Records returned : 3,625

1. Bylaw
Authority Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Date of enactment 29/09/2016
Official Gazette No. 29842
Date of Official Gazette 29/09/2016
Preview Yönetmeliğin amacı, kenevire bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanması için izinli kenevir yetiştiriciliğine ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine...
Yönetmelik, kenevir yetiştiriciliği yapılmasına izin verilecek il ve ilçelerin tespitine, yetiştiricilik izinlerinin verilmesine, izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine...
...alan; a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Çiftçi: Kenevir yetiştiriciliği yapan ÇKS'ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri, c) Çiftçi...
İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüğünü, e) Kenevir: Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla yapılan yetiştiricilik yanında, farklı...
2. Bylaw (Repealed)
Authority Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Official Gazette No. 20672
Date of Official Gazette 21/10/1990
Preview ...yönetmelik 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK" ile yürürlükten kaldırılmıştır...
Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, kenevire bağlı olarak uyuşturucu madde üretiminin önlenmesi amacıyla, kenevir ekimi yapılacak bölgelerin tespiti, ekimlerin...
...esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, kenevir ekiminin yapılmasına izin verilecek il ve ilçelerin tespit edilmesi, ekim...
Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İlçelerdeki Müdürlüğünü, Kenevir: Saplarından lif ile kağıt ve yakacak hammadesi, tohumlarından yağ ve dişi...
3. The Constitutional Court Individual Application
Application No 2020 / 4060
Authority 2. Section
Date of decision 30/03/2022
SUMMARY BAŞVURU, HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ EKİLDİĞİNE DAİR DELİL OLMAMASINA KARŞIN ESRAR ELDE ETME AMACIYLA HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ EKME SUÇUNDAN MAHKÛMİYET KARARI VERİLMESİ NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASINA İLİŞKİNDİR.
Preview KALEM 1. Başvuru, hint keneviri bitkisi ekildiğine dair delil olmamasına karşın esrar elde etme amacıyla hint keneviri bitkisi ekme suçundan mahkûmiyet...
Komutanlığına 2/8/2018 tarihinde, bir kamu arazisine uyuşturucu madde ve kenevir bitkisinin ekildiği yönünde ihbarda bulunulmuştur. 10. Bunun üzerine Kırşehir...
.... Başvurucu ifadesinde özetle olay günü, daha önceden ekmiş olduğu hint kenevir bitkisinin yetişip yetişmediğini kontrol etmeye gittiğini, yetişmiş olduğunu...
...savcısı, başvurucuyu uyuşturucu ticareti yapma ve esrar elde etme amacıyla kenevir ekme suçlarından tutuklanması istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etmiştir...
4. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan sanık Y.. K..'ın beraatına ilişkin, Yalova Ağır Ceza Mahkemesince verilen 15.05.2007 gün ve 221-80 sayılı...
...hakkında 28.06.2006 tarihli isimsiz ihbar mektubu ile orman içine çok miktarda kenevir ektiğinin ihbar edilmesi üzerine, olay yerinde yapılan tespit sonucu, sanığın...
...4300 kök kenevirin ekildiğinin tesbit edildiği belirlenmiştir. Sanık aşamalardaki tüm savunmalarında; suçlamayı kabul etmediğini, kenevirleri kendisinin...
...kendisinin ekmediğini beyan etmiş olup, yapılan keşifte sanığın evi ile kenevir bitkisi ekilen yerin arasının 100-150 metre olduğu, sanığa ait oya bitkisi bahçesi...
5. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : Esrar elde etme amacıyla kenevir ekme suçundan sanığın, 2313 Sayılı Kanun'un 23 /5-1. cümlesi, TCK'nın 62 , 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca...
...28 kök kenevirin saksı içerisinde ekili vaziyette ele geçirildiği, sanığın idrar tahlilinde esrar etken maddesine rastlandığı ve dikili kenevirin sayısı...
...münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı ve 2313 Sayılı Kanun'un 23 . maddesinin son fıkrasının ikinci...
...yapılmış 66.30 gram kenevir bitkilerinin bu odada yetiştirildiği hususu kuvvetle muhtemeldir. Ancak sanık daha önce aynı odada kenevir bitkisi yetiştirip...
6. The Court of Cassation Caselaw
Preview ..... mahallesi ... yaylası, Buğday tepesi mevkiinde ormanlık arazi içinde kenevir ekildiği bilgisi alınması üzerine, görevlilerce gidildiğinde, ormanlık ve...
...ağaçları içinde açılmış alanda boyları 10 cm. ile 1,5 m. arasında ekili kenevir bitkileri olduğunun görüldüğü, 11/07/2015 tarihinde foto kapan konulduğu...
