Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 1 of 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 • 1. Document size : 9.3KB Bylaw
  Official Gazette No. : 20672
  Date of Official Gazette : 21/10/1990
  Preview : …müracaatları değerlendirilmez ve kenevir ekimine izin verilmez. Dilekçede, kenevirin ekiliş amacı olan lif ve tohum ayrı ayrı belirtilir. Müracaatçıdan daha önce izinsiz kenevir ekme, esrar imal etme, dağıtma...yayımlanan " KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK" ile yürürlükten kaldırılmıştır. Mülga metin aşağıdadır. . . . BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, kenevire bağlı olarak...yapılan bütün tür ve alt türlere ait bitkileri, Lif: Kenevir saplarından elde edilen ve birçok maksatla kullanılan bitkisel materyali, Tohum: Kenevir saplarından elde edilen, genelde yağlık, çerezlik ve…
 • 2. Document size : 13.7KB Bylaw
  Date of enactment : 29/09/2016
  Official Gazette No. : 29842
  Date of Official Gazette : 29/09/2016
  Preview : …MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kenevire bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanması için izinli kenevir yetiştiriciliğine ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak işlemlere...edilmesini önlemek için kenevir bitkisinin yan dal, yaprak ve çiçek gibi artıkları derhal imha etmekle, ç) Bilimsel araştırmalar amacıyla yapılan kenevir yetiştiriciliğinde, elde edilen kenevir veya ürünlerine...bilgiler ile kenevir ekim alanındaki mevcut durum karşılaştırılır. b) İzin belgesinde belirtilen kenevir ekim alanından fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir yetiştiriciliği…
 • 3. Document size : 1.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2014 / 4500
  Decision No. : 2017 / 7188
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/12/2017
  Preview : …olay yerine geldiği, suça konu kenevirleri ektiği ya da dikili kenevirleri hasat ettiğine dair kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, Sanıkların kenevirleri parçalarken yakalanmaları sebebiyle...niteliğindeki kenevirden dolayı ''uyuşturucu madde ticareti yapma'' suçundan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yapılması mümkün görülmüştür. Olay tutanağına göre; sanıkların suça konu keneviri parçalarken...hasadını yaptığı kenevirlerden elde ettiğine dair beyanının, “suçla ilgili kişi veya kişileri gizleme” ya da “ daha az ceza alacağını sanma” gibi bir amaca dayanmış olabileceği; kenevirleri bulundukları yerden…
 • 4. Document size : 797B The Court of Cassation
  Case no. : 2009 / 20735
  Decision No. : 2011 / 55690
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 10/10/2011
  SUMMARY : SANIĞIN EVİNDE YAPILAN ARAMADA, 120 KÖK DİKİLİ HİNT KENEVİRİ DIŞINDA, AYRICA TERASTA KURUMAYA BIRAKILMIŞ 17 KG YAŞ HİNT KENEVİRİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ VE BU KENEVİRLERDEN 3261 GR NET ESRAR ELDE EDİLEBİLECEĞİNİN BELİRLENDİĞİ, DİKİLİ DURUMDAKİ KENEVİRİN ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA SÖKÜLMESİ VEYA DAL YA DA YAPRAKLARININ KOPARILMASI DURUMUNDA, SÖKÜLEN YA DA KOPARILANLARIN ESRAR OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN, SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET YERİNE, DİKİLİ KENEVİRLER NEDENİYLE AYRI DAVA AÇILDIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT HÜKMÜ KURULMASI, YASAYA AYKIRIDİR.
