Records returned : 3,625

101. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : 1-Kenevir ekme suçundan hükmün açıklanmasının geri ...
...yapma suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Kenevir ekme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik...
...oluşturmayan, aynı emanette kayıtlı 25,6 gram kenevir tohumunun sanığa iadesine yerine, müsaderesine ve 274 gram kenevir bitkisinin ise TCK'nın 54/4. maddesi yerine...
...poşetin dosyada delil olarak saklanılmasına, aynı emanette kayıtlı 274 gram kenevir bitkisi ile ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suç konusu uyuşturucu maddeden...
102. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...tarafındaki patikanın bitiminde ormanlık alan içerisinde 942 kök dikili hint keneviri bitkisinin ve 3.550 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar maddesinin, yine...
... 295 kök dikili hint keneviri bitkisinin bulunduğu, bu bahçenin aşağı tarafında kalan dere yatağında 1.217 kök dikili hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği...
...suçlamayı kenevir bitkilerini kullanmak üzere ektiği yönünde savunmada bulunarak evinin üst yanında bulunan kenevir bitkisi haricindeki kenevir bitkileri...
...bitkileri bıkımından kısmen ikrar ettiği ve suça konu kenevir bitkilerini tek başına ekerek bakımını yaptığını, bir kısmını sökerek kurumaya bıraktığını beyan ...
103. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...ticareti yapma ve kenevir ekme, sanık hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlere yönelik incelemede; Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan; sanıkların...
... sanıkların kullandığı tarlalarda ele geçen 23469 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi ve değeri ile oluşturduğu tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak...
...sanıkların bir suç işleme kararının icrası kapsamında, birden fazla tarlada kenevir ekmesi karşısında, haklarında zincirleme suçla ilgili TCK'nın 43. maddesinin...
...kullandığı, bu tarlada hasadı yapılmamış kenevir bitkisi bulunduğu anlaşılmakla, sanığın 6 numaralı tarlada kenevir ektiği ve hasadını yapmak suretiyle ticari...
104. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanıklar H. Ayhan, Selim Özbaş ve İ. Polat'ın, 2313 Sayılı Kanunun 3 . maddesi yollamasıyla 23/son maddesi...
...cezalandırılmalarına, haklarında TCY.nın 40. maddesinin uygulanmasına, zapt olunan hint kenevirlerinin TCY.nın 36. maddesi uyarınca zoralım ve imhasına, tutukluluk hallerinin...
... hint kenevirlerinin miktar ve önemine nazaran cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından suça konu 56.402 kök hint keneviri ekenlerle...
...hakça oranda aşağı ve yukarı hadler arasından ceza tayini gerekirken hint keneviri ekili arazinin alanı, tespit edilen kök sayısı ürünün parasal değeri, eylemin...
105. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : İNEGÖL 2. Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Hükmün açıklanması suretiyle...
...suretiyle mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: CMK' nın 231.
...davranılması, 2- Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nda bulunan suça konu hint kenevirinden alınan tanık numunelerin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...
...paragrafına "...hint kenevirinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "...ve Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suç konusu kenevirlerden alınan şahit numunenin...
106. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : Adalet Bakanlığının, 18/02/2020 tarihli yazısı ile kenevir ekme suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonucunda kamu davasının durmasına...
... işlediği iddia edilen “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” ve “kenevir ekme” suçlarından dolayı yapılan soruşturma sırasında, Çine Cumhuriyet Başsavcılığının...
...verildiği, Kenevir ekme suçu bakımından ise 14/07/2015 tarihli ve 2015/560 soruşturma sayılı iddianameyle kamu davası açıldığı, 2- ) Ancak, kenevir ekme suçu...
...kararı verilmiş ise de, sanığın aracından 49 adet dikili vaziyette hint keneviri bitkisi ele geçirilmesi eylemi nedeniyle Çine Cumhuriyet Başsavcılığının...
107. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...hint keneviri ekmek suçundan soruşturma yapılırken bahçesinde 6 kök ekili hint keneviri yanında ayrıca 2 adet kurutulmaya bırakılmış hint kenevirinin ele...
