Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 7 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 • 151. Document size : 1.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 1986 / 8626
  Decision No. : 1987 / 2164
  Authority : 1 - Criminal Chamber
  Date of decision : 10/04/1987
  SUMMARY : SANIĞIN ALICI ROLÜNDEKİ GÜVENLİK GÖREVLERİ İLE BABASI DİĞER SANIĞIN ALIM SATIMINDA ANLAŞTIKLARI ESRAR HAM MADDESİ KENEVİR OTUNU, BABASINA AİT BAHÇEDEN ONUN İSTEĞİ ÜZERİNE SÖKÜP GETİREREK TESLİM ETMESİ SUÇA DOĞRUDAN KATILMADIR.
  Preview : …görevlileri ile babası diğer sanık Ramazan'ın alım satımında anlaştıkları davaya konu esrar hammaddesi kenevir otunu babasına ait bahçeden onun isteği üzerine söküp getirerek teslim etmek suretiyle suça doğrudan…
 • 152. Document size : 1.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2011 / 21241
  Decision No. : 2012 / 1748
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 22/11/2012
  SUMMARY : 5237 SAYILI TCK'NIN 188. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SUÇ SAKLI KALMAK ÜZERE, BU MADDENİN “KULLANMAK AMACIYLA BULUNDURULMASININ” SUÇ OLUŞTURMAYACAĞI GÖZETİLMEDEN, SANIĞIN UNSURLARI OLUŞMAYAN ATILI SUÇTAN BERAATİ YERİNE MAHKÛMİYETİNE KARAR VERİLMESİ, YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : … DAVA : Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : A )Kenevir ekme suçu yönünden hükmün incelenmesi: Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda…
 • 153. Document size : 5.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 90
  Decision No. : 2003 / 128
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 29/04/2003
  Preview : …halde esrar maddesi elde edildiği, ayrıca bu amaçla evinin bahçesinde dişi hint keneviri yetiştirdiği, 360 kök hint keneviri bitkisinin kolluk görevlilerince imha edildiği sanığın hazırlık tahkikatındaki...ettiği gözönüne alındığında önceki sabıkaları, suçun işleniş şekli, halen esrar yapımı için hint keneviri üretmeye devam edişi, bir daha suç işlemeyeceği kanaati vermemektedir." gerekçesiyle ilk hükümde..."sanığın öncesinde de sabıkalı kişiliği, yine esrar maddesi üretmeye devam ettiği, 360 kök hint keneviri ele geçirilişi bir daha suç işlemeyeceği kanaati vermediğinden tecil talebinin reddine" şeklinde…
 • 154. Document size : 1.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2009 / 20671
  Decision No. : 2013 / 4667
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 23/05/2013
  Preview : …görülmeyen diğer itirazların reddine, Ancak; 1-) Herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmaksızın hint kenevirinin kurutulmasından ibaret eylemin satmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturacağı gözetilmeden…
 • 155. Document size : 1.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 927
  Decision No. : 2003 / 2196
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 18/03/2003
  SUMMARY : SANIĞIN TEKERRÜRE ESAS OLAN ÖNCEKİ MAHKUMİYETİ, 2313 SAYILI YASA'NIN 29/SON MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK SUÇUNA İLİŞKİN OLUP; BU SUÇUN TCK.NUN 86/6. MADDESİNDE BELİRTİLEN "AMMENİN SELAMETİ ALEYNİNE İŞLENEN CÜRÜMLER (TCK. 369-410)"DEN OLMAMASI VE ATILI SUÇLA AYNI CİNSTEN SAYILMAMASI NEDENİYLE, ÖZEL TEKERRÜR KOŞULLARININ OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEKSİZİN, TCK.NIN 81. MADDESİNİN 1. FIKRASI YERİNE, 2. FIKRASININ UYGULANMASI YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …tekerrüre esas olan önceki mahkumiyeti, 2313 sayılı Yasa'nın 29/son maddesinde öngörülen izinsiz hint keneviri ekmek suçuna ilişkin olup; bu suçun, TCK.nun 86/6. maddesinde belirtilen "Ammenin selameti aleyhine…
 • 156. Document size : 1.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 8103
  Decision No. : 2009 / 1288
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 03/02/2009