  Preview : …evinde yapılan aramada, 120 kök dikili hint keneviri dışında, ayrıca terasta kurumaya bırakılmış 17 kg yaş hint kenevirinin ele geçirildiği ve bu kenevirlerden 3261 gr net esrar elde edilebileceğinin belirlendiği...belirlendiği, dikili durumdaki kenevirin esrar elde etmek amacıyla sökülmesi veya dal ya da yapraklarının koparılması durumunda, sökülen ya da koparılanların esrar olarak kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden…
 • 5. Document size : 897B The Court of Cassation
  Case no. : 2009 / 16663
  Decision No. : 2012 / 3258
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 05/03/2012
  SUMMARY : BAŞKA SUÇ NEDENI ILE YAKALANAN SANIĞIN EVINDE YAPILAN ARAMADA GÖREVLILERCE 18 KÖK KENEVIR BITKISININ EKILI VAZIYETTE ELE GEÇTIĞI, BUNUN DIŞINDA ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA SÖKÜLMÜŞ, KOPARTILMIŞ VEYA KURUMAYA BIRAKILMIŞ KENEVIR BITKISI ELDE EDILEMEDIĞI, SANIĞIN DAHA ÖNCE KULLANDIĞINI SÖYLEDIĞI MADDENIN ELE GEÇMEMESI NEDENIYLE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE OLARAK KABUL EDILEMEYECEĞI VE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANDIĞININ TEKNIK YÖNTEMLERLE DE BELIRLENMEDIĞI, BU ITIBARLA SANIĞIN EYLEMININ SADECE KENEVIR EKME SUÇUNU OLUŞTURDUĞU, SÖZ KONUSU SUÇTAN DA KOVUŞTURMA AŞAMASINDA TEFRIK KARARI VERILDIĞI ANLAŞILMAKLA ATILI SUÇTAN, BERAATI YERINE YAZILI ŞEKILDE MAHKUMIYETINE KARAR VERILMESI; YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …yapılan aramada görevlilerce 18 kök kenevir bitkisinin ekili vaziyette ele geçtiği, bunun dışında esrar elde etmek amacıyla sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, sanığın...uyarıcı madde kullandığının teknik yöntemlerle de belirlenmediği, bu itibarla sanığın eyleminin sadece kenevir ekme suçunu oluşturduğu, söz konusu suçtan da kovuşturma aşamasında tefrik kararı verildiği anlaşılmakla…
 • 6. Document size : 829B The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 2860
  Decision No. : 2013 / 3521
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 16/04/2013
  Preview : …geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini söylemiş olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddî…
 • 7. Document size : 1020B The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 3166
  Decision No. : 2009 / 4461
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 13/04/2009
  Preview : …yakalandığı, attığı poşetin içinde ise kenevir bitkisi bulunması üzerine sanığın evinde yapılan aramada içime hazır kenevir maddesi ve tohumu bulunduğu sanık savunmasında keneviri, kendisinin içmek amacıyla ektiğini...suç sübut bulduğu halde sanığın dosya kapsamına ve oluşa uygun düşmeyen mahkemedeki beyanıyla kenevirleri annesinin ektiğine ilişkin soyut savunmasına itibarla yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, SONUÇ…
 • 8. Document size : 1.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 10506
  Decision No. : 2002 / 10352
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/06/2002
  SUMMARY : SANIĞIN BAĞ EVİNİN ARKA KISMINDAKİ BAHÇESİNE 21 KÖK KENEVİR EKTİĞİ VE BAKIMINI YAPTIĞI ANLAŞILMIŞ İSE DE EKİLEN HİNT KENEVİRLERİNİN SAYISININ AZLIĞI KARŞISINDA, CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ VE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN DAHA FAZLA MİKTARDA EKİCİLERLE SUÇA KONU 21 KÖK HİNT KENEVİRİ EKENLER ARASINDA HAKÇA ORANDA CEZA ARTIRIMI GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ HATALIDIR.
  Preview : …evinin arka kısmındaki dere kenarına yakın bahçesine 21 kök kenevir ektiği ve bakımını yaptığı anlaşılmış ise de ekilen hint kenevirlerinin sayısının azlığı karşısında cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin...ekicilerle suça konu 21 kök hint keneviri ekenler arasında hakça oranda ceza artırımı gerekirken asgari hadden çok uzaklaşılarak yazılı şekilde hüküm tesisi, 2-Numune hint keneviri bitkisinin 2313 sayılı yasanın…
 • 9. Document size : 1.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 6536
  Decision No. : 2004 / 3826
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 18/03/2004
  SUMMARY : TARIM BAKANLIĞINDAN İZMİR İLİNİN HİNT KENEVİRİ EKİM SAHASI OLUP OLMADIĞI SORULUP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN DURUMU TARTIŞILMALIDIR.
