Records returned : 3,625

151. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi SUÇLAR : 1. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma 2. İzinsiz kenevir ekme HÜKÜMLER : Mahkûmiyet TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Bozma Sanık hakkında kurulan...
...ile hak yoksunluklarına ve tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, izinsiz kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası, ...
... mahkûmiyetine karar verilmiştir. B. Kenevir ekme suçu yönünden; Yerel mahkemece, kullanmak için izinsiz kenevir ektiği gerekçesiyle sanığın mahkûmiyetine...
...dikili kenevirlerden koparılıp kurumaya bırakılmış herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemediği, sanığın dikili durumda ele geçirilen kenevirlerden koparıp...
152. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : Uyuşturucu madde kullanmak ve izinsiz hint keneviri ekmek suçlarından sanıklar İsmail Gökhan Ak ve İsraifil Çevik'in yapılan yargılanmaları sonunda...
...izinsiz hint keneviri ekmek suçundan hükümlülüğüne, sanık İsmail Gökhan'ın uyuşturucu madde kullanmak suçundan hükümlülüğüne, izinsiz hint keneviri ekmek suçundan...
...amir hükmü uyarınca, uyuşturucu madde kullanmak suçu ile izinsiz dişi hint keneviri ekmek suçlarından açılan davaların birlikte görülemeyeceği gözetilmeden...
153. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Gerekçeli karar başlığında, suç tarihinin "07.09.2010...
Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 2- Suç konusu kenevirlerin TCK'nın 54/4. maddesi...
Emanetin 2010/71 sırasında kayıtlı 520 gram kenevir ile ... Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca suça konu kenevirlerden alınan numunenin TCK'nın 54/4. maddesi...
154. The Court of Cassation Caselaw
Preview Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma Hükümler : 1-Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet 2-Kullanmak...
...dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 2-Kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Yapılan arama üzerine...
...üzerine dikili olarak ele geçirilen farklı boylardaki kenevirlerden olgunlaştıklarında elde edilecek esrar miktarı ile dosya içerisindeki diğer bilgi ve...
...ve belgelere göre, iddia olunan eylemin esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delilleri tartışma ve değerlendirme...
155. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : KARŞIYAKA 3. Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-6136 sayılı yasaya aykırılık Hüküm : Mahkumiyet ( Her iki suç yönünden ) Dosya...
Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1- Kenevir ekme suçundan verilen mahkumiyet hükmünün incelenmesinde: Yapılan arama üzerine dikili olarak...
...olarak ele geçirilen farklı boylardaki kenevirlerden olgunlaştıklarında elde edilecek esrar miktarı ile dosya içerisindeki diğer bilgi ve belgelere göre, sanığın...
...esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunu mu yoksa aynı fıkranın 2. cümlesinde düzenlenen münhasıran kendi kullanımı için kenevir ekme suçunu mu oluşturduğuna...
156. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...memurlarınca sanığın evinin önüne gidildiği, eve ait bahçede suç konusu kenevirlerin olup olmadığının dışarıdan görülmediği, ancak sanığın evin bahçesinde...
...memurlarının yanına geldiği, kendisine bahçesinde kenevir bitkisi bulunup bulunmadığının sorulması üzerine sanık kenevir diktiğini belirtmiş ise de; sanık hakkında...
...rızaen 20 kök kenevir bitkisini kesip görevlilere teslim ettiği anlaşılmasına göre; hukuka aykırı arama sonucu ele geçirilen kenevirlerin, “suçun maddi ...
157. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... : 1. Kenevir ekme, 2. Uyuşturucu madde ticareti yapma HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddi İlk Derece Mahkemesince sanık hakkında kenevir ekme ...
...yoksunluklarına ve sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına; sanığın kenevir ekme suçundan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
...sebepleri özetle; 1. Sanık tarafından ekim yapılmayan alanda ele geçen kenevirlerin de sanık tarafından ekilmiş gibi değerlendirildiğine ve bu hususta sanığın...
...sanığın beyanının alınmadığına, 2. Kurumaya bırakılmış halde ele geçen kenevirin ağırlığı hususunda tereddüt olduğuna, 3. Hükmün gerekçesiz olduğuna, ...
158. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : 2313 sayılı Kanunun 23/son, TCK'nın 62, 53/1-2-3, 54/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet, müsadere ...
...yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1-Suç konusu kenevirlerin TCK'nın 54/4. maddesi yerine, aynı Kanunun 54/1. maddesi uyarınca müsaderesine...
...karar verilmesi, 2-Adli Tıp Kurumu ... Grup Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...
...sırasında kayıtlı bulunan 10 gram hint keneviri ile Adli Tıp Kurumu ... Grup Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin TCK'nın 54/4. maddesi...
159. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan...
...suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 2- Kenevir ekme suçundan mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma...
...yapılmasına yer olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Olayın etraflıca aydınlatılması...
