Records returned : 1,401

101. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanık hakkında "kenevir ekme" suçu yönünden 30/04/2018 tarihli 2018/860 ... ... temyiz talebinin incelenmesinde: Sanık hakkında "Kenevir ekme" suçundan hükmolunan 4 yıl 2 ay hapis cezasının ... ... esastan reddine karar verilmesinden sonra mahkemece kenevir ekme suçundan sehven karar verilmediğinden bahisle ... ... 860 esas ve 2018/927 karar sayılı Ek Karar ile kenevir ekme suçu yönünden yapılan inceleme sırasında uyuşturucu ...
102. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 14.03.2012 Numarası : 2011/76 - 2012/33 Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemede; Sanıkta ekili halde kenevir ele ... ... ele geçirilemediği, sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde ise kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir ...
103. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 04.05.2010 Numarası : 2008/23- 2010/83 Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... düşünüldü; 1- Kenevir ekme suçundan kurulan hükümlere yönelik incelemede; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği ... ... geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde yapılan araştırma sonucunda kenevir kökü veya hasat ...
104. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... talebinin reddine, B- ) Sanık ... hakkında hint keneviri ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından ... ... dışında, bir odanın kenevir yetiştirilmek üzere tahsis edildiği, odaya kenevirlerin kolay yetişebilmesi ... ... 48 kök boyları 1-1,5 metre boylarında değişen kenevir bitkilerinin bulunması karşısında, diğer sanık ... ... , sanığın uyuşturucu ticareti yapma ve izinsiz kenevir ekme suçlarından beraatine karar verilmesi, SONUÇ ...
105. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN EVİNDE KENEVİR EKTİĞİNE İLİŞKİN İHBAR ÜZERİNE GİDİLDİĞİNDE, SANIĞIN OLAY YERİNDE BULUNMADIĞI, EŞİ VE OĞLUNUN HAZIR OLDUĞU BELİRTİLEREK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇTİĞİNE İLİŞKİN TUTANAK DÜZENLENMİŞTİR. SANIĞIN NE SIKLIKLA EVİNE GELDİĞİ SAPTANMALI, KURULU DÜZENEĞE GÖRE BİTKİLERİN NE KADAR SÜREDE BU BOYA ULAŞACAĞI DA SAPTANARAK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN DURUMU DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
Preview ... yapılan incelemede; Sanık M.'un evinde kaçak kenevir ekimi yapıldığına ilişkin ihbar üzerine gidildiğinde ... ... oğlu H.'nin hazır olduğu ve seralarda hint kenevirlerinin ele geçirildiği belirtilerek tutanak düzenlenmiş ... ... içinde toplam 2154 kök hint keneviri ele geçirilmiş olup, bu miktar kenevirin kendisi tarafından kullanılmak ... ... gerektiği ve kullanma amacıyla olsa da, izinsiz hint keneviri yetiştirme fiilinde uygulama yeri bulunmadığı ...
106. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : a) Kenevir ekme b) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığın ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
107. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçu nedeniyle ... ... merciince yerine getirilmesine, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme ilişkin temyize gelince ... ... maddesine muhalefet edilmesi, 2- Suça konu kenevirlerin TCK'nın 54. maddesinin 4. fıkrası yerine 1. ... Samsun Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunelerin TCK'nın 54. maddesinin 4.
108. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... , kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kenevir ekme Hüküm : 1-TCK'nın 192/1. maddesi uyarınca ... ... , 3- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği ... ... geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir ...
109. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY EKİLEN HİNT KENEVİRİNİN MİKTAR VE ÖNEMİNE GÖRE CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ VE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN SUÇA KONU 312 KÖK HİNT KENEVİRİ EKENLERLE DAHA ÇOK EKENLER ARASINDA HAKÇA ORANDA CEZA VERİLMESİ GEREKİRKEN, DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKİLİ YER, TESPİT EDİLEN KÖK SAYISI, EYLEMİN İŞLENİŞ BİÇİMİ GÖZETİLMEDEN TAKTİRDE YANILGIYA DÜŞÜLMEK SURETİYLE, ASGARİ HADDEN ÇOK UZAKLAŞILARAK YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI, YASAYA AYKIRIDIR.
Preview ... gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Ekilen hint kenevirinin miktar ve önemine göre cezaların şahsiliği ve ... ... birliğinin sağlanması bakımından suça konu 312 kök hint keneviri ekenlerle daha çok ekenler arasında hakça oranda ... ... oranda ceza verilmesi gerekirken, dişi hint keneviri ekili yer, tespit edilen kök sayısı, eylemin işleniş ...
110. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN ARACINDA KURUTULMUŞ KENEVİR BULUNDUĞUNA GÖRE, BU KENEVİRLERİ KENDİSİNİN EKİP EKMEDİĞİ ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN DURUMU TARTIŞILMALIDIR.
Preview ... görüşülüp düşünüldü: KARAR : Dava konusu kurutulmuş kenevir maddeleri sanığın kullandığı araçta tülbent bezine ... ... maddesinde ise kenevir ekimi fiilinin suç unsuru olarak belirtildiğine göre suça konu kenevirlerin bizzat sanık ...
111. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : a-Kenevir ekme b-2863 sayılı yasaya muhalefet Hüküm : a-Kenevir ekme suçu için beraat ... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: ...Kenevir ekme suçu için verilen beraat hükmünün incelenmesinde ... ... tarihinde dikili olarak ... geçirilen ... ... hint kenevirin bulunduğu yerin sanığa ... zeytin bahçesine...
112. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY DAVA KONUSU HİNT KENEVİRLERİNİN SAYISI, EKİM ŞEKLİ, OLAY YERİ TESPİT TUTANAĞI İLE EKİNDEKİ KROKİYE VE TÜM DOSYA KAPSAMINA GÖRE SANIĞIN EYLEMİNİN ESRAR İMALİNE YÖNELİK BULUNDUĞU NAZARA ALINARAK 2313 SAYILI KANUNUN 23. MADDESİNDE BELİRTİLEN ESRAR ELDE ETMEK ÜZERE HİNT KENEVİRİ EKİMİ YAPANLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İLE CEZALANDIRILMASI GEREKİR.
Preview ... görüşülüp düşünüldü: KARAR : Dava konusu hint kenevirlerinin sayısı, ekim şekli, olay yeri tespit tutanağı ... ... maddesinde belirtilen esrar elde etmek üzere hint keneviri ekimi yapanlar için öngörülen hürriyeti bağlayıcı ... ... yerine sanığın eylemini ekim bölgesinde izinsiz kenevir ekme şeklinde kabul edilerek ön ödemeye uyduğundan ...
113. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIK, KENEVİR BİTKİLERİNİ KENDİSİNİN EKTİĞİNİ KABUL ETMEKLE BİRLİKTE AYRICA ESRAR İÇTİĞİNİ DE SÖYLEMEK SURETİYLE, KOLLUK GÖREVLİLERİNİN BİLGİSİ DIŞINDAKİ ESRAR KULLANMAK SUÇUNU KENDİ İKRARI İLE ORTAYA KOYDUĞUNDAN HAKKINDA TCK'NIN 405/1. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR, YANİ BU KONUDA CEZA VERİLMEZ.
Preview Hint keneviri ektiği öğrenilerek yakalanan, evinin terasında dikili durumda 107 kök hint keneviri olduğu ... ... olduğu görülen sanığın, kenevir bitkilerini kendisinin ektiğini kabul etmekle birlikte ayrıca esrar içtiğini ...
114. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : 2. Ağır Ceza Mahkemesi b- Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP ... ... ve ... hakkında ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından ... ... ..'nın her iki suçtan beraatine, sanık ...'nin kenevir ekme suçundan beraatine, uyuşturucu madde ticareti ... ... salıverilme isteğinin reddine, B) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
115. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : . Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1.Kenevir ekme 2.Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1.Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün incelenmesinde; Sanığın ... Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ...
116. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : ... Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Dosya ... Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Sanığın işyerinde ... ... işyerinde ele geçirilen esrarları, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; kenevir ektiği yerlerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat ...
117. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Suç : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma b) Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet yönünden: Onama b) Sanık ... ... yönünden: Düzeltilerek onama c) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hüküm yönünden: Onama Dosya ... ... madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından ve sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet ... ... mevkilerdeki tarlalarına ve evlerinin bahçesine kenevir ekmeleri nedeniyle TCK'nın 43. maddesinin uygulanması ...
118. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Suçlar : 1)Uyuşturucu madde ticareti yapma 2)Kenevir ekme Hükümler : 1)Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi' ... ve 2016/368 karar sayılı kararı ile a)Beraat (kenevir ekme suçu yönünden) b)Mahkûmiyet (uyuşturucu madde ... ... mahkemesinin beraat hükmünün kaldırılması ve mahkûmiyet (kenevir ekme suçu yönünden) Bölge Adliye Mahkemesince ... ... salıverilme talebinin reddine, B-Sanık hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen beraat kararına yönelik ... ... temyiz isteminin, dikili olarak ele geçen hint kenevirlerinin sanığa ait olmadığına, eylemin sübut bulmadığına ...
119. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... ) [ Madde 32 ] "İçtihat Metni" İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanık Hasan A........'nın 2313 ... ... 40. maddesinin uygulanmasına, zapt olunan hint kenevir-lerinin TCY.nın 36. maddesi uyarınca zoralım ve ... ... gün ve 21828-2173 sayı ile; "Ekilen hint kenevirlerinin miktar ve önemine nazaran cezaların şahsiliği ... ... birliğinin sağlanması bakımından suça konu 600 kök hint keneviri ekenlerle daha çok ekenler arasında hakça oranda ... ... oranda ceza verilmesi gerekirken dişi hint keneviri ekili arazinin alanı, tespit edilen kök sayısı, eylemin ...
120. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY 2313 S. UMMK. M. 23/4 HÜKMÜNDE "KENEVİR EKİM BÖLGELERİNDE İZİN BELGESİ ALMADAN VEYA İZİN BELGESİ ALMASINA RAĞMEN, BELGESİNDE BELİRTİLEN ALANDAN FAZLA YERDE VEYA İZİN BELGESİNDE KAYITLI YERDEN BAŞKA YERDE EKİM YAPANLAR HAKKINDA AĞIR PARA CEZASINA HÜKMOLUNACAĞI, ANILAN YASANIN 3. MADDESİNDEKİ YASAK HİLAFINA ( MÜNHASIRAN ESRAR YAPMAK İÇİN ) KENEVİR EKENLERİN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILACAĞI" DÜZENLENMİŞ BULUNDUĞU GÖZETİLMEDEN ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA KENEVİR EKEN SANIK HAKKINDA HAPSİN YANINDA AYRICA PARA CEZASINA DA HÜKMOLUNMASI HATALIDIR.
Preview ... görülmüştür. 2313 sayılı yasanın 23/4 maddesinde "Kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin ... ... yasak hilafına (münhasıran esrar yapmak için) kenevir ekenlerin hapis cezası ile cezalandırılacağı" düzenlenmiş ... ... bulunduğu gözetilmeden esrar elde etmek amacıyla kenevir eken sanık hakkında hapsin yanında ayrıca para ...
121. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkeme : ANTALYA 17. Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... Polis Laboratuvarı'nda bulunan suça konu hint kenevirinden alınan tanık numunelerin müsaderesine karar ... ... ilişkin bölümünden "...2014/10738 sırasında kayıtlı kenevirin " ibaresinden sonraki bölümün çıkarılarak, yerine ... Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce suç konusu kenevirlerden alınan şahit numunenin 5237 sayılı TCK'nın 54 ...
122. The Court of Cassation Caselaw
Preview Uyuşturucu madde ticareti yapma 2-)İzinsiz hint keneviri ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... ... hint keneviri ekme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde, İzinsiz hint keneviri ekme suçuna ... ... yapılan incelemede; Sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçu yönünden kasten işlediği suçtan dolayı ...
123. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... ihbar üzerine yapılan çalışmalarda sanık ...'un kenevir ekimi yaptığı ve o aşamada ismi tespit edilemeyen ... ... sanık ...'den sera kiraladıklarını sonrasında kenevir ekimi yaptıklarını beyan ettiği, sanıklar ... ... ... . ve ...'ın da mahkemede alınan savunmalarında kenevir ekili seralarda günlük yevmiyeli işçi olarak çalıştıklarını ... ... ettikleri, seralarda yapılan aramada da 92 kök kenevirin dikili vaziyette olduğu anlaşıldığından, sanıklar ...
124. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Mahkumiyet ... ... incelemede; 1- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği ... ... sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ...
125. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suç : 1-Uyuşturucu madde ticareti yapma 2-Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... ... ... hakkında kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık ... hakkında kenevir ekme suçlarından ... ... kurulan hükme yönelik temyize gelince; a-Sanığın kenevir bitkisi ektiği ihbarı üzerine, olay tarihinde, ... ... dönümlük tarlada ekili ve dikili vaziyette 40.000 kök kenevir bitkisinin bulunduğu, bunun dışında sanığın evinde ...