinde karar verildi. KARŞI OY: Sanığın izinsiz kenevir ekimi yapıp yaş ve kuru olarak sattığı yönünde ... ... 4.100 kök olmak üzere toplam 4.400 kök dikili hint keneviri bitkisi ele geçirilmiştir. Sanık aşamalarda uyuşturucu ...
84. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçu nedeniyle ... ... merciince yerine getirilmesine, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme ilişkin temyize gelince ... ... .. Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi ... ... hükmün müsadereye ilişkin bölümünde yer alan "kenevir bitkisinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ...
85. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... madde ticareti yapma b) Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme Suç Tarihi : 05/05/2015 Dosya incelendi. ... etmek amacıyla kenevir ekme suçlarından, sanık M...hakkında esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçundan ... ... savunmaları ve tüm dosya kapsamından; 1450 kök kenevirin sanık M.... tarafından ekildiği, bakımının sanıklarca ... ... fidelerinin arasında kurutulmaya bırakılmış olan kenevirlerin sanık M....tarafından sökülüp kurumaya bırakıldığı ...
86. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : a) Kenevir ekme b) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Mahkûmiyet (Kenevir ekme suçundan ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının,"suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
87. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY EKİLEN HİNT KENEVİRLERİNİN MİKTAR VE ÖNEMİNE GÖRE CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ VE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN, SUÇA KONU 3 KÖK HİNT KENEVİRİ EKENLERLE DAHA ÇOK EKENLER ARASINDA HAKKANİYET ORANINDA CEZA VERİLMESİ GEREKİRKEN, DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKİLİ BAHÇENİN ALANI, TESPİT EDİLEN KÖK SAYISI, ÜRÜNÜN PARASAL DEĞERİ, EYLEMİN İŞLENİŞ BİÇİMİ VE ÖNEMİ GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.
Preview ... gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Ekilen hint kenevirlerinin miktar ve önemine nazaran cezaların şahsiliği ... ... birliğinin sağlanması bakımından suça konu 3 kök hint keneviri ekenlerle daha çok ekenler arasında hakça oranda ... ... oranda ceza verilmesi gerekirken dişi hint keneviri ekili bahçenin alanı, tespit edilen kök sayısı, ürünün ...
88. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... oturan sanıklar ... ve ...'e ait evin bahçesinde kenevir ekili olduğunu ihbar etmesi üzerine görevlilerce ... ... görülebilecek şekilde açık olduğu ve seraların içinde kenevir kokusu algıladıkları sırada sanık ...'in evinin ... ... ve girişleri açık bulunan 7 adet serada 370 kök kenevir bitkisinin dikili bulunduğu tespit edilmiş, sanık ... ... gram gelen kenevir ele geçirilmiştir. Sanık ... kolluktaki savunmasında; seradaki kenevirleri kimsenin ... ... telaşlanıp önceden satmak için olgunlaşmış kenevirlerden keserek topladığı çuvallara koyduğu kubar esrarları ...
89. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... vaziyette 16 adet kenevir tohumu ele geçirilmesinden dolayı 2313 Sayılı Kanun uyarınca kenevir ekme suçundan ... ... 16 adet kenevir tohumu dışında herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı, kenevir tohumlarının ...
90. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... sanıklar S. ve R.'ın izin almaksızın hint keneviri ektiği, kenevirlerin sulamasını, bakımını sanık R.'ın yaptığı ... ... ve M. M.'un, sanık R.'m koruduğu bahçeden hint keneviri çalmak istediği, tanık M. M.'un yolun kenarında ... ... , maktul ve diğer tanıkların bahçe içine girip kenevir çalmak isterken sanık R.'ın, eşi F.'nin uyarısı ... ... hint keneviri ekmenin suç teşkil ettiği cihetle, sanığın, konusu suç olan ekili hint kenevirini bekleme ... ... yaptığı, maktul ve yanındakilerin bir miktar hint keneviri çalma girişiminden ibaret eylemlerinde, hukuk ...
91. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... Hükümler : Mahkûmiyet suçu yönünden) 2-Bozma, ("Kenevir ekme" suçu yönünden) Dosya İncelendi. GEREĞİ ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Sanık hakkında "kenevir ekme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ... ... ihbar üzerine yapılan aramada görevlilerce 33 kök kenevir bitkisinin ekili vaziyette ele geçtiği, bunun dışında ... ... sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, sanığın uyuşturucu veya ...
92. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet (CMK'nın 231/5 ve devamı fıkraları ... ... dikili vaziyetteki kenevir olduğu iddia edilen maddeye" ilişkin bu bitkilerin kenevir olup olmadığına dair ... ... bulunmaması halinde ele geçen bitkiler hakkında "dişi kenevir bitkisi olup olmadığına" ilişkin uzmanlık raporu ... ... yer vermeyecek biçimde açıkça gösterilmelidir. Kenevir ekme suçundan sanık hakkında Malatya 3. Asliye ... ... suretiyle hüküm kurulması, 4-Dikili halde bulunan kenevir miktarı nazara alındığında eylemin 28.06.2014 tarihli ...
93. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : Uyuşturucu madde ticareti yapma Kenevir ekme Hükümler : Mahkûmiyet Dosya incelendi. ... ... belirtilen 150 ve 200 gram olduğu tespit edilen kenevir bitkilerinin analiz esnasında çürümüş olması nedeniyle ... ... olduğundan, hükmün BOZULMASINA, B- Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde ... ... Yapılan aramada ele geçirilen 10 kök bitkinin kenevir bitkisi olduğu ziraat mühendisi tarafından 29/09 ... ... geçirilen ve birlikte ektikleri anlaşılan 10 kök kenevir bitkisini münhasıran kendi kullanımları için ihtiyaç ...
94. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç :1)Kenevir ekme Hüküm :Mahkûmiyet Dosya İncelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP ... Kanunla yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle, kenevir ekme suçu ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... düşüncesi benimsenmemiştir. 1)Sanık hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen mahkûmiyet kararının temyiz ... Sanığın olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini "suçla ilgili kişi veya kişileri ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
95. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... izinsiz kenevir ekme,sanıklar ... ve ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve izinsiz kenevir ekme ... DÜŞÜNÜLDÜ : 1-Sanıklar ... ve ... hakkında izinsiz kenevir ekme suçlarından verilen mahkûmiyet hükümlerinin ... ... hükmün BOZULMASINA, 4-Sanıklar ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde ... ... arama ile bahçede ele geçirilen dikili haldeki kenevirlerin sanık ...'in kendisi tarafından yetiştirildiğine ... ... karşısında, ele geçirilen ve yasa dışı ekilen kenevirlerin sanıklar tarafından ekildiği ve/veya yetiştirildiğine ...
96. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : a- Kenevir ekme b- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hükümler : a- Kenevir ekme suçundan ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
97. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hükümler : 1- Kenevir ekme suçundan ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün incelenmesi: Sanığın ... ... olayda ele geçirilen esrarı, tesadüfen bulduğu kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
98. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : a- Kenevir ekme b- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A- Kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... bahçesinde toprağa ekili vaziyette 29 kök dişi hint kenevirinin ele geçirilmesi ve aşamalardaki samimi ikrarında ... ... nedeniyle bu kenevirleri kendi kullanımı için ektiğini, hasat zamanının geldiğini, kenevirleri kurutup içtiğini ... ... açıklaması karşısında, esrar ihtiyacını bu kenevirlerden karşıladığının kabulü gerektiğinden tebliğnamedeki ...
99. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... verilmesinde zorunluluk bulunması, 2-)Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığın ... Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine dair beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde harhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ... ... karşısında sanığın, soyut beyanı dışında, atılı kenevir ekme suçunu işlediğine ilişkin, kuşku sınırlarını ...
100. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... dişi hint keneviri bitkisi ile montunun cebinde 6 gram kurutulmuş halde dişi hint keneviri elde edilmiş ... ... şüphelinin suçlamaları ikrar ettiği, içmek için hint keneviri yetiştirdiğini iddia ettiği" ifadelerine yer verilmesi ... ... tanımlanması karşısında; iddianamedeki fiil anlatımının "kenevir ekme" suçuna ilişkin olduğuna ve soruşturma aşamasında ... ... 2008 tarihli ayırma kararı gereği sanık hakkında "kenevir ekme" suçu nedeniyle kamu davası açılıp açılmadığının ...