...kuşkuya yer vermeyecek biçimde ortaya çıkarılması amacıyla; ele geçen kenevirlerin ekiminin yapıldığı alanların kimin kontrolü altında bulunduğunu ve sanığa...
160. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hükümler : 1-Kenevir ekme suçundan kamu davasının reddi, 2-Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde...
...numaralı iddianamesiyle sanık hakkında münhasıran esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçundan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açtığı kamu davasında Malatya...
... Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği, Pütürge Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kenevir ekme suçu yönünden dosyanın tefrik edilerek uyuşturucu madde kullanma suçu...
...görevsizlik kararı ile dosyanın Pütürge Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği, hint keneviri ekme suçu yönünden Pütürge Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama...
161. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek suçlarından sanıklar Davut Uçar ve Ahmet Buğancık'ın 2313 sayılı Yasanın 23/son maddesi uyarınca 5'er yıl hapis cezası...
...cezası ile cezalandırılmalarına, numune hint kenevirlerinin TCY.nın 36. maddesi uyarınca zoralımına, haklarında aynı Yasanın 40. mad-desinin uygulanmasına...
...85.000 kök hint keneviri ekenler arasında hakça oranda ceza uygulaması gerekirken azami hadden ceza tayini, 2- Numune hint kenevirinin 2313 sayılı Yasanın...
Mahkemece 19.8.2002 gün ve 528-486 sayı ile; "Bilirkişi beyanında 1 kök kenevir bitkisinden 50-200 gram esrar elde edilebileceği dikkate alındığında, sanıkların...
162. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY İZİNSİZ KENEVİR EKMEK VE KULLANMAK İÇİN ESRAR BULUNDURMAK FİİLLERİNİN İKİ AYRI SUÇ OLUŞTURDUĞU, SANIKLARIN YETİŞTİRDİĞİ KENEVİR MİKTARININ KULLANMA SINIRLARININ ÜZERİNDE BULUNDUĞU, SANIKLARIN İŞLEDİKLERİ EYLEMLER İLE İLGİLİ DAVALARIN; GEREK SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN 2313 SAYILI YASA'NIN 27, GEREK HÜKÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN 4926 SAYILI YASA'NIN 30 VE GEÇİCİ 1. MADDELERİ, GEREKSE SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN 5607 SAYILI YASA'NIN 17 VE GEÇİCİ 1. MADDELERİ GEREĞİNCE BİRLİKTE KOVUŞTURULUP KARARA BAĞLANMASI DOĞRU DEĞİLDİR.
Preview ... DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından sanıklar A. ve C. hakkında (Bayındır Asliye Ceza Mahkemesince...
... 1- İzinsiz kenevir ekmek ve kullanmak için esrar bulundurmak fiillerinin iki ayrı suçu oluşturduğu; sanıkların yetiştirdikleri kenevirlerin 81 kök olması...
...bırakmaları ve kriminal polis laboratuarı tarafından düzenlenen raporda kenevirlerin tamamından net 1344 gram esrar elde edileceğinin belirtilmesi, bu miktar...
...nedeniyle, sanıkların kenevirleri, elde edecekleri esrarı kullanmak için yetiştirdikleri kabul edilemeyeceğinden, izinsiz kenevir ekme suçunun, suç tarihinde...
163. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...ekildiği belli olmayan kenevir bitkilerinin görevli kolluk tarafından ele geçirilmesi ve söküm faaliyeti sırasında kelle tabir edilen kenevir bitkilerinin uç ...
...hukuken mal edinilmeye elverişli olmadığı gibi esrar, eroin, kokain, hint keneviri gibi uyuşturucu maddeler Türk Medeni Kanununa göre mal olarak kabul edilmediği...
...yapımında kullanılan ve Türk Medeni Kanunu'na göre mal olarak kabul edilmeyen kenevir bitkisinin hırsızlık suçunun konusunu oluşturmayacağı anlaşılmakla, atılı...
...ekildiği belli olmayan kenevir bitkilerinin görevli kolluk tarafından ele geçirilmesi ve söküm faaliyeti sırasında kelle tabir edilen kenevir bitkilerinin uç ...
164. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...maddesinde münhasıran esrar elde etmek maksadı ile kenevir ekilmesinin yasaklandığı bu yasak hilafına kenevir ekenlerin ise anılan yasanın 23/4 madde ve fıkrası...
...içicisi olduğunu, kendi ihtiyacını karşılamak için kenevir ektiğini belirtmiş bulunduğu cihetle kenevir ekmekteki maksadının açıkça esrar imaline yönelik...
165. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...başvurusunun esastan reddi (her iki suç yönünden) 2. Temyiz isteminin reddi (kenevir ekme suçu yönünden ayrıca) İlk Derece Mahkemesince verilen hükümlere yönelik...
TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluklarına; sanığın kenevir ekme suçundan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
... ve 2020/2715 Esas, 2020/2525 Karar sayılı ek kararı ile sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine...