...ele geçirildiğininanlaşılmasına göre; kurutulmaya bırakılmış hint kenevirlerinin nerede ve ne şekilde bulunduğu kesin olarak belirlenip sanığın suçunun ortaya...
108. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... içeren hint keneviri bitkisi olduğu tespit edilen maddenin ele geçirildiği, sanığın savunmalarında söz konusu esrarı, yetiştirdiği kenevir bitkisinden ...
...düşüncesine dayalı olabileceği, keneviri ektiğini belirttiği yere dair olarak herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı ...
109. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : ...Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1- Sanık ... hakkında verilen...
...hükmünün incelenmesinde: Sanığın suça konu kenevirleri kendisinin ekmediğine, bakımlarını da yapmadığına ve kenevir ekili alanın kendisinin kullanımında olmadığına...
...yönelik savunması karşısında; kenevirlerin ekili olduğu alanın sanığın kullanımında olduğuna veya suç konusu kenevirlerin sanık tarafından ekildiğine veya...
110. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...ticareti yapma 2- Kenevir ekme Hükümler : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan her iki sanık hakkında mahkûmiyet 2- Kenevir ekme suçundan sanık...
... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen kararla ilgili inceleme: Hükmün açıklanmasının geri...
Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın savunmasının aksine, sanık ...'in kenevir ekme eylemine iştirak...
111. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...hint kenevirleri sebebiyle yargılanarak mahkum olup cezasını çektiğini yargılama konusu olan kenevirlerinde o dönemden kalan dişi hint kenevirleri olduğunu...
...olduğunu beyan etmesi karşısında suç konusu dişi hint kenevirlerinden elde edilen esrarın anılan dosyadaki ekim'den elde edilip edilmediğinin araştırılması...
112. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : NAZİLLİ Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : a) Kenevir ekme b) Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm - Karar : a) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması...
...suçundan) b) Mahkûmiyet (Sanık ... hakkında "kenevir ekme" suçundan, sanıklar ... ve ... hakkında "kenevir ekme" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından...
Başsavcılığı'na İADESİNE, B) Sanık ... hakkında "kenevir ekme", sanıklar ... ve ... hakkında "kenevir ekme" ve "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından ...
113. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü; KARAR : Ele geçirilen Hint kenevirinin TCK.nun 36. maddesi yerine 2313 Sayılı Kanunun 20 /3 maddesi gereğince...
...ikamet ettiği ve kenevir yetiştirdiği Akseki İlçesi ile Antalya ili ve tüm ilçelerinin 21.10.1990 günlü Resmi Gazetede yayınlanan kenevir ekim sahası içinde...
...şekli ve ekili hint keneviri sayısı nazara alındığında sanığın eylemi münhasıran esrar elde etmek olmadığı anlaşılmış olup, kenevir ekim bölgelerinde izin...
114. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkeme : İNEBOLU Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme Karar : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde; Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine...
... amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi ...
115. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- 6136 Sayılı Kanun'a aykırılık Hüküm : Mahkumiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ...
...görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, B-İzinsiz hint keneviri ekmek suçuna ilişkin verilen hükmün incelenmesinde; Sanığın "suçla ilgili...
...yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini söylemiş olabileceği, keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
116. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... hükmünün incelenmesinde: Her ne kadar sanığın evinin bahçesinde 5 kök kenevir ele geçirilmiş ve Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine...
...ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım ihtiyacı kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği ancak; olay ...
...olduğundan; elinde esrar varken kenevir ekimini sürdürmeye devam etmesi karşısında, sanığın kastı belirlenirken, dikili kenevirlerle ele geçirilen esrarın birlikte...
...esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunu mu yoksa aynı fıkranın 2. cümlesinde düzenlenen münhasıran kendi kullanımı için kenevir ekme suçunu mu oluşturduğuna...
117. The Court of Cassation Caselaw
Preview Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : a- Kenevir ekme b- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm-Karar : a- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyetb- Kullanmak...
...incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Tire 1. Asliye Ceza...
...yapılan incelemede; Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili kişi veya kişileri gizleme...
... alacağını sanma" gibi bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu elde edilmediği...
118. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, oybirliğiyle B-) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın ikametinde...