...alanın açılarak işlenmiş olduğu, arazinin altından kendiliğinden su çıktığı, kenevir bitkilerini sulamaya gerek olmadığı...", "...açılan arazinin etrafında bulunan...
...izleme raporu başlıklı 20/07/2015 tarihli fotoğraflı belgelerde ise "... kenevirleri diken şahısların yakalanması amacıyla 11/07/2015 ile 20/07/2015 tarihleri...
7. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : Esrar elde etmek için kenevir ekme suçundan sanık ...'in 2313 Sayılı Kanun'un 23 /5, TCK'nın 62 , 50 /1-a, 52/2-4 ve 54. maddeleri uyarınca 6000...
...savunması ve tanık ifadeleri ile dosya içeriğine göre ele geçen suç konusu kenevirlerle ilgisi olduğuna dair, kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmayan ...
...üzere 27.05.2012 tarihinde yapılan devriye kontrolünde bahse konu hint kenevirlerinin ekildiği bahçeden gelirken görülen ve panikleyen sanığa, Türkeli İlçe...
...oluşturan hint kenevirlerinin çapasının yapıldığı, gübresinin atıldığı ve boylarının 15 cm düzeyinde olduğu' şeklindeki hint kenevirlerinin yapısı ve şekline...
8. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...sanıklar tarafından parçalanırken ele geçirilen 6180 gram esrar niteliğindeki kenevirden dolayı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
...göre; sanıkların suça konu keneviri parçalarken yakalandığı, sanığın ele geçirilen esrarı, kopararak hasadını yaptığı kenevirlerden elde ettiğine dair beyanının...
...sanma" gibi bir amaca dayanmış olabileceği; kenevirleri bulundukları yerden koparıp toplarken görülmediği, keneviri kopardığını belirttiği yerde herhangi bir...
...sanığın daveti üzerine olay yerine geldiği, suça konu kenevirleri ektiği ya da dikili kenevirleri hasat ettiğine dair kuşku sınırlarını aşan yeterli ve ...
9. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...1306-1575 sayı ile; "Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, 'suçla ilgili kişi veya kişileri gizleme...
...amacına dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi ...
...tarihli derkenar raporda, el konulan 850 gram kurutulmuş maddenin, hint keneviri olduğu belirtilmiştir. Sanık, kolluk, savcılık ve mahkemede verdiği tüm...
... Camiikebir Mahallesindeki eski evinde saksı içerisinde yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini, yaklaşık 10 yıldır esrar kullandığını bildirmiştir. Temyiz...
10. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...14562-4593 sayı ile; "Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, 'suçla ilgili kişi veya kişileri gizleme...
...amacına dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi ...
...kararı bozulmuş ise de; mevcut dosya kapsamına göre ele geçen ve hint kenevirinden elde edildiği Adli Tıp raporu ile net olarak tesbit edilen esrar maddesinin...
...çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığın üzerine atılı esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir. İncelenen...
11. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : DENİZLİ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Suç: İzinsiz kenevir ekme Hüküm: Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Yargılama sürecindeki...
... tarihli rapora göre de bu kenevirlerden elde edilebilecek esrar miktarı 218,4 gr olarak tespit edilen toplam 3 kök kenevire ilişkin olarak ticari amaçla...
...geçirilen dikili kenevirlerin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alındığında, sanığın suça konu kenevirleri münhasıran kendi...
...ikamet eden ... isimli şahsın bahçesinde domates fidanları arasında ekili kenevir bitkisi olduğunu bildirmesi üzerine, görevlilerin Cumhuriyet savcısı tarafından...
12. The Court of Cassation Caselaw
Preview ..., 2021/1211 K. SUÇLAR : 1. Uyuşturucu madde ticareti yapma 2. İzinsiz kenevir ekme SUÇ TARİHLERİ : 20.02.2020, 01.06.2020 HÜKÜMLER : 1. İstinaf başvurusunun...
...başvurusunun esastan reddi (her iki suç yönünden) 2. Temyiz isteminin reddi (kenevir ekme suçu yönünden) TEMYİZ EDENLER : Sanık ve müdafii İlk Derece Mahkemesince...
...adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına; sanığın kenevir ekme suçundan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
...tarihli ve 2021/876 Esas, 2021/1211 Karar sayılı ek kararı ile sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine...
13. The Court of Cassation Caselaw
Preview .... mevkiinde kenevir ekili olduğunun ihbar edilmesi üzerine kolluk görevlilerince sanığa ait arazide yapılan aramada 395 adet dikili kenevir ele geçirildiği...
... bir miktar sökülmüş ve kurumaya bırakılmış kenevir bulunduğu belirtilerek tutanak tanzim edildiği, kenevir ekme suçu ile ilgili davanın tefrik edilip soruşturmaya...