  Preview : …Gazetede yayımlanan yönetmelikte kenevir ekim sahası içinde bulunduğu dosya içinde mevcut Foça ilçe Tarım Müdürlüğünün 23.7.2001 günlü yazılarında ise hint kenevirinin ilçede ekiminin yasak olduğunun bildirilmesi...ilçelerinin kenevir ekimine izin verilen iller listesinde çıkarılıp çıkarılmadığı sorularak, ekim bölgesi içinde kaldığının anlaşılması halinde ekim bölgesi içinde izin belgesi olmadan kenevir ekimi yapanlar...hakkında yanlızca para cezasına hükmolunabileceği gözetilerek sanığın tarlasında tesbit edilen kenevirlerin münhasıran esrar elde etmeye yönelik olarak ekilip ekilmediği araştırılıp tartışılarak hüküm tesisi…
 • 10. Document size : 1.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 5662
  Decision No. : 2003 / 11062
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 20/11/2003
  SUMMARY : SANIĞIN TARLASINDA TESBİT EDİLEN KENEVİRLERİN MÜNHASIRAN ESRAR ELDE ETMEYE YÖNELİK EKİLDİĞİNİ GÖSTEREN DELİLLERİN DE NELERDEN İBARET OLDUĞUNUN KARAR YERİNDE TARTIŞILMASI GEREKİR.
  Preview : …Gazetede yayımlanan yönetmelikte kenevir ekim sahası içinde bulunduğu, dosya içinde mevcut Pınarbaşı İlçe Tarım Müdürlüğünün 17.07.2001 günlü yazılarında da hint kenevirinin ilçede ekiminin yasak olduğunun...ilçelerinin kenevir ekimine izin verilen iller listesinden çıkarılıp çıkarılmadığı sorularak, ekim bölgesi içinde kaldığının anlaşılması halinde ekim bölgesi içinde izin belgesi olmadan kenevir ekimi yapanlar...hakkında yalnızca para cezasına hükmolunabileceği gözetilerek sanığın tarlasında tesbit edilen kenevirlerin münhasıran esrar elde etmeye yönelik ekildiğini gösteren delillerin de nelerden ibaret olduğu…
 • 11. Document size : 1.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 19273
  Decision No. : 2003 / 944
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/04/2003
  SUMMARY : KÖK SAYISI İTİBARİYLE TEK KİŞİNİN BU KADAR KENEVİRİN BAKIMINI YERİNE GETİRMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HUSUSLARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKİR.
  Preview : …sanık A. ile çok borçları bulunduğu için beraber kenevir ekmeye karar verdikleri, çıkan kenevirleri beraber çapalayıp tarlanın kenarındaki kenevirleri görünmemesi için birlikte söktükleri şeklindeki hazırlık...çalışırken yakalanmış olmaları çiftçilikle uğraşan A. 'nin kenevirleri tanıması gerektiği ve kök sayısı itibariyle tek kişinin bu kadar kenevirin bakımını yerine getirmesinin mümkün olmadığı hususları gözönünde…
 • 12. Document size : 3.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 17511
  Decision No. : 2016 / 924
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 10/02/2016
  Preview : ….. ve ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme, sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık ... hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;...indirim yapılması, 3- Sanıklar ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükümler yönünden; Sanıkların, dikili vaziyette ele geçirilen kenevirleri ektikleri veya diğer sanıkların suçuna iştirak ettiklerine...belirlenerek yapılan incelemede; A- Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık ... hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz incelemesinde; Hükümden sonra 24.11…
 • 13. Document size : 1.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2011 / 381
  Decision No. : 2011 / 2168
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/03/2011
  SUMMARY : EKİLEN HİNT KENEVİRİNİN MİKTAR VE ÖNEMİNE GÖRE CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ VE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN SUÇA KONU 312 KÖK HİNT KENEVİRİ EKENLERLE DAHA ÇOK EKENLER ARASINDA HAKÇA ORANDA CEZA VERİLMESİ GEREKİRKEN, DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKİLİ YER, TESPİT EDİLEN KÖK SAYISI, EYLEMİN İŞLENİŞ BİÇİMİ GÖZETİLMEDEN TAKTİRDE YANILGIYA DÜŞÜLMEK SURETİYLE, ASGARİ HADDEN ÇOK UZAKLAŞILARAK YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI, YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …görüşülüp düşünüldü: KARAR : Ekilen hint kenevirinin miktar ve önemine göre cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından suça konu 312 kök hint keneviri ekenlerle daha çok ekenler arasında...arasında hakça oranda ceza verilmesi gerekirken, dişi hint keneviri ekili yer, tespit edilen kök sayısı, eylemin işleniş biçimi gözetilmeden taktirde yanılgıya düşülmek suretiyle, asgari hadden çok uzaklaşılarak…
 • 14. Document size : 1.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 5649
  Decision No. : 2004 / 2306
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 23/02/2004
  SUMMARY : SANIĞIN ARACINDA KURUTULMUŞ KENEVİR BULUNDUĞUNA GÖRE, BU KENEVİRLERİ KENDİSİNİN EKİP EKMEDİĞİ ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN DURUMU TARTIŞILMALIDIR.