  SUMMARY : SANIĞIN EYLEMİNİN SATMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMEDEN, SANIĞIN SÜBUT BULAN BU SUÇUNU GİZLEMEK VE BU SUÇUN CEZASINDAN KURTULMAK İÇİN SUÇA KONU MADDELERİ KULLANMAK İÇİN BULUNDURDUĞU YÖNÜNDEKİ BEYANINA İTİBAR EDİLEREK YAZILI BİÇİMDE KARAR VERİLMESİ, YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …aramada; evinin değişik yerlerinde 99 adet paket içinde, net 301.92 gram esrar maddesi içeren dişi hint keneviri bitkisinin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında; istihbari bilginin içeriği, sanıkta ele geçirilen…
 • 157. Document size : 1.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 13740
  Decision No. : 2005 / 3787
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/04/2005
  SUMMARY : SUÇUN İŞLENMESİNDEKİ ÖZELLİKLER" TEMEL CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİNDE OLUMLU OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİ HALDE, HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLİRKEN OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE ÇELİŞKİYE DÜŞÜLMESİ, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
  Preview : …bahçe içersindeki birbirine yakın yerlere aynı kasıt altında ve aynı ekim döneminde birden fazla kenevir ekmek şeklinde oluşan eyleminin tek suç oluşturduğu gözetilmeden TCK.nun 80. maddesi uygulanarak…
 • 158. Document size : 1.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 27208
  Decision No. : 2002 / 22766
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 23/09/2002
  SUMMARY : TCK.NUN 403. VEYA 404. MADDELERİNDE YAZILI SUÇLARDAN BİRİNİ İŞLEYEN KİŞİNİN AYNI KANUNUN 405/2. MADDESİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN, İŞLEDİĞİ SUÇUN RESMİ MAKAMLAR TARAFINDAN HABER ALINMASINDAN SONRA, KENDİ SUÇUNUN ORTAYA ÇIKMASINA YA DA TCK.NUN 403. VEYA 404. MADDELERİNDE DÜZENLENEN SUÇLAN İŞLEYEN FAİLLERİN YAKALANMALARINA HİZMET VE YARDIM ETMESİ GEREKİR.
  Preview : …'nın TCK.nun 403. ya da 404. maddelerinde düzenlenen suçları işlediğini beyan etmeyip, bahçesinde kenevir ektiğini söyleyerek bu şahsın 2313 sayılı Yasa 'ya muhalefet suçunun ortaya çıkmasını sağlamıştır…
 • 159. Document size : 1.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2004 / 15963
  Decision No. : 2004 / 10715
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 01/11/2004
  SUMMARY : SANIK HAKKINDA İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMEK SUÇUNDAN SORUŞTURMA YAPILDIĞI SIRADA, GÖREVLİLERİN BİLGİSİNİN BULUNMADIĞI AŞAMADA ESRAR İÇTİĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİ İKRARI İLE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLADIĞI NAZARA ALINARAK HAKKINDA TCK.NUN 405/1. MADDESİ UYARINCA CEZA TERTİBİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak: A- Sanık hakkında izinsiz hint keneviri yetiştirmek suçundan soruşturma yapıldığı sırada, görevlilerin bilgisinin bulunmadığı aşamada esrar…
 • 160. Document size : 1.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 6200
  Decision No. : 2004 / 3955
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 22/03/2004
  SUMMARY : SANIKLARIN YALAN TANIKLIK YAPTIKLARI İDDİA OLUNAN "ESRAR ELDE ETMEK MAKSADIYLA KENEVİR EKMEK" SUÇUNUN CEZAİ MÜEYDESİNİN ÜST SINIRI BEŞ YIL HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYI GEREKTİRDİĞİ CİHETLE, ADI GEÇEN SANIKLARIN SUÇLARININ SUBUTU HALİNDE, FİİLLERİNİN TCK.NUN 286/2 MADDESİ KAPSAMINDA KALACAĞI VE YARGILAMA YETKİSİNİN AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE DAHİL BULUNDUĞU NAZARA ALINARAK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …Sanıklar Cuma, Şeyhmus ve S. 'ın yalan tanıklık yaptıkları iddia olunan "esrar elde etmek maksadıyla kenevir ekmek" suçunun cezai müeydesinin üst sınırı beş yıl hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirdiği cihetle…
 • 161. Document size : 1.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 1751
  Decision No. : 2015 / 31103
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 20/04/2015