...aramada saksıda ekili bulunan 4 kök halinde daralı ağırlığı 6 gram olan hint kenevirini münhasıran kendi kullanımı için esrar elde etmek için ektiği savunmasının...
...için esrar elde etmek" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "ticaret amacıyla kenevir ekme" suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık...
...oyu ve oyçokluğuyla, 01.03.2016 tarihinde karar verildi. KARŞI OY : B-) Kenevir ekme suçu hakkında; Toplanan deliller ve dosya içeriğine göre, olay tarihinde...
119. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Ağır Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : 1- Kullanmak için uyuşturucu...
...uyuşturucu madde bulundurma suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 2- Kenevir ekme suçundan mahkumiyet 3- Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraat...
ONANMASINA, 3- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini belirttiği...
...belirttiği yerde yapılan araştırma sonucunda kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu elde edilemediği, bu durumlar karşısında sanığın atılı suçu...
120. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...dosya kapsamına göre, hakkında kenevir ektiğine ilişkin ihbar bulunan sanığa ait evin bahçesinde ekili vaziyette 118 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği ...
...münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi" yapma suçunu oluşturduğu, suç tarihinde bu suça ilişkin yaptırımın...
...somut olayda ele geçen ekili, boyları 1-1,5 metre arasında değişen 118 kök kenevir bitkisi dikkate alındığında sanığın eyleminin 6545 Sayılı yasa ile değişik...
...amacıyla kenevir ekimi suçu ile aynı maddenin 2. cümlesinde yer alan münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi...
121. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...düşünüldü: KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değilse de; 1-Numune kenevir bitkisinin müsaderesine karar verilirken uygulama maddesinin TCK.nun 36.
...maddesi olarak gösterilmesi, 2-Bizatihi bulundurulması suç teşkil etmeyen kenevir tohumlarının iadesi yerine zoralımına karar verilmesi, SONUÇ : Yasaya ...
CMUK.nun 322 .maddesi uyarınca, kenevir bitkisinin zoralımında uygulama maddesinin TCK.nun 36.maddesi olarak gösterilmesi ve kenevir tohumlarının sanığa iadesi...
122. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...içinde ise kenevir bitkisi bulunması üzerine sanığın evinde yapılan aramada içime hazır kenevir maddesi ve tohumu bulunduğu sanık savunmasında keneviri, kendisinin...
...sanığın dosya kapsamına ve oluşa uygun düşmeyen mahkemedeki beyanıyla kenevirleri annesinin ektiğine ilişkin soyut savunmasına itibarla yazılı şekilde beraat...
123. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...kullandığını ve kenevir yetiştirdiğini beyan ettiği daha sonra sanık ile birlikte yaşadıkları evden 2 ayrı saksı içinde ekili vaziyette toplam 5 kök kenevir bitkisini...
... somut olayda , ele geçen kenevirler dışında esrar elde etmek amacıyla sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, ...
... ele geçen kenevirleri kullanmak için ektiğini beyan eden sanığın eyleminin izinsiz kenevir ekme suçunu oluşturduğu ve izinsiz hint keneviri ekme suçundan...
124. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1-Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet 2-Kullanmak için uyuşturucu...
...ve denetimli serbestlik tedbiri Dosya incelenerek gereği düşünüldü: A) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Hükümden sonra 24.11.2015 ...
...suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Dikili olarak ele geçirilen 30 kök kenevir bitkisi dışında sanıkta herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmediği,
...ilişkin tıbbi bir bulgunun da belirlenmediği ve dikili durumda ele geçirilen kenevir bitkilerinden koparıp içtiğine ilişkin herhangi bir iddia ya da kanıtın ...
125. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... tarlada yapılan aramada 14 kök dişi hinde kenevirinin kurutulmaya bırakıldığı, 12 kök dişi hint kenevirinde arama yapılmadan önce sanık yakınları tarafından...
...eyleminin ayrı ayrı izinsiz hint keneviri yetiştirmek ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarının oluşturacağı izinsiz hint keneviri yetiştirmek suçundan açılmış...
...bulunmadığı ve uyuşturucu madde imali ya da bulundurma suçunun izinsiz hint keneviri yetiştirme suçuna dönüşmeyeceği , sanığın Yargıtay Ceza Genel Kurulunun...