  Preview : …oluşturacağı ve 2313 sayılı yasanın 23/son maddesinde ise kenevir ekimi fiilinin suç unsuru olarak belirtildiğine göre suça konu kenevirlerin bizzat sanık tarafından ekilip yetiştirildiğine dair mahkumiyetine...verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Dava konusu kurutulmuş kenevir maddeleri sanığın kullandığı araçta tülbent bezine sarılı vaziyette ele geçirildiğine göre esrar…
 • 15. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 376
  Decision No. : 2003 / 3991
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 03/06/2003
  SUMMARY : DAVA KONUSU HİNT KENEVİRLERİNİN SAYISI, EKİM ŞEKLİ, OLAY YERİ TESPİT TUTANAĞI İLE EKİNDEKİ KROKİYE VE TÜM DOSYA KAPSAMINA GÖRE SANIĞIN EYLEMİNİN ESRAR İMALİNE YÖNELİK BULUNDUĞU NAZARA ALINARAK 2313 SAYILI KANUNUN 23. MADDESİNDE BELİRTİLEN ESRAR ELDE ETMEK ÜZERE HİNT KENEVİRİ EKİMİ YAPANLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İLE CEZALANDIRILMASI GEREKİR.
  Preview : …belirtilen esrar elde etmek üzere hint keneviri ekimi yapanlar için öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması yerine sanığın eylemini ekim bölgesinde izinsiz kenevir ekme şeklinde kabul edilerek ön...verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Dava konusu hint kenevirlerinin sayısı, ekim şekli, olay yeri tespit tutanağı ile ekindeki krokiye ve tüm dosya kapsamına göre…
 • 16. Document size : 1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 3706
  Decision No. : 2002 / 4053
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 29/03/2002
  SUMMARY : EKİLEN HİNT KENEVİRLERİNİN MİKTAR VE ÖNEMİNE GÖRE CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ VE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN, SUÇA KONU 3 KÖK HİNT KENEVİRİ EKENLERLE DAHA ÇOK EKENLER ARASINDA HAKKANİYET ORANINDA CEZA VERİLMESİ GEREKİRKEN, DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKİLİ BAHÇENİN ALANI, TESPİT EDİLEN KÖK SAYISI, ÜRÜNÜN PARASAL DEĞERİ, EYLEMİN İŞLENİŞ BİÇİMİ VE ÖNEMİ GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.