  Preview : …maddeleri gereğince reddine karar verilerek, temyiz incelemesi duruşmasız olarak yapılmıştır. A- ) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı…
 • 162. Document size : 1.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 4890
  Decision No. : 2015 / 3759
  Authority : 16 - Criminal Chamber
  Date of decision : 03/11/2015
  Preview : …dosya içerisinde mevcut 03.05.2007 tarihli ekspertiz raporuna göre sanığın cüzdanından çıkan hint keneviri kırıntılarının esrar elde etmeye elverişli olduğu belirtilmiş ise de; sanığın bulunan miktarın cüzdanında…
 • 163. Document size : 1.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 7054
  Decision No. : 2016 / 205
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/01/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : Suça konu ( 9960 ) kök kenevirin miktarına bağlı olarak önem ve değeri ile oluşturduğu tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak TCK'nın 3 ve 61. maddelerine…
 • 164. Document size : 1.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 13792
  Decision No. : 2017 / 384
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/02/2017
  Preview : …yıl 6 ay" hapis cezasının "4 yıl 2 ay" olarak yazılması, müsadereye ilişkin hüküm fıkrasına "hint keneviri bitki kırıntısının" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce…
 • 165. Document size : 5.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 4519
  Decision No. : 2016 / 3352
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 31/10/2016
  Preview : …göre, sanık ...'ın üzerinde 1.335 gram kenevir bitkisi ele geçirildiği, soruşturma aşamasında alınan 07/01/2013 tarihli bilirkişi raporuna göre ele geçirilen kenevir bitkisinden 652,214 gram toz esrar maddesi...kullanım amacına yönelik olmadığının kabul edileceği, bu kapsamda sanığın üzerinde ele geçirilen kenevir miktarı da nazara alındığında eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca uyuşturucu...ait olduğu iddiasıyla ele geçirilen 652,214 gram toz esrara karşılık gelen 1335,00 gram parçalı kenevirin ( esrarın ) sanığa ait olup olmadığı ve sanığın bunları ne amaçla taşıyıp bulundurduğunun tespiti…
 • 166. Document size : 1.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2013 / 11751
  Decision No. : 2017 / 7171
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/12/2017
  Preview : … DAVA : Dosya incelendi,GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : A- ) Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi: Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak…
 • 167. Document size : 2.8KB The Council of State
  Case no. : 1983 / 1119
  Decision No. : 1984 / 990
  Authority : 10. Chamber
  Date of decision : 10/05/1984
  SUMMARY : SENTETİK İPLİK İMAL EDİLEN İŞYERİNİN, İDARECE, SUNİ İPEK VE DİĞER SENTETİK FİBERLER İMALİ İŞKOLUNDA KABUL EDİLİP, BU İŞ KOLUNA İLİŞKİN PRİMORANI İLE ÜÇÜNCÜ TEHLİKE SINIFINA DAHİL EDİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIKOLMADIĞI HAKKINDA
  Preview : …şekilde Dokuma sanayiine ayrılmış bu büyük grup içinde çırçır fabrikaları ile yün, pamuk, ipek, keten, kenevir ve jüt ipliği imali ile bunlardan yapılan dokuma işleri alt gruplara bölünerek prim oranları ile...gibi davacıya ait işyerinin imalat konusu nay lon ve muss ipliği olduğuna göre yün, pamuk, keten, kenevir ve jüt ipliği imalini gruplandıran 231 sayılı grupta mütalaa edilmesine olanak yoktur. 2313 sayılı…
 • 168. Document size : 3KB The Court of Cassation
  Case no. : 1992 / 11529
  Decision No. : 1992 / 11919
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/11/1992
  SUMMARY : HER İKİ SANIKTA ELE GEÇEN ESRARLARIN KÜSÜRAT GRAMLARI TAMA ÇIKARILMADAN EKSİK AĞIR PARA CEZASI BELİRLENMESİ YASAYA AYKIRIDIR. KAMU HİZMETLERİNDEN GEÇİCİ OLARAK YASAKLANMA CEZASI ÜÇ YILI GEÇEMİYECEĞİNDEN SANIKLARIN "CEZA MÜDDETLERİNE EŞİT MÜDDETLE KAMU HAKLARINDAN MAHRUMİYETLERİNE" KARAR VERİLMEZ.
