Records returned : 1,401

151. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... .03.2012 Numarası : 2011/103 - 2012/56 Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... incelenerek gereği düşünüldü: 1-Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz incelemesinde ... Sanığa ait bir yerde ekili halde kenevir ele geçirilemediği, kenevir ektiğini belirttiği yerde ise herhangi ... ... herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde ...
152. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : 1)Kenevir ekme 2)Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1)Sanık hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen hükmün incelemesinde; Yargılama ... ... temyiz itirazlarının reddine, ancak; Ekilen kenevirin miktar ve önemine göre cezaların şahsiliği ve ... ... sağlanması bakımından suça konu kenevirin 18 kök olduğu dikkate alınarak kenevir ekili yer, tespit edilen kök ...
153. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkeme : ... Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1) Kenevir ekme 2) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde yapılan araştırmada kenevir kökü veya hasat artığı ...
154. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1) Kenevir ekme (... hakkında) 2) Kullanmak için uyuşturucu ... ... bulundurma (her iki sanık hakkında) Hüküm-Karar : 1) Kenevir ekme suçundan ve Ertan hakkında kullanmak için ... Başsavcılığı'na İADESİNE, B- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
155. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ... ... uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçundan 2313 sayılı Kanunun 23/5, TCK'nın 62, 50/1-a, 52 ... ... itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Mükerrir ... İstanbul Kriminal Polis Labortauvarı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi ... ... 2009/64 sırasında kayıtlı bulunan 5 kök dişi hint keneviri bitkisi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile İstanbul ...
156. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN TARLASINDA 8.7.2002 TARİHİNDE JANDARMA TARAFINDAN ELE GEÇİRİLEN BİTKİLERİN KENEVİR OLUP OLMADIĞI YÖNÜNDE ZİRAAT MÜHENDİSİ YA DA ZİRAAT TEKNİSYENİNE İNCELEME YAPTIRIP RAPOR ALDIRILMADAN VE İNCELEME YAPMAYA YETECEK MİKTARDA NUMUNE DE ALINMADAN İMHA EDİLMİŞ BULUNDUĞU GÖZETİLİP, BİTKİLERİN NİTELİĞİ HAKKINDAKİ KUŞKU SANIK LEHİNE DEĞERLENDİRİLEREK SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
Preview ... olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır, izinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ... ... tarihinde Jandarma tarafından ele geçirilen bitkilerin kenevir olup olmadığı yönünde ziraat mühendisi yada ziraat ...
157. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY 2313 SAYILI YASANIN 23/SON-1.CÜMLESİNDE KENEVİR EKİM BÖLGESİ İÇİNDE KALAN YERLERDE İZİNSİZ KENEVİR EKENLER İÇİN 50.000 LİRADAN 500.000 LİRAYA KADAR AĞIR PARA CEZASI ÖNGÖRÜLMÜŞ OLUP, BU PARA CEZALARININ YASAL DÜZENLEMELERE GÖRE ARTIRIMLARININ YAPILMASI GEREKİR.
Preview ... yasanın 23/son-1.cümlesinde kenevir ekim bölgesi içinde kalan yerlerde izinsiz kenevir ekenler için 50.000 liradan ... ... tayini, 2-Adli emanette kayıtlı suç konusu hint kenevirlerinin TCK 'nun 36.maddesi uyarınca müsaderesi gerekirken ...
158. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN ANTALYA İLİNE GİDİP GİTMEDİĞİ, GİTTİĞİ SABİT İSE ARADA EVİNE GELİP GELMEDİĞİ, KENEVİR BİTKİSİNİN ELE GEÇTİĞİ, BAHÇEYE SANIĞIN VE EV HALKININ BİLGİSİ DIŞINDA BAŞKALARI TARAFINDAN EKİM VEDE BAKIM İŞLEMLERİNİN YAPILMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI HUSUSLARI ZABITA MARİFETİ İLE GEREKTİĞİNDE SANIĞIN BİRLİKTE OTURDUĞU YAKINLARI DA DİNLENMEK SURETİYLE SAPTANARAK HASIL OLACAK SONUCA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKTİRİ GEREKİRKEN EKSİK SORUŞTURMA SONUCU YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ, HATALIDIR.
