Records returned : 3,625

26. The Court of Cassation Caselaw
Preview Bütün sanıklar için; kenevir ekme b) Sanık ... için ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : a) Sanıklar ...ve ... için kenevir ekme suçu için; beraat...
...ticareti yapma ve kenevir ekme suçları için; mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanıklar ...ve ... hakkında kenevir ekme suçundan...
...hakkında kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi: Suça konu 122.864 kök kenevir miktarına...
...maddesindeki orantılılık ilkesine ve TCK'nın 61/1. maddesindeki ölçütlere göre, kenevir ekme suçundan temel cezanın alt sınırdan daha fazla uzaklaşılarak belirlenmesi...
27. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : Münhasıran Esrar Yapmak kastıyla izinsiz Hint Keneviri ekmekten sanık Gazi ...hakkında yapılan duruşma sonunda:Beraatine dair REFAHİYE Asliye ...
... : 2313 sayılı kanunun 23 /2. maddesinde her ne maksatla olursa olsun kenevir yetiştirmenin yasaklandığı "esrar elde etmek" amacına yönelik özel kast ...
...sanığın tarlasında ekili bulunan 521 kök dişi hint kenevirinin ve ayrıca 272 kök erkek hint kenevirlerinin kendiliğinden yetişemiyeceği gibi suç yerinin izinli...
... ekim sahasında olmadığı, sanığın kaçamaklı ikrarı dişi ve erkek hint kenevirlerin sayısı, yetişme şekilleri bilirkişilerin ayrıntılı raporu ve tüm dosya...
28. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...görüşülüp düşünüldü. KARAR : Sanığın ekim yaptığı bahçede 31 kök hint kenevirinin ele geçtiği, tanıkların anlatımları, tespit tutanağı sanığın tevil yollu...
...konu boyları 15 ila 70 cm arasında değişen dağınık vaziyette 31 kök hint keneviri ele geçirilmiştir. Sanık Şerife, dosyadaki bilgi ve belgelerden olay tarihinde...
...bulunduğunu, bahçede ele geçen hint kenevirlerinin bu yabancı ot tohumları arasından çıkmış olabileceğini hint keneviri bitkisini tanımadığını, ektiği fasulyelerin...
...uçlarını bu bitkiye sardırdığını kendisinin bilinçli olarak (kasden) hint keneviri bitkisi ekmediğini ısrarlı ve tutarlı olarak ifade etmiş ve savunmuştur...
29. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN EVİNDE YAPILAN ARAMADA, 120 KÖK DİKİLİ HİNT KENEVİRİ DIŞINDA, AYRICA TERASTA KURUMAYA BIRAKILMIŞ 17 KG YAŞ HİNT KENEVİRİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ VE BU KENEVİRLERDEN 3261 GR NET ESRAR ELDE EDİLEBİLECEĞİNİN BELİRLENDİĞİ, DİKİLİ DURUMDAKİ KENEVİRİN ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA SÖKÜLMESİ VEYA DAL YA DA YAPRAKLARININ KOPARILMASI DURUMUNDA, SÖKÜLEN YA DA KOPARILANLARIN ESRAR OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN, SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET YERİNE, DİKİLİ KENEVİRLER NEDENİYLE AYRI DAVA AÇILDIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT HÜKMÜ KURULMASI, YASAYA AYKIRIDİR.
Preview ...120 kök dikili hint keneviri dışında, ayrıca terasta kurumaya bırakılmış 17 kg yaş hint kenevirinin ele geçirildiği ve bu kenevirlerden 3261 gr net esrar ...
...esrar elde edilebileceğinin belirlendiği, dikili durumdaki kenevirin esrar elde etmek amacıyla sökülmesi veya dal ya da yapraklarının koparılması durumunda,
...edilmesi gerektiği gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet yerine, dikili kenevirler nedeniyle ayrı dava açıldığı gerekçesiyle beraat hükmü kurulması, SONUÇ...
30. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Gerekçeli karar başlığında "09.09.2011...
... bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine, kollukça yapılan aramada evinin arka kısmındaki bahçe içinde naneler arasında 1 kök kenevir bitkisinin ...
...olan sanık ...'in bulunduğu ve naneler arasında çıkan suç konusu kenevir bitkisini kenevir olduğunu bilmeden çiçek sanarak sökmediğini hakkında ihbar olunan...
....06.2012 tarih ve 2011/61 esas, 2012/46 karar sayılı ilamıyla sanığın ''kenevir ekme '' suçundan 2313 sayılı Yasa'nın 23/5. maddesi gereğince neticeten ...
31. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...271 esas ve 2014/274 karar Suçlar : 1-Uyuşturucu madde ticareti yapma 2-Kenevir ekme 3-6136 sayılı Kanuna aykırılık GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Uyuşturucu...
ONANMASINA, B) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine...
...dayanmış olabileceği; 11 kök kenevir olduğu iddia olunan bitkilerin numune alınmadan tamamının imha edildiği, bitkilerin kenevir olup olmadığına ilişkin bilirkişi...
...bilirkişi raporu alınmadığı ve kenevir ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddî...
32. The Court of Cassation Caselaw
Preview KARAR : Olay tarihinde sanığın evinin önünde ve mısır tarlası içerisinde kenevir bitkileri bulunduğu ihbarı üzerine alınan arama kararı uyarınca mısır tarlasına...
...vaziyette hint keneviri bitkisi ile biçilmiş mısır bitkileri altına saklanmış, kaç kök kenevir bitkisine ait olduğu belirlenemeyen 200 adet kenevir bitkisi dallarının...
...dibinde 3 kök dikili vaziyette hint keneviri bitkileri ile ahırın samanlık bölümünde 1 adet kurumaya bırakılmış hint keneviri bitkisi ele geçirildiği, Adli Tıp...
...2313 Sayılı Kanuna aykırılık suçundan açılan davanın konusu olan 185 kök kenevirden elde edilebilecek net esrar miktarının da değerlendirilmesi suretiyle,
33. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : ...Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme (tüm sanıklar hakkında) 2- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma (sanıklar ...
.... hakkında kenevir ekme ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçlarından) 2- Beraat (sanıklar ..., ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan...
...) Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesi: Beraat kararının gerekçesine...
...temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, B) Sanık ... hakkında kenevir ekme ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçlarından verilen beraat...
34. The Court of Cassation Caselaw
Preview E., 2023/55 K. SUÇLAR : 1. Uyuşturucu madde ticareti yapma 2. İzinsiz kenevir ekme HÜKÜM : Mahkûmiyet TEMYİZ EDENLER : Sanık müdafileri Sanık hakkında...
...ve 2018/517 Esas, 2019/132 Karar sayılı kararı ile; 1. Sanığın izinsiz kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
...hint kenevirlerinden haberdar olunmadığı aşamada, ormanlık alanda dikili 270 kök hint kenevirinin olduğunu söylemek suretiyle, izinsiz hint keneviri ekmek...
...ve 2020/260 Esas, 2020/315 Karar sayılı kararı ile; 1. Sanığın izinsiz kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası, ...
35. The Court of Cassation Caselaw
Preview MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇLAR : 1-Uyuşturucu madde ticareti yapma, 2- Kenevir ekme HÜKÜMLER : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu yönünden kurulan...
...mahkûmiyet hükmünün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi 2- Kenevir ekme suçu yönünden kurulan mahkûmiyet hükmünün kaldırılarak sanığın mahkûmiyetine...
...sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. b- Kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
...birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir. b- Kenevir ekme suçundan İlk Derece Mahkemesince kurulan hükme yönelik Cumhuriyet savcısının...
36. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : Adalet Bakanlığının, 18/04/2019 tarihli yazısı ile kenevir ekme suçundan sanık ... hakkındaki iddianamenin iadesine dair Türkoğlu Asliye Ceza ...
...eklentilerinde 15 adet dikili kenevir bitkisi bulunması olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin kenevirleri münhasıran kendi kullanacağı...
...kullanacağı esrarı elde etmek için yetiştirdiği gerekçesiyle, kenevir ekme suçundan 01/08/2018 tarihli iddianame düzenlendiği, ayrıca kullanmak için uyuşturucu...
...çıktığı, iddianameye konu olan kendi kullanacağı esrarı elde etmek için kenevir ekme suçuyla ilgili delillerin açıklanmadığı” gerekçesiyle iddianamenin ...
37. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sanığın tarlasına hint keneviri ekip yetiştirdiği; bunun 300 kökünü sökerek kuruması için tarlaya serdiği...
...bırakılmış durumda hint kenevirinin ele geçirildiği; bunlardan 5er kök numune alındıktan sonra dikili ve sökülmüş durumdaki hint kenevirlerinin tamamının yakılarak...
...imha edildiği; sökülerek kurumaya bırakılmış olandan alınan 5 kök hint kenevirinin Polis Laboratuarında incelendiği ve düzenlenen raporda bundan 8,9 gram...
...koparılan kenevirlerden elde edilecek esrar miktarının esas alınması zorunlu olduğundan, sökülmüş ya da koparılmış olarak ele geçirilen kenevirlerin kolluk...
38. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY İDDİANAMEDE, YAPILAN ARAMADA SANIĞIN CEBİNDE İÇİME HAZIR 2 GRAM "HİNT KENEVİRİ BULUNDUĞUNUN" ANLAŞILDIĞI BİLDİRİLDİĞİNE, "İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKTİĞİ" YAZILMADIĞINA GÖRE CYY.NM 257. MADDESİ GÖZÖNÜNE ALINARAK TCY. NIN 404/2. MADDESİNE GÖRE CEZALANDIRILMASI GEREKİR.
Preview ... maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hint kenevirinin zoralımına ilişkin (Dörtyol A. Ceza Mahkemesi)nden verilen 8.10.1998 gün...
...sayı ile; "Münhasıran esrar yapmak için kenevir eken ve içmek için esrar elde edilebilecek durumda hint kenevirinin dal, sap, yaprak ve tohumunu bulunduran...
...raporunda 0,20 gram toz esrar elde edilebileceği ve 1 gram olduğu belirtilen kenevir bitkisinin dal, sap, yaprak ve tohumundan ibaret bitkisel madde ele geçirilmiş...
... ifadesinde ele geçirilen kenevir bitkisini içmek amacıyla üzerinde bulundurduğunu ve evinde saksıya 3 kök dişi hint keneviri ekmek suretiyle elde ettiğini...
39. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : TOKAT 1. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık hakkında uyuşturucu...
...aralarında sökülerek kurutulmaya bırakılmış net 185,40 gr esrar elde edilecek kenevir bitki parçalarının bulunduğu sabit olduğu halde ,mahkemenin gerekçe bölümünde...
...tarlada dikili vaziyette 30 kök hint kenevirinin yanında yeni sökülmüş henüz kurumamış yaş halde hint kenevirlerinin de bulunduğu bunların kubar esrar haline...
...anlaşıldığından ve sökülmüş olan hint kenevirlerinden dolayı ayrıca Uyuşturucu Ticaretinden dava açılmış ise de; bu hint kenevirleri kurutulmuş olmadığı ve yeni ...
40. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma (..., .. ve ... hakkında) b) Kenevir ekme (Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında) Hüküm : Mahkûmiyet 2- Cumhuriyet...
...cümlesinde kenevir ekiminin tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreci kapsadığının belirtildiği, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekilmesi...
...bütünüyle sökülmesi ya da koparılması durumunda hem esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek, hem de failin amacına göre, kullanmak için esrar bulundurmak veya...
...içerisinde dikili halde 194 kök kenevir bitkisi ile net 1918 gram esrar elde edilebilecek kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisinin ele geçirildiğinin anlaşılması...
41. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...ticareti yapma 2)Kenevir ekme Hükümler : 1)Değişen suç niteliğine göre kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyet 2)Kenevir ekme suçundan...
...incelemesinde; Oluş ve dosya kapsamına göre; sanığın kendisine ait bağ evinde kenevir bitkisi yetiştirerek elde ettiği esrar maddesini Manisa ve İzmir ilinde ...
... arama sonucunda daralı ağırlığı 4.250 gram olan kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisinin ele geçirilmesi karşısında, ele geçirilen uyuşturucu maddenin...
...yönünden sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 2)Sanık hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde; Yargılama sürecindeki...
42. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Sanığın suça konu kenevirlerin ele geçirildiği taşınmazları...
...sanıklarla yarıcı olarak kullanmak suretiyle bu taşınmazlardan el çektiği, kenevir ekiminden haberi olduğu ya da ekim işine karıştığı konusunda her türlü şüpheden...
...buğday ekili tarlanın içerisinde 5 ayrı (lokal) bölgede 55145 adet ekili kenevir ele geçirilmiştir. Tarla sahibi sanık ... ve tarlayı ortağa verdiği sanık...
...tanıklarının beyanlarından; tarlanın iç kesimlerinde 5 ayrı yerde ekilen kenevirlerin sulamasının ve bakımlarının yapıldığı, erkeklerinin ayıklandığı anlaşılmıştır...
43. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ertuğrul ... hakkında yapılan duruşma sonunda:Hükümlülüğüne, tecile ve hint kenevirinin imhasına dair GELİBOLU Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 2.3.2000 tarihli...
... Resmi Gazetede yayınlanan kenevir ekimi ve kontrolü hakkındaki yönetmelikte belirlenen ekim bölgesi dışında izinsiz kenevir ekilmesi halinde para cezasının...
...emanetin 1999/18 sırasında kayıtlı 55 gr. Hint keneviri tohumu 0,25 gr. içime hazır kenevir ve 40 kök hint kenevirinin TCYnın 36.maddesi uyarınca zoralımı yerine...
44. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : b) Kenevir ekme Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : KARAR : A) Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet...
... B) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın evinde yapılan aramada 35 kök kenevirin saksı içerisinde ekili...
...sanığın ektiği kenevirden elde edildiğine dair delil bulunmadığı, sanığın idrar tahlilinde esrar etken maddesine rastlandığı ve dikili kenevirin sayısı da dikkate...
...münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı ve 2313 sayılı Kanun'un 23 . maddesinin son fıkrasının ikinci...
45. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...ile; "Narkotik şube görevlilerince esrar içtiği ve külliyetli miktarda kenevir bitkisi ektiği öğrenilen sanığın yakalandığında bu bilgiyi doğrulayarak ...
...esrar satışı yapmadığını, içici olduğunu ve içmek amacıyla yakalanan hint kenevirini ektiğini söylemiş olup, soruşturmanın tüm aşamalarında ifadelerinde hiçbir...
...tetki-kinden de anlaşılacağı üzere sanığın esrar içtiği ve külliyetli miktarda kenevir bitkisi ektiği bil-gileri alınmış ve bu istihbari bilgi ışığında sanık takibe...
...tanık sıfatı ile dinlenmiş olup, bu tanıklar da sanığın esrar içtiği ve kenevir bitkisi ektiği yolunda duyumlar aldıklarını söy-leyerek düzenlenen tespit...
46. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Mahkemesi Suçlar : a- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma b- Kenevir ekme Hükümler - Kararlar : a) Sanık hakkında kullanmak amacı ile uyuşturucu...
...serbestlik tedbiri kararı b) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan; mahkûmiyet suçu hakkında; iade b- Kenevir ekme suçu hakkında; onama Dosya incelendi...
... hakkındaki kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine...
... amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi ...
47. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...'ün, ormanlık alanda ve tütün tarlasında hint keneviri ektiği ve evinde kurumaya bırakılmış hint keneviri bitkisi bulundurduğuna dair yapılan ihbar üzerine...
...hint keneviri bitkilerinin, ormanlık alanda kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkilerinin ele geçirildiği, ormanlık alanda hint kenevirlerinin ele geçirildiği...
...metre arasında değişen 248 ve 15 adet kök dikili kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkilerinden elde edilebilecek esrar miktarının...
...2313 Sayılı Kanun'un md.23/5-1.cümlesinde yer alan "Esrar elde etmek için kenevir ekimi yapmak" tan cezalandırılmaları yerine, 2313 Sayılı Kanun'un md.23/
48. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : İzinsiz kenevir ekme Hüküm : Mahkumiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : TCK'nın 53. maddesinin...
....... karakolda kocasından şikayetçi olduğu, ayrıca evde saksıda bulunan keneviri kocasının yetiştirdiğini söyleyerek ihbarda bulunduğu, kolluk görevlilerinin...
...10 cm uzunluğunda 7-8 yapraklı kenevir bitkisini rızasıyla görevlilere verdiği, bilirkişi incelemesinde bitkinin kenevir bitkisi olduğunun saptandığı ve...
...ve sanık hakkında "izinsiz kenevir ekmek" suçundan 2313 sayılı Kanun'un 23/son maddesi uyarınca kamu davası açıldığı, atılı suçtan sanığın mahkumiyetine...
49. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü : 08.08.2009 tarihli "Ev arama yakalama ve el koyma...
...istihbari çalışmalar neticesinde sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kenevir ektiği bilgisinin alınması nedeniyle olay günü sanığa ait çadırda yapılan...
... uzaklıkta ormanlık arazide yapılan aramada ise ekili vaziyette 200 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği; yine aynı tarihli "Arama ve El koyma Tutanağı...
... ve içmek için bulundurduğunu, ancak ormanlık alan içinde ele geçirilen kenevir bitkilerinin kendisine ait olmadığını, bitkilerin ... isimli şahsa ait olduğunu...
50. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...2020/159 Karar sayılı kararı ile sanığın esrar elde etmek amacıyla hint keneviri ekme suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
... Esas, 2021/1666 Karar sayılı kararı ile esrar elde etmek amacıyla hint keneviri ekme suçundan sanık hakkında İlk Derece Mahkemesince kurulan hükme yönelik...
Mahkemesi kararının kaldırılması ile sanığın esrar elde etmek amacıyla hint keneviri ekme suçundan, 2313 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının...
...özetle; 1. Kararın hukuka aykırı olduğuna, 2. Sanığın kullanmak amacıyla kenevir bitkisini yetiştirdiğine, 3. Birden fazla ekim olmasından bahisle cezası...