  Preview : …- Sanık Hüseyin, Kollukça ve Sulh Ceza Hakimi tarafından alınan savunmalarında suç konusu hint kenevirini içmek için, sonraki aşamalarda ise tohumlarını kekliğe yedirmek amacıyla kurutup bulundurduğunu...kullanmadığını söylemiştir. Kişisel ihtiyaç sınırlarını aşmayan 2129,60 gram esrar elde edebilecek hint kenevirini başkasına devredeceğine ilişkin somut delil bulunmamaktadır. Bu durumda, lehe bir yorumla sanığın…
 • 169. Document size : 3.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 9883
  Decision No. : 2008 / 5601
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 07/04/2008
  Preview : …olup; anılan hükmün yürürlükten kaldırılmış olmasının eylemi suç olmaktan çıkarmayıp, izinsiz hint keneviri ekmek suçu için öngörülen 2313 sayılı Kanun'un 23 /son maddesi hükmü ile yürürlükten kaldırılan...konu edilmiş olması nedeniyle, kişisel ihtiyaç için izinsiz uyuşturucu madde etkisi doğuran hint keneviri yetiştirmek eyleminden ayrıca hüküm verilmesi olanağı kalmadığından, tebliğnamedeki düşünce benimsenmemiş;…
 • 170. Document size : 11.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 1253
  Decision No. : 2012 / 1769
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 18/09/2012
  SUMMARY : KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR” İLKESİ UYARINCA, SANIĞIN BİR SUÇTAN CEZALANDIRILMASININ TEMEL KOŞULU, SUÇUN KUŞKUYA YER VERMEYEN BİR KESİNLİKLE İSPAT EDİLMESİDİR. OLDUKÇA GENİŞ BİR UYGULAMA ALANI BULUNAN BU KURAL, BİR SUÇUN GERÇEKTEN İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ VEYA İŞLENMİŞ İSE GERÇEKLEŞTİRİLME BİÇİMİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR KUŞKU BELİRMESİ HALİNDE DE UYGULANACAĞI GİBİ SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ BAKIMINDAN DA GEÇERLİDİR. GERÇEKLEŞME ŞEKLİ KUŞKULU VE TAM OLARAK AYDINLATILMAMIŞ OLAYLAR VE İDDİALAR SANIĞIN ALEYHİNE YORUMLANARAK MAHKÛMİYET HÜKMÜ KURULAMAZ. CEZA MAHKÛMİYETİ, YARGILAMA SÜRECİNDE TOPLANAN KANITLARIN BİR KISMINA DAYANILARAK VE DİĞER BİR KISMI GÖZ ARDI EDİLEREK ULAŞILAN İHTİMALİ KANIYA DEĞİL, KESİN VE AÇIK BİR İSPATA DAYANMALIDIR. BU İSPAT, HİÇBİR KUŞKU VE BAŞKA TÜRLÜ BİR OLUŞA OLANAK VERMEYECEK AÇIKLIKTA OLMALIDIR.