...kapsamına göre; A. İlk Derece Mahkemesinin Kabulü Kolluk görevlilerince hint keneviri bitkisi ekildiği tespit edilen bölgeye, Cumhuriyet savcısının talimatı ...
166. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...hint keneviri ekmiş olan sanıkların ikrarları ile bu hint kenevirlerini kendilerinin ekmiş olduklarının anlaşıldığı, ancak ekilen hint kenevirlerinin miktarının...
...sağlanması bakımından daha az miktarda ekicilerle suça konu 7.000 kök hint keneviri ekenler arasında hakça oranda ceza artırımı gerekirken asgari hadden ceza...
167. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1-Kenevir ekme suçundan mahkumiyet 2- Kullanmak için...
Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; a-) Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi, sanığın kenevir ektiğini belirttiği...
...belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği, aradan geçen zaman...
168. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... ikamette ele geçen 6 kök ve sanık ...'e ait işyerinde ele geçen 20 kök kenevir bitkisi nedeniyle sanıklar ..., ..., ... ve ikrarları nedeni ile sanıklar...
... 5 kök keneviri içmek amacı ile ektiğini beyan ettiği; sanık ...'ya ait ikamette ele geçen kurumaya bırakılmış 5,22 gramdan ibaret 4 kök kenevir ile dikili...
...dikili halde 2,532 gramdan ibaret 5 kök keneviri sanığın satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin delil elde...
...in diğer sanık ...'e ait işyerinde ele geçen 1,872 gramdan ibaret 18 kök keneviri içmek amacı ile ektiğini beyan ettiği; sanık ...'ya ait ikamette içilmiş...
169. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçundan mahkumiyet 2- Kullanmak için ...
...düşünüldü: 1- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığa ait bir yerde ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini...
...belirttiği yerde ise herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilemediği ve aradan geçen...
170. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...getirilmesine, 2- )Kenevir ekme suçundan kurulan hükme dair temyizde; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi, sanığın kenevir ektiğini belirttiği...
...belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği, aradan geçen zaman...
171. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY DOSYA İÇERİĞİ VE ELE GEÇEN HİNT KENEVİRİ MİKTARI NAZARA ALINDIĞINDA CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ VE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN DAHA AZ MİKTARDA EKİCİLERLE SUÇA KONU 117.553 KÖK DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKENLER ARASINDA HAKÇA ORANDA CEZA ARTIRIMI GEREKİR.
Preview ...kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Suça konu kenevirleri sanık A. 'in ektiğine dair diğer sanığın atfı cürüm niteliğindeki beyanı...
...verilmesi, Kabul ve uygulamaya göre de; 2-Dosya içeriği ve ele geçen hint keneviri miktarı nazara alındığında cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması...
... bakımından daha az miktarda ekicilerle suça konu 117.553 kök dişi hint keneviri ekenler arasında hakça oranda ceza artırımı gerekirken, dosya içeriğine...
..., gerekçeyle asgari hadden ceza tayini, 3-Adli emanete alınan numune kenevirlerin TCK.nun 36.maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin...
172. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan...
...suçundan mahkumiyet, tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 2- Kenevir ekme suçundan mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü : 1- Kullanmak için ...
...bulunması, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Sanığın üzerinde ele geçirilen esrar maddesini, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine...
...gibi bir amaca dayanmış olabileceği; kenevir ektiği yerlerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu...
173. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...2009/411 Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan...
... yönelik yapılan incelemede; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi, sanığın kenevirleri bulduğunu beyan ettiği dere boyunda herhangi bir ...
...bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği, aradan geçen zaman nedeniyle elde edilmesinin...
...edilmesinin de mümkün olamayacağının anlaşılması karşısında, sanığın ele geçen kenevir bitkisini ektiğine dair, mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, ...
174. The Court of Cassation Caselaw
Preview .... hakkında kenevir ekme 2- Sanık ... hakkında kenevir ekme ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : a-Sanıklar hakknda kenevir ekme suçundan...
... için uyuşturucu madde bulundurma suçu için onama c-Sanık ... hakkında kenevir ekme suçu için bozma Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) ...
...incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Yargılama sürecindeki...
...temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, C) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Yargılama sürecindeki...
175. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...şahsın Toygarlı beldesinde oturan sanıklar ... ve ...'e ait evin bahçesinde kenevir ekili olduğunu ihbar etmesi üzerine görevlilerce ihbar tutanağı düzenlenmiş...
...çıkışlarının dışarıdan görülebilecek şekilde açık olduğu ve seraların içinde kenevir kokusu algıladıkları sırada sanık ...'in evinin yan tarafından yalın ayak...
... sanık ...'in dolaştığı ve girişleri açık bulunan 7 adet serada 370 kök kenevir bitkisinin dikili bulunduğu tespit edilmiş, sanık ...'in görevlilerce ilk...
... adet çuvalda yaş 6750 gram gelen kenevir ele geçirilmiştir. Sanık ... kolluktaki savunmasında; seradaki kenevirleri kimsenin haberi olmadan tek başına...