  Preview : …görüşülüp düşünüldü: KARAR : Ekilen hint kenevirlerinin miktar ve önemine nazaran cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından suça konu 3 kök hint keneviri ekenlerle daha çok ekenler arasında...arasında hakça oranda ceza verilmesi gerekirken dişi hint keneviri ekili bahçenin alanı, tespit edilen kök sayısı, ürünün parasal değeri, eylemin işleniş biçimi ve önemi gözetilmeden takdirde yanılgıya düşülmek…
 • 17. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 8652
  Decision No. : 2002 / 7665
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/05/2002
  SUMMARY : 2313 S. UMMK. M. 23/4 HÜKMÜNDE "KENEVİR EKİM BÖLGELERİNDE İZİN BELGESİ ALMADAN VEYA İZİN BELGESİ ALMASINA RAĞMEN, BELGESİNDE BELİRTİLEN ALANDAN FAZLA YERDE VEYA İZİN BELGESİNDE KAYITLI YERDEN BAŞKA YERDE EKİM YAPANLAR HAKKINDA AĞIR PARA CEZASINA HÜKMOLUNACAĞI, ANILAN YASANIN 3. MADDESİNDEKİ YASAK HİLAFINA ( MÜNHASIRAN ESRAR YAPMAK İÇİN ) KENEVİR EKENLERİN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILACAĞI" DÜZENLENMİŞ BULUNDUĞU GÖZETİLMEDEN ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA KENEVİR EKEN SANIK HAKKINDA HAPSİN YANINDA AYRICA PARA CEZASINA DA HÜKMOLUNMASI HATALIDIR.
  Preview : …hilafına (münhasıran esrar yapmak için) kenevir ekenlerin hapis cezası ile cezalandırılacağı" düzenlenmiş bulunduğu gözetilmeden esrar elde etmek amacıyla kenevir eken sanık hakkında hapsin yanında ayrıca...mahallinde mahkeme mühürü ile mühürlenmesi mümkün görülmüştür. 2313 sayılı yasanın 23/4 maddesinde "Kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağmen belgesinde belirtilen alandan…
 • 18. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 9887
  Decision No. : 2002 / 13186
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/03/2002
  SUMMARY : SANIK, KENEVİR BİTKİLERİNİ KENDİSİNİN EKTİĞİNİ KABUL ETMEKLE BİRLİKTE AYRICA ESRAR İÇTİĞİNİ DE SÖYLEMEK SURETİYLE, KOLLUK GÖREVLİLERİNİN BİLGİSİ DIŞINDAKİ ESRAR KULLANMAK SUÇUNU KENDİ İKRARI İLE ORTAYA KOYDUĞUNDAN HAKKINDA TCK'NIN 405/1. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR, YANİ BU KONUDA CEZA VERİLMEZ.
  Preview : …temyiz itirazlarının reddine; ancak: Hint keneviri ektiği öğrenilerek yakalanan, evinin terasında dikili durumda 107 kök hint keneviri olduğu görülen sanığın, kenevir bitkilerini kendisinin ektiğini kabul…
 • 19. Document size : 1.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 1980
  Decision No. : 2003 / 5691
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 02/07/2003
  SUMMARY : KENEVİR EKİM BÖLGELERİNDE İZİN BELGESİ ALMADAN VEYA İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN ALANDAN FAZLA VEYA BİR BAŞKA YERDE LİF, TOHUM, SAP VE BENZERİ AMAÇLARLA EKİM YAPILMASI HALİNDE 2313 SAYILI YASANIN 23/4 MADDE FIKRASINA GÖRE SANIĞA SADECE AĞIR PARA CEZASI VERİLEBİLİR.
  Preview : …ettiği ve kenevir yetiştirdiği Rize ili ve ilçelerinin 21.10.1990 günlü Resmi Gazetede yayımlanan kenevir ekim sahası içinde bulunduğu, sanığın savunması, ekim şekli ve ekili hint kenevirinin sayısı nazara...nazara alınarak sanığın eyleminin münhasıran esrar elde etmek olmadığı anlaşılmış olup, kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesinde belirtilen alandan fazla veya bir başka yerde lif…
 • 20. Document size : 1.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 19993
  Decision No. : 2003 / 1165
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 10/04/2003
  SUMMARY : DOSYA İÇERİĞİ VE ELE GEÇEN HİNT KENEVİRİ MİKTARI NAZARA ALINDIĞINDA CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ VE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN DAHA AZ MİKTARDA EKİCİLERLE SUÇA KONU 117.553 KÖK DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKENLER ARASINDA HAKÇA ORANDA CEZA ARTIRIMI GEREKİR.