  Preview : …içeriğinden; Kolluğun yapmış olduğu istihbari çalışmada, sanığın evinin önündeki seralarda izinsiz hint keneviri bitkisi yetiştirdiği ve elde etmiş olduğu esrar maddesini sattığı, alıcılardan birisinin de H.E...iki serada da sebzeler arasına seyrek halde ekilmiş, boyları 20 ila 50 cm arasında değişen 35 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği, Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Ekspertiz Raporuna göre; sanığın...parçalarının, uyuşturucu niteliğe sahip esrarın aktif maddelerinden THC (Tetrahidrocannabinol )ihtiva eden kenevir bitkisi parçaları olduğu ve bu parçalardan net 212 gram toz esrar elde edilebileceği, Sanığa ait…
 • 171. Document size : 3KB The Court of Cassation
  Case no. : 1999 / 9518
  Decision No. : 1999 / 14315
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/11/1999
  SUMMARY : 1-TİCARİ AMAÇLA UYUŞTURUCU MADDELERDEN ESRAR BULUNDURMAK, UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK SUÇLARI İLE ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA KENEVİRİ EKMEK SUÇLARININ BİR ARADA GÖRÜLEREK KARARA BAĞLANMASI, 2-HAKKINDA UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETMEK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILAN SANIĞIN, GÖREVLİLERİN BİLGİSİ OLMADIĞI AŞAMADA UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI SÖYLEMEK SURETİYLE BU SUÇUNUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLADIĞI NAZARA ALINMADAN, SANIK HAKKINDA TCK.NIN 405/1. MADDESİ GEREĞİNCE CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ YERİNE, TCK.NIN 404/2. MADDESİ İLE CEZA TAYİN EDİLMESİ, YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …maddelerden esrar bulundurmak, uyuşturucu madde kullanmak suçları ile esrar elde etmek amacıyla keneviri ekmek (2313 sayılı Kanuna Muhalefet)suçlarının bir arada görülerek karara bağlanması yasaya aykırı...temyizin kapsamı itibarıyle bozma sebebi yapılmamıştır. Hakkında hükmü temyiz etmeyen sanıkta yakalan kenevir bitkisinden elde edilebilecek uyuşturucu madde miktarının da sanık hakkında hükmedilen nispi ağır…
 • 172. Document size : 3.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2013 / 4426
  Decision No. : 2017 / 1791
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 09/05/2017
  Preview : …olarak dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B-) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: 28.08.2012 tarihinde tebliğ edilen hükmün...görülmeyen temyiz itirazlarının REDDİNE, Ancak; 1-) Kriminal Polis Laboratuvarında bulunan suça konu hint keneviri bitkisinden alınan tanık numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi…
 • 173. Document size : 8.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 9090
  Decision No. : 2017 / 3990
  Authority : 6 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/10/2017
  Preview : …1-2 gram tütünle karışık dişi hint keneviri bitkisi kırıntıları, sanık ...'ın evinde yapılan aramada arındırıldığında 2 gram esrar elde edilebilecek 4 gram hint keneviri bitkisi parçaları ile uyuşturucu...uyuşturucu madde ihtiva etmeyen 0.5 gram hint keneviri bitkisi tohumu, sanık ...'in evinde yapılan aramada 0.6 gram tütünle karışık dişi hint keneviri bitkisi kırıntıları ile arındırıldığında 1 gram esrar elde edilebilecek...edilebilecek 1.3 gram hint keneviri bitkisi parçalarının, 25/12/2008 tarihli tutanaklar ve 07/01/2009 tarihli ekspertiz raporundan ise; sanık ...'nun üzerinde yapılan aramada; pantolonunun cebinde 2 ayrı…
 • 174. Document size : 14KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 143
  Decision No. : 2017 / 5383
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 02/11/2017
  Preview : …yazısı ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kenevir ekme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından sanık ...'nun mahkûmiyetine, kenevir ekme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından hükmün açıklanmasının...esas, 2014/326 Sayılı kararı ile kenevir ekme ve ruhsatsız silah bulundurma suçları bakımından açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına karar verildiği ve kenevir ekme suçu bakımından 2313 Sayılı...Bozdoğan Asliye Ceza Mahkemesi'nin 23/12/2010 tarihli ve 2010/146 esas, 2010/153 Sayılı kararı ile; kenevir ekme suçu bakımından 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un 23/ son ve TCK'nın…
 • 175. Document size : 13KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 2458
  Decision No. : 2016 / 6029
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/12/2016
  Preview : …Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 2-)Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlerin incelemesinde: 27.02.2014 tarihinde sanığın yüzüne karşı verilen...kalınan süre dikkate alınarak sanığın tahliye talebinin reddine, 3-)Sanıklar ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükümlerin incelemesinde: TCK'nın 53.maddesiyle ilgili olarak, hükümden sonra...müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 4-)Sanık ... hakkında kenevir ekme suçunda kurulan hükmün incelemesinde: Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı…
Page 7 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>