...kurumaya bırakılan kenevir bitkilerinin net 204,6 gram esrar elde edilmeye elverişli olduğunun belirtildiği, kurutulmuş kenevirlerden dolayı sanık hakkında...
...ticari amaçla kenevir ekmiş olması karşısında; tarla kenarında ele geçen esrarın hangi amaçla bulundurulduğunun belirlenmesinde dikili kenevirlerin sayısı ve...
14. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : TCK'nın 53.maddesi ile ilgili...
Mahkemesinin 05.02.2014 gün ve 2013/354-42 sayılı kararı ile sanık ... hakkında kenevir ekmek suçundan cezalandırılması yönünde işlem yapılmış ve mahkeme kararı...
...miktarda kubar esrar elde edildiği ve yapılan yargılama sonucunda sanığın kenevir ekmek suçundan cezalandırılması yoluna gidildiği belirlenmiştir. Mahkemenin...
...bırakılmış esrar maddesinden söz edildiği ve sanığın esrar elde etmek için keneviri kendisinin ektiğini savunduğu ifadesinin gösterildiği bunun dışında başka...
15. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...vaziyette 252 kök hint keneviri bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış net 1.237,500 gram kubar esrar maddesinin yakalandığı, arazideki kenevir bitkilerinin bir ...
...bağlanmış olması, kenevir bitkilerinin bulunduğu arazi ile hemen yanda bulunan kubar esrar serili alan arasında yerlere dökülmüş kenevir parçalarının bulunduğu...
...koparılan kenevir bitkilerinin serilmek için götürülürken bir miktarının döküldüğünü gösterdiği, dolayısıyla sanıkların arazilerinde yetiştirilen kenevir bitkileri...
...bulunması, sanık ... "amacım bu kenevir bitkilerini yetiştirip satmaktı." şeklindeki savunması, sanıkların savunmalarında kenevirleri içmek amacıyla ektikleri ...
16. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY 7.8.2007 GÜNÜ KENEVIR EKILI SAHADA YAKALANAN SANIK M. T.'IN, SATMAK IÇIN UYUŞTURUCU IMALINDE KULLANILAN HINT KENEVIRI YETIŞTIRDIĞINDE KUŞKU BULUNMAYAN SOMUT OLAYDA; ÖZEL DAIRE ILE YEREL MAHKEME ARASINDAKI UYUŞMAZLIK, SANIK A. D.'IN BU SUÇUN IŞLENIŞINE IŞTIRAK EDIP ETMEDIĞININ BELIRLENMESINE ILIŞKINDIR.
Preview Karadut Mevkiinde ormanlık arazi içerisinde etrafı telle çevrili alanda kenevir bitkilerinin bulunduğu ve içerisinde sanık M. T.'ın çalışmakta olduğunun...
...olduklarını belirttiği, yapılan inceleme sırasında kenevir bitkilerinin içerisinde beyaz bir çuval içerisinde kenevir bitkilerinin baş kısımlarından kesilmiş kubar...
Başkanlığı'nca düzenlenen raporda; incelenen maddenin esrarın ön maddesi olan kenevir bitkisi olduğu, elemek suretiyle 650 gram toz esrar elde edilebileceğinin...
... ele geçen kuru kenevir bitkisinden elde edilecek toz esrarın T.C.K.nun 188. maddesi kapsamındaki uyuşturucu maddelerden olduğu, kenevir bitkisinin kurutulmuş...
17. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : ... Asliye Ceza Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan ... ve ... tarihli iddianamelerle açılan kamu davalarının birleştirilerek...
...ikametin yan tarafında bulunan yıkık harabe şeklindeki yerde 18 adet hint keneviri ektiği iddiasıyla ... tarihli iddianameyle, Torul ilçesi ... köyündeki ...
...köyündeki evine ait bahçenin alt kısmında, baraj gölü yakınında 49 adet hint keneviri iddiasıyla da ... tarihli ek iddaname ile kamu davası açılmıştır. 2- Sanığın...
...oturduğu ve yan tarafında bulunan yıkık harabe şeklindeki yerde 18 adet hint keneviri ektiği konusunda sübutta bir sorun bulunmamaktadır. Ancak Özel Daire ile...
18. The Constitutional Court Individual Application
Application No 2014 / 4967
Authority 2. Section
Date of decision 10/03/2015
SUMMARY BAŞVURUCU, "TİCARET MAKSADIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVANIN MAKUL SÜREDE SONUÇLANMADIĞINI BELİRTEREK, ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMUŞTUR.
Preview ...suçundan 5 yıl hapis ve 154,00 TL adli para, "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir...
...8920 sayılı ilâmı ile başvurucu hakkında "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek" suçundan verilen hükmün zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle...
...bulundurmak, satışa arz etmek ve nakletmek" ve "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek" suçlarından mahkûmiyetine hükmedildiği, temyiz üzerine, Yargıtay ...