Preview ... bozma nedeni yapılmamıştır. Dava konusu hint kenevirleri sanığa ait bahçede dikili bulunan sebze ve meyveler ... ... gittiğini ve tutanağın düzenlendiği gün döndüğünü kenevirleri kendisinin ekmediğini belirttiği cihetle; sanığın ... ... gittiği sabit ise arada evine gelip gelmediği, kenevir bitkisinin ele geçtiği, bahçeye sanığın ve ev halkının ...
159. The Court of Cassation Caselaw
Preview KARAR : 1-) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği ... ... sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ...
160. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... sökülerek kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi ile ekili halde bulunan 297 kök kenevir bitkisinin miktarı ve ele ... ... şekli, bu kenevirlerden 5.460 gram esrar maddesinin ele geçecek olması sanığın ele geçen kenevir bitkilerini ...
161. The Court of Cassation Caselaw
Preview Sanıklar hakkında; esrar elde etmek amacıyla hint keneviri ekme suçundan hakkında hükmün açıklanmasının geri ... ... dışı sanık ...'ın tarlasına ekili kenevirlerden 62 kök dişi hint keneviri toplamaları nedeniyle hırsızlık ... ... davası açılmışsa da; esrar, eroin, kokain, hint keneviri gibi uyuşturucu maddeler Türk Medeni Kanununa ...
162. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme Hüküm : 1-Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından mahkumiyet 2-Sanık ... hakkında ... ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından beraat Usulüne uygun tebligata rağmen ... ... sanığın atılı uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarının subuta erdiği halde mahkumiyeti ...
163. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkeme : CEYHAN 2. Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hükümler : 1- Sanık ... hakkında mahkûmiyet ... ... tutanağı, sanık ve tanık beyanlarından suç konusu kenevirin sanığın kendi kullanımında olan tarlası içinde ... ... içinde ele geçirilmiş olması, ele geçen kenevirin esrar elde etmeye elverişli olduğuna ilişkin ekspertiz raporu ... ... birlikte yaptığının anlaşılması ve ele geçen kenevirin esrar elde etmeye elverişli olduğuna ilişkin ekspertiz ...
164. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 69,500 gram kenevir maddesinden arta kalan 66,000 gr kenevir maddesi ve 75,000 gr kenevir maddesinden ... ... maddesinden arta kalan 70,000 gram kenevir maddesinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Ankara Kriminal Jandarma ...
165. The Court of Cassation Caselaw
Preview Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma b) Kenevir ekme Hüküm-Karar : a- Kullanmak için uyuşturucu ... ... denetimli serbestlik tedbiri b- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet b- Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet ... ... dosyanın incelenmeksizin İADESİNE, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
166. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçundan ... ... olmadığına, gereği merciince yerine getirilmesine, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemeye ... ... müsadereye ilişkin C. fıkrasında yer alan "... hint kenevirinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Adli Tıp ...
167. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kenevir ekme Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Sanıklar ... ... Sanıklar A.. A.., R.. B.. ve K.. P.. hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükümlere yönelik yapılan ... ... hükümlerin ONANMASINA, 3- Sanık H.. A.. hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine ... ... diğer sanıklar A.. A.., R.. B.. ve K.. P..'ın kenevir ekme suçuna iştirak ettiğine dair kuşku sınırlarını ...
168. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : ...Uyuşturucu madde ticareti yapma ...Kenevir ekme Hükümler : Mahkûmiyet Dosya incelendi. ... ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: ... konusu....... ... kenevirin miktarına ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma... kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesi ...
169. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A-Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Yargılama ... ... halde toplam 405 kök kenevir bitkisi dışında, kurumaya bırakılmış halde kenevir bulunmadığı gibi sanığın ... ... olduğundan, hükmün BOZULMASINA, C-Sanık ... hakkında kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından ...
170. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : a- Kenevir ekme b- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : a-Kenevir ekme suçundan ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesi ... ... kök hint kenevirinin bakımının yapılıp yapılmadığı ve tutanakta belirtildiği gibi kenevirin yerinin sanık ...
171. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SUÇA KONU UYUŞTURUCU MADDEYİ SANIK T.'IN SATTIĞI HUSUSUNDA ELDEKİ TEK KANIT SANIK M.'İN DOĞRUDAN SANIK T.'NIN İSE M.'DEN NAKLEN YAPTIĞI ANLATIMLARIDIR.
Preview ... montunun cebinde gazete kağıdına sarılı dişi hint keneviri çıktığı ve bunu T. adlı arkadaşından aldığını ... ... ettiği, ayrıca K. B. 'ın üzerinde de dişi hint keneviri elde edildiği ve bunu M. 'in verdiğini belirttiği ... ... kendiliğinden emniyete geldiğini, sormuş oldukları hint kenevirini, mahalleden tanıdığı M. Ardaç 'a kesinlikle kendisinin ... ... kendisinin satmadığını, o gün hiç görmediğini, hint keneviri satmak gibi bir olayının hiç olmadığını, suçlamaları ... ... sıralarında mahalleden tanıdığı K. B. ile hint keneviri içmeyi karalaştırdıklarını ve K. 'ın kendisine ...
172. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1) Kenevir ekme 2) Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ... ... vaziyette yaklaşık 20-30 cm uzunluğunda 270-300 kenevirin ele geçirildiği olayda; Suç konusu uyuşturucu ... ... anlaşılan sayıları asgari 270'i bulan dikili kenevirlerle birlikte değerlendirildiğinde, dosya içeriğine ...
173. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIK Z., OLAY TUTANAĞINDA VE HER AŞAMADAKİ SAVUNMALARINDA KENEVİR BİTKİSİNİN EŞİ F. TARAFINDAN EKİLMİŞ OLDUĞUNU, KENDİSİNİN KENEVİR BİTKİLERİNİN EKİMİNDEN HABERİ OLMADIĞINI BEYAN EDİP; SANIK F. DA BAHÇE İLE YALNIZ KENDİSİNİN İLGİLENDİĞİNİ, KOCASININ HAYVANCILIK YAPTIĞINI SÖYLEYEREK BU SAVUNMALARI DOĞRULADIĞINA VE BAHÇEDEKİ KENEVİRLERİN HER NE KADAR 2534 KÖK OLDUĞU BELİRTİLMİŞSE DE BİTKİLERİN 14 M²LİK KÜÇÜK BİR ALANDA VE HENÜZ 5-10 CM BOYLARINDA OLMALARINA GÖRE SUÇLULUĞUNA İLİŞKİN HER TÜRLÜ KUŞKUDAN UZAK, KESİN VE İNANDIRICI KANIT BULUNMAYAN SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
Preview ... savunmalarında kenevir bitkisinin eşi F. tarafından ekilmiş olduğunu, kendisinin kenevir bitkilerinin ekiminden ... ... söyleyerek bu savunmaları doğruladığına ve bahçedeki kenevirlerin her ne kadar 2534 kök olduğu belirtilmişse de ... ... yerin müşterek hanenin bahçesi olması, hint kenevirlerinin adeti itibariyle hakkında verilen mahkumiyet ...
174. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... aramada görevlilerce 3 saksı içerisinde toplam 7 kök kenevir bitkisinin ekili vaziyette ele geçtiği, bunun dışında ... ... sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, sanığın uyuşturucu veya ... ... ele geçen kenevirleri kullanmak için ektiğini beyan eden sanığın eyleminin izinsiz kenevir ekme suçunu ...
175. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 2313 ... ... merciince yerine getirilmesine, 2- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik incelemede; ... oybirliğiyle karar verildi. 3- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince ... ... 2009/857 esas, 2009/958 karar sayılı ilamı ile kenevir ekme suçundan 2 yıl denetim süresi belirlenerek ...