HukukTürk
28 Ocak 2015
  YARGITAY KARARLARI
    Maddeye Göre
    Konuya Göre
    Esas Numarasına Göre
    Karar Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  DANIŞTAY KARARLARI
     Maddeye Göre
     Konuya Göre
    Esas Numarasına Göre
    Karar Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  ANAYASA MAH. KARARLARI
    Maddeye Göre
    Konuya Göre
    Esas Numarasına Göre
    Karar Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  A.İ.H.M. TÜRKİYE KARARLARI
    Avrupa İ. H. Sözleşmesi
    Maddeye Göre
    Konuya Göre
    Dava Adına Göre
    Başvuru Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  T.C. MEVZUATI
    Kanun
    K. Hükmünde Kararname
    Tüzük
    Yönetmelik
    Bakanlar Kurulu Kararı
    Genelge
    Tebliğ
  Hakkında 
  DİLEKÇELER / SÖZLEŞMELER
Ceza
Hukuk
İcra
Sözleşme
  Tüm Liste 
  Hakkında 
  T.C. MEVZUAT GRUPLARI
   Amme Alacakları Mevzuatı
   Avrupa Birliği Mevzuatı
   Bağ-Kur Mevzuatı
   Bankalar Mevzuatı
   Belediyeler Mevzuatı
   Çevre Mevzuatı
   Damga Vergisi Mevzuatı
   Değerli Kağıt Mevzuatı
   Dernekler Mevzuatı
   Devlet İhaleleri Mevzuatı
  Tüm Liste 
  Hakkında 
  T. HUKUK BİBLİYOGRAFYASI
    Konuya Göre
    Yazara Göre
    Adına Göre
    Kaynak Adına Göre
    Yılına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  T.C. RESMİ GAZETE
    Bugün
    Arşiv
    Kelime Arama
  Hakkında 
  YENİ VE DEĞİŞEN MEVZUAT
    - Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel S...
    - Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişik...
    - Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda D...
    - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kur...
    - Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetm...
  Tüm Liste 
  Hakkında 
  KANUN TASARILARI
    Yükseköğreti?m Kurumlari Teşki?lati Kanunun...
    Mera Kanununda Deği?şi?kli?k Yapilmasina Da...
    İş Sağliği Ve Güvenli?ği? Kanunu Tasarisi
    Eski?şehi?r 2013 Türk Dünyasi Kültür Başken...
    Ceza Ve Güvenli?k Tedbi?rleri?ni?n İnfazi H...
  Tüm Liste 
  Hakkında 
CEZA HUKUKU ve CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU > Prof. Dr. Feridun Yenisey > En Çok Sorulan Sorular
 

Geri

 • İl Emniyet Müdürünün "adli kolluk sorumlusu" sayılması talebi
 • Emir Fiilen "adli kolluk sorumlusu" kabul edilen il Emniyet Müdürlerinin "adli kolluk sorumlusu olmadığının" kabulü, il Emniyet Müdürlerini yetkisiz kılmaktadır. Hemen tüm Avrupa Birliği ülkelerinde adli olayların soruşturmasında Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığının çok sıkı ve yakın işbirliği ve uyumu bizzat müşahade edilmiş, son 28/30 Kasım 2005 tarihlerinde Avrupa Konseyince düzenlenen Sempozyumda Fransız, Hollanda ve Finlandiya temsilcileri tarafından da bu birlikteliğin dile getirildiği müşahade edilmiştir. Yürürlükteki yasalara göre, kanaatimizce il Emniyet Müdürleri "Adli Kolluk Sorumlusu" olmalıdır. il Emniyet Müdürlerinin 2802 Sayılı Kanun kapsamında bulunmaları doğal ve gereklidir (2005/4584 sayılı emir).
  Görüşümüz Ceza Muhakemesi Kanunu, Cumhuriyet Savcısının adli görevlerle ilgili olarak vereceği emirlerin yerine getirlmesini sağlamak için, adli görevlerini yerine getirmekte ihmali görülen kolluk amir ve memurlarının doğrudan soruşturulacağını hükme bağlamıştır (CMK 161/5). Bu maddede 2005.5353 numaralı Kanun ile yapılan değişiklikle, "en üst dereceli kolluk amirleri" hakkında "hakimlerin görevlerinden dolayı tabi oldukları yargılama usulünün uygulanması kabul edilmiştir. Bizce, "delile eli değen" bir adli kolluk mensubunun, yürütmenin olası hukuk dışı işlemlerine karşı korunması gerekir. Bu nedenle, adli görevi olmayan "en üst dereceli kolluk amirinin" değil, adli görev yapan memurun korunması gerekirdi. Kanaatimizce, Almanya'da olduğu gibi, adli kolluk görevlisi olarak, "başkomiser seviyesinde bir kolluk amiri" görevlindirilmeli ve bu memurun yargılanmasında hakimlerin yargılanma usulü uygulanmalı idi.
   
 • C. Savcısının emri olmadan adli işlem yapmama kuralı
 • Soru Adli Kolluk görevlendirmesi yapılmayan kolluğun elde ettiği delillerin delil olma niteliğinin olmadığı, bu vesilerle şahısların suçlanamayacağını belirttiniz. Oysaki, PVSK Ek 4. maddede "...hizmet branşınına bakılmaksızın bir suçla karşılaşıldığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini..." tesbit etmekle yetkili ve görevlidir denilmektedir. Anlaşılan odur ki şartlar oluştuğunda, suç delillerini elde etmek amacıyla C. Savcısının adli kolluk görevlendirmesi yapmasına gerek yoktur?
  Cevap CMK 164. maddesi ile adli kolluğu savcının emrine vermiştir. Normal günlük çalışmalarda kolluğun "acele hallerde" kendiliğinden suç araştırması yapma yetkisi yeni kanunla kaldırılmıştır. Mülga CMUK'daki 156. madde amacına dayalı olarak yeni kanuna alınmamıştır. Bu nedenle suç üstü halleri dışında kolluğun kendiliğinden araştırma yetkisi artık yoktur. Diğer araştırmaların yapılabilmesi içinse, kendi polis bölgesinde görevlendirilmiş olması gerekmektedir.
   
      © HukukTurk 2014