...2014 tarihli ilâmı ile başvurucu hakkında "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek" suçundan verilen hükmün zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle...
19. The Court of Cassation Caselaw
Preview Dairesince 23.02.2012 gün ve 18680-1459 sayı ile; "Sanığın, izinsiz hint keneviri ekme suçundan mahkûmiyetine ilişkin kuşku sınırlarını aşan, yeterli, kesin...
...geçirilen şifahi beyanında, sözkonusu esrarı ekmiş olduğu kenevir bitkisinden elde ettiğini, kenevire ait bitki kırıntılarını ise Ceyhan Cezaevinin ilerisinde...
...alınarak söylediği yere intikal edilmiş ve gösterdiği yerde daralı 90 gr hint keneviri bitkisi kırıntısı bulunmuştur. Sanık susma hakkını kullanarak zabıtada...
...tarlasının sulamasını yaparken rastgele bulduğu kenevir bitkilerinden toplayarak esrar elde ettiğini, kenevir ekmediğini ifade etmiştir. Oluşa ve tüm dosya...
20. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...ticareti yapma, kenevir ekme Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Cumhuriyet savcısının temyizinin sanıklar ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan...
... kurulan beraat kararlarına yönelik olduğu, sanıklar ... ve ...'un ise kenevir ekme suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini temyiz ettikleri, dolayısıyla...
...incelemede; 1-Sanıklar ... ve ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde; Hükümden...
... vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, kenevir ekme suçunun ise sübuta ermediği kabul edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen...
21. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Olay tarihinde, sanığın köyünde hint keneviri ektiğinin ihbar edilmesi üzerine kolluk görevlilerince sanığa ait arazide...
...çevrili yerde de 2722 adet dikili kenevir ele geçirildiği, evinin ahırında ise bir miktar sökülmüş kurumaya bırakılmış kenevir bulunduğu belirtilerek tutanak...
...tutanak tanzim edildiği, kenevir ekme suçu ile ilgili davanın tefrik edilip soruşturmaya ayrı devam edildiği, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün...
... ele geçen ve net 39,5 gram esrar elde edilmeye elverişli kurutulmuş kenevirlerden dolayı sanık hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan...
22. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...11.07.2005 tarihinde yapılan kenevir tespitinden sonra aynı tarlada 14.08.2005 tarihinde yeniden kenevir ele geçirildiği, bu iki ayrı kenevir yetiştirilmesinin tespitine...
...alındığında, her bir tespit işlemine konu kenevirin. aynı andamı ekildiği? Yoksa ilk saptamadan sonra sökülen kenevir bitkilerinin yerine yenisinin mi ekildiği...
...ekildiği? Araştırılarak; a)İlk tespitte sökülen kenevirlerin yerine yenisinin ekildiğinin anlaşılması halinde, arada hukuki kesintinin bulunduğundan, sanığın...
...oluşturacağı, b)14.08.2005 tarihinde el konulan kenevir bitkilerinin ilk tespitte sökümü yapılan kenevirlerin tarlada kalan kısımları ise sanığın eylemi tek...
23. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...bulundurma b- Kenevir ekme Hüküm-Karar : a- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri b- Kenevir ekme suçundan...
...suçundan mahkûmiyet b- Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmü yönünden bozma Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Sanık hakkında kullanmak...
Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine...
...bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi...
24. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 77 kök kenevir bitkisi ile kulübe önünde bulunan bir leğenin içinde kurutulmaya bırakılmış halde net 87,5 gram esrar içeren 275 gram kenevirin ele geçirildiği...
...geçirildiği, yapılan araştırmada kenevir ekili arazi ile bekçi kulübesinin sanık ...'a ait olduğu ve ...'ın da bekçilik yaptığının tespit edilmesi üzerine...
...konusu davanın açıldığı, kenevir ekme suçuna dair soruşturma evrakının ayrılarak 30.07.2009 tarihinde sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan ayrı bir dava...
... dava açılmış olduğunun anlaşılması karşısında; sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan açılan davanın araştırılarak, derdest ise bu dava ile birleştirilmesi...
25. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...kök dişi hint keneviri ekili bulunduğu, bu miktarda bitkinin kendiliğinden yetişemiyeceği gibi sanığın beyanlarında da önceki yıllarda kenevir tohumunu ektiğini...
...eylemi izinsiz kenevir yetiştirmektir. Suç yeri olan Kayseri ili Tomarza ilçesi 21.10.1990 günlü 20672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kenevir ekimi ve kontrolü...
...herne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. Aynı maddenin son fıkrasında kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan ekim...
...yapılmasında hapis cezaları öngörülmüştür. Bu düzenlemeler ışığında izinsiz kenevir yetiştiren sanığın hukuki durumunun değerlendirilip karar yerinde tartışılarak...