  Preview : …ele geçen hint keneviri miktarı nazara alındığında cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından daha az miktarda ekicilerle suça konu 117.553 kök dişi hint keneviri ekenler arasında...verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Suça konu kenevirleri sanık A. 'in ektiğine dair diğer sanığın atfı cürüm niteliğindeki beyanı dışında mahkumiyetine...yeterli ve yasal da olmayan, gerekçeyle asgari hadden ceza tayini, 3-Adli emanete alınan numune kenevirlerin TCK.nun 36.maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, SONUÇ : Yasaya…
 • 21. Document size : 1.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 20832
  Decision No. : 2003 / 2031
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 30/04/2003
  SUMMARY : SANIĞIN FİİLİ 2313 SAYILI YASANIN 23/4 MADDE VE FIKRASININ İLK CÜMLESİNE UYDUĞUNDAN DOLAYI DAVAYA BAKMA VE DELİLLERİN TAKDİRİ SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ DAHİLİNDEDİR.
  Preview : …sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kenevir ekimi ve kontrolü hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca Kastamonu il ve ilçelerinde "lif, tohum veya her iki amaca yönelik kenevir ekimlerine müsaade edilecek...edilecek ... dışında her ne maksatla olursa olsun kenevir ekimi yasaktır." Hükmü uyarınca sanığın fiilinin 2313 sayılı yasanın 23/4 madde ve fıkrasının ilk cümlesine uyduğundan dolayı davaya bakmanın ve delillerin...hüküm tesisi, 2-Suçta kullanılmayan ve bulundurulması bizatihi suç teşkil etmeyen emanette kayıtlı kenevir tohumunun sanığa iadesi yerine TCK 'nun 36. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi, SONUÇ…
 • 22. Document size : 1.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 9360
  Decision No. : 2003 / 11075
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 20/11/2003
  SUMMARY : SÖZ KONUSU YER HİNT KENEVİRİ EKİM BÖLGESİ OLDUĞU HALDE EKİM BÖLGESİ OLMADIĞININ KABULÜ DOĞRU DEĞİLDİR. ZORALIM 2313 SAYILI YASANIN 23/SON MADDESİNE GÖRE YAPILMALIDIR. 62 ADET KÖK EKİMİ TEŞDİT UYGULAMASI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR.
  Preview : …uygulamaya göre de; 3- Ekilen hint kenevirlerinin miktar ve önemine nazaran cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından suça konu 62 kök hint keneviri eken ile daha çok ekenler arasında...KARAR : 1-21.10.1990 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliğe göre Kayseri ili ve tüm ilçeleri Kenevir Ekim Bölgesi olduğu halde, ekim bölgesi olmadığının kabulü ile yazılı şekilde hüküm tesisi, 2- Müsadereye...arasında hakça oranda aşağı ve yukarı hadler arasında ceza tayini gerekirken, dişi hint keneviri ekili arazinin alanı, tesbit edilen kök sayısı, ürünün parasal değeri eyleminin işleniş biçimi ve önemi gözetilmeden…
 • 23. Document size : 1.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 4697
  Decision No. : 2015 / 32755
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 03/11/2015
  Preview : …itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, B- ) Kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın evinde yapılan aramada 28 kök kenevirin saksı içerisinde ekili vaziyette ele geçirildiği...etken maddesine rastlandığı ve dikili kenevirin sayısı da dikkate alınarak; sanığın münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı ve 2313 sayılı Kanun'un…
 • 24. Document size : 1.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 10357
  Decision No. : 2016 / 77
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 12/01/2016
  Preview : …gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2- )Kenevir ekme suçundan kurulan hükme dair temyizde; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi, sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma...araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği, aradan geçen zaman sebebiyle elde edilmesinin de mümkün olamayacağının anlaşılması karşısında…
 • 25. Document size : 1.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2018 / 188
  Decision No. : 2018 / 1181
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/02/2018
  Preview : …mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Suça konu kenevir bitkilerinin ... Kasabası dere boyunda şahıslara ait olmayan dere dolgusu arazi üzerinde ele geçirilmesi, kenevir bitkilerinin sanık tarafından ekildiğine...sanığın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada belirtilen yerde suça konu kenevir bitkilerinin ele geçirildiği ancak ele geçen kenevir bitkilerinin sanık tarafından ekildiğine dair kuşku sınırlarını aşan mahkumiyetine…
Page